Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit dealerverblijfsverboden (omgeving Weaze c.a.)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarden
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit dealerverblijfsverboden (omgeving Weaze c.a.)
CiteertitelAanwijzingsbesluit dealerverblijfsverboden (omgeving Weaze c.a.)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit aanwijzingsbesluit betreft het gebied Weaze c.a.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening; art. 2:1f en 2:1h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201322-12-2015Nieuw besluit

13-12-2013

Leeuwarder Courant; 19 december 2013

19253

Tekst van de regeling

Aanwijzingsbesluit dealerverblijfsverboden (artikelen 2:1f en 2:1h van de Apv)

Nr.: 19253

CdJ/WK/PJA

DE BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN;

Overwegende 

 • *

  Dat sinds 2007 de overlastproblemen en de criminaliteit in het Weazegebied en aangrenzend gebied zijn toegenomen.

 • *

  Dat het gaat met name om de aanwezigheid van dealers en junks.

 • *

  Dat incidenten in dit gebied met name betrekking hebben op dealen, drugsoverlast, bedreiging/mishandeling/intimidatie en straatroof. Ook is er sprake van verboden wapenbezit, zo blijkt uit rapportages van politie.

 • *

  Dat deze overlast gekwalificeerd kan worden als ernstige overlast bestaande uit intimidatie van ondernemers en voorbijgangers en dat door politie wordt geconstateerd dat de overlast zich uitbreidt c.q. verplaatst naar een groter gebied;

 • *

  Dat per 1 september 2011 het toezicht in de binnenstad en met name in het Weaze gebied geïntensiveerd is. De integrale samenwerking tussen toezichthoudende partijen in de vorm van het Toezichtmodel Leeuwarden positief bijdraagt aan de veiligheid in de binnenstad.

 • *

  Dat om de veiligheid in de binnenstad te vergroten in samenspraak met partners besloten is tot extra inzet, handhaving en toezicht in de binnenstad.

 • *

  Dat per 1 februari 2012 tussen politie, Openbaar Ministerie en Veiligheidshuis Fryslân afspraken gemaakt zijn over persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen binnen het Weaze gebied.

 • *

  Dat ondanks alle maatregelen het aantal openbare orde bedreigende c.q. verstorende situaties de afgelopen jaren zijn gestegen.

 • *

  Dat gezien het vorenstaande in de hiervoor genoemde Weaze gebied c.a. sprake is van ernstige overlast en/ of een ernstige bedreiging van de openbare orde;

 

Gelet op

 • *

  Artikel 2:1 f en 2:1h van de APV

 • *

  De beraadslaging in de driehoek van 11 november 2013

Besluit :

het volgende gebied aan te wijzen als overlastgebied als bedoeld in artikel 2:1f APV, waar artikel 2:1 h APV, van toepassing is in verband met de verkoop en het te koop aanbieden van middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet en daarop gelijkende waar:

het deel van de binnenstad ten westen van de stadsgracht tussen Hoeksterend, Nieuwe Kade, Oosterkade tot Wirdumerdijk. Vanaf de Wirdumerdijk tot Nieuwestad/ Waagplein van Nieuwestad, via Herenwaltje en Hofplein tot Eewal, van Eewal via Speelmanstraat tot Nieuweburen en van Nieuweburen via Voorstreek naar Hoeksterend. Genoemde straten en wegen zijn daarbij inbegrepen. Het exacte gebied is met rood weergegeven in de volgende kaart:

Kaartje verblijfsverbod dealergebied [Klik hier om het document te downloaden]

 

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Leeuwarden, 13 december 2013

 

 

De Burgemeester voornoemd,

 

 

Drs Ferd J.M. Crone

Aanwijzingsbesluit dealerverblijfsverboden

Motivering toepassing artikel 2:1 h APV

Het Weazegebied is een benaming voor een gebied gelegen in de binnenstad waar diverse bordelenen horecagelegenheden zijn. Ook vindt er , opvang voor dak- en thuislozen plaats. Tevens vindt er op ruime schaal kamerverhuur en reguliere bewoning plaats. Het gebied is qua infrastructuur zeer onoverzichtelijk te noemen, met verschillende stegen, kleine pleinen en relatief oude panden. Verder ligt het gebied tegen het winkelcentrum van de binnenstad aan.

De bordelen zijn inpandig gevestigd, en vanaf de straat toegankelijk. De ingangen zijn in verschillende straten en stegen gevestigd. Vanaf 2007 zijn de overlastproblemen en de criminaliteit in het Weazegebied en aangrenzende stegen toegenomen. De problemen op het gebied van openbare orde- en veiligheid uiten zich in onder andere straatprostitutie, drugsgebruik en drugshandel, geweldsincidenten, straatroven, heling en wapenbezit.

Voornamelijk personen die zich bezighouden met drugshandel vormen voor de directe omgeving, waaronder ondernemers en bewoners, een aanhoudende bron van overlast. Deze groep personen houdt zich, in wisselende samenstelling, voortdurend op in het gebied. Er is sprake van bedreiging en intimidatie van ondernemers, bewoners en voorbijgangersdoor deze personen, maar ook het ‘claimen’ van de directe omgeving.

Veel meldingen van drugsoverlast worden gedaan bij het Meldpunt Overlast (MOL) en bij politie. Over de meldingen wordt overleg gevoerd met de wijkagent en of andere betrokkenen. Het Drugsoverlast Team is actief in dit gebied.

Voor zowel drugsoverlast als bezit en handel in drugs geldt dat er al vanaf 2007 tot en met 2011 voor de gehele binnenstad sprake is van een flinke stijging gevolgd door een lichte daling in 2011 en opnieuw weer een stijging in 2012. Uit politiecijfers over 2012 blijkt dat in de Binnenstad de incidenten het meest zijn gestegen in de periode van mei tot en met oktober. De incidenten bestaan enerzijds uit meldingen van ondernemers en bewoners dat er volgens hen op straat wordt gedeald. Het gaat hierbij om meerdere plaatsen, maar de Weaze e.o. worden het meest genoemd. Anderzijds bestaan de incidenten uit gepleegde politieacties die in de genoemde maanden hebben plaatsgevonden.

Per 1 september 2011 is het toezicht in de binnenstad en met name in het Weaze gebied geïntensiveerd. De integrale samenwerking tussen toezichthoudende partijen in de vorm van het Toezichtmodel Leeuwarden draagt positief bij aan de veiligheid in de binnenstad.

Om de veiligheid in de binnenstad te vergroten is in samenspraak met partners besloten tot extra inzet, handhaving en toezicht in de binnenstad. Speerpunten zijn de aanpak van overlast door drugs, intimidatie van bezoekers van de binnenstad, en overlastgevende feiten zoals wildplassen en het nuttigen van alcohol op de openbare weg. Door het zichtbaar aanwezig te zijn wordt het veiligheidsgevoel van de burger verbeterd.

Per 1 februari 2012 zijn tussen politie, Openbaar Ministerie en Veiligheidshuis Fryslân afspraken gemaakt over persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen binnen het Weaze gebied.

Door het politieteam wordt drugsgebruik, drugshandel en de daaruit voorvloeiende overlast als een aanzienlijk probleem betiteld. Opvallend is dat de bijdrage van het Weazegebied en de Waag over de genoemde periode procentueel sterk is toegenomen.