Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Aanvulling Horecagebiedsplannen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvulling Horecagebiedsplannen
CiteertitelAanvulling Horecagebiedsplannen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp2014-31

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Horecanota 2012-2016
 2. APV 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201418-05-2017Geen

25-02-2014

Gemeenteblad 2014-31

Voorstel van de directie Veiligheid van 17 februari 2014 met kenmerk 1345800

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvulling Horecagebiedsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directie Veiligheid van 17 februari 2014 met kenmerk 1345800;

overwegende dat,

 

 • -

  op 26 juli 2012 het nieuwe Rotterdamse horecabeleid, de horecanota 2012-2016, in werking is getreden;

 • -

  centraal in de horecanota staat het stimuleren van initiatieven en kwalitatieve horeca, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, het beperkt sturen door vergunningverlening, een gebiedsgerichte aanpak en toezicht en handhaving via het principe high trust, high penalty;

 • -

  binnen deze kaders van de stedelijke nota alle deelgemeenten volgens uniforme werkwijze een horecagebiedsplan hebben opgesteld welke door het College van B&W zijn vastgesteld;

 • -

  in deze plannen per gebied de gewenste horecaontwikkeling is vastgesteld in termen van type en hoeveelheid horeca;

 • -

  het lokale horecagebiedsplan aan zowel (potentiële) ondernemers als bewoners van het gebied zekerheid biedt over een eventuele ontwikkeling;

 • -

  aanvragen van een exploitatievergunning door de burgemeester (mede) getoetst wordt aan de ontwikkelmogelijkheid zoals die is bepaald in het horecagebiedsplan en aan de reguliere adviespartners wordt voorgelegd;

 • -

  de horecagebiedsplannen een korte doorlooptijd kennen van twee jaar (de huidige plannen gelden t/m 2014) om tijdig in te kunnen spelen op fysiek-ruimtelijke en economische ontwikkelingen en veranderingen in het kader van openbare orde en het woon- en leefklimaat;

 • -

  in de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 is bepaald dat een exploitatievergunning wordt geweigerd indien de vestiging/exploitatie van een openbare inrichting in strijd is met een geldend horecagebiedsplan;

 • -

  dit artikel tegemoet komt aan het uitgangspunt van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en uniforme toepassing verdient in de gehele stad;

 • -

  er echter specifieke kwesties zijn die dermate onvoorzienbaar zijn en juist tegemoet komen aan de bredere stedelijke ambities, waarbij vasthouden aan de specifieke lijn in een horecagebiedsplan onredelijk wordt geacht;

het dan gaat om situaties/ontwikkelingen die:

 • a)

  bij de vaststelling van het huidige horecagebiedsplan kennelijk onvoorzienbaar zijn geweest; en

 • b)

  passen binnen de fysiek-ruimtelijke uitgangspunten en een bijdrage leveren aan de economische ambities van Rotterdam; en

 • c)

  niet onredelijk bezwarend zijn voor het woon- en leefklimaat en de openbare orde ter plaatse.

overwegende dat:

 • -

  een levendige stad met ruimte voor initiatieven wordt voor gestaan.

 • -

  tegelijkertijd de openbare orde en veiligheid van belang is en de balans hiermee gewaarborgd moet blijven;

   

besluit vast te stellen:

Aanvulling Horecagebiedsplannen

Artikel I

De aanvulling Horecagebiedsplannen wordt geacht integraal onderdeel uit te maken van alle bestaande Horecagebiedsplannen.

Artikel II

De ontwikkelrichting zoals deze is opgenomen in de Horecagebiedsplannen is bij de toetsing van een aanvraag exploitatievergunning primair leidend. Bepaalde initiatieven echter, sluiten aan bij de stedelijke ambities, maar waren bij de opstelling van de Horecagebiedsplannen niet voorzien en hebben gelet daarop geen plek in het Horecagebiedsplan gekregen.

Artikel III

Vanuit de wens om initiatieven als bedoeld in artikel II mogelijk te maken kan binnen de Horecagebiedsplannen hieraan uitvoering worden gegeven indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • o

  het betreft een ontwikkeling die bij vaststelling van het horecagebiedsplan onvoorzienbaar was, blijkend uit bijvoorbeeld een (plotseling) leegstaand pand en/of herbestemming dooreen (project)ontwikkelaar; en

 • o

  het betreft geen ontwikkeling in een gebied waar ‘gericht verminderen’ geldt; en

 • o

  op lokaal niveau dient een dergelijk initiatief gesteund te worden blijkend uit een advies van het gebied (thans de deelgemeente) waarin tenminste de volgende onderdelen aan bod komen:

  • §

   Ondernemingsplan (o.a. financiële haalbaarheid);

  • §

   Levensvatbaarheid;

  • §

   Parkeerdruk;

  • §

   Overlast en openbare orde;

  • §

   Economische stimulans voor het gebied;

  • §

   Behoefte van de wijk/het gebied (economische kwaliteit); en

 • o

  het plan en het gebiedsadvies vervolgens stedelijk getoetst worden op haalbaarheid en wenselijkheid; en

 • o

  het een ontwikkeling betreft die de toets van openbare orde en veiligheid (inclusief overlast) doorstaat; en

 • o

  het een ontwikkeling betreft die past binnen de bredere economische ontwikkeling binnen deze sector.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het

Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel V

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanvulling Horecagebiedsplannen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2014.

De secretaris, Ph. F. M. Raets

De burgemeester,A. Aboutaleb

 

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 27 februari 2014