Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Beleidsregels voor het verstrekken van ontheffingen ten behoeve van het parkeren in een parkeerschijfzone in het centrum van Oosterwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verstrekken van ontheffingen ten behoeve van het parkeren in een parkeerschijfzone in het centrum van Oosterwolde
CiteertitelBeleidsregels voor ontheffingen ten behoeve van parkeren in de blauwe zone in het centrum van Oosterwolde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageTekening parkeerschijfzone centrum Oosterwolde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bewoners van het centrum van Oosterwolde kunnen een bewonersontheffing aanvragen. Er is maximaal één kentekenvermelding per ontheffing mogelijk. Bedrijven in het centrum van Oosterwolde kunnen een bedrijvenontheffing aanvragen. Per bedrijf of instelling wordt maximaal één bedrijfsontheffing verstrekt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3 lid 4
 2. Reglement verkeersregels en verkeerstekens, art. 25 en 87

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2012Nieuwe beleidsregels

29-05-2012

Nieuwe Ooststellingwerver, 06-06-2012

College, 29-05-2012, nr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het verstrekken van ontheffingen ten behoeve van het parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone)

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 25 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens;

 

Besluit: vast te stellen: BELEIDSREGELS VOOR HET VERSTREKKEN VAN ONTHEFFINGEN TEN BEHOEVE VAN HET PARKEREN IN DE PARKEERSCHIJFZONE IN HET CENTRUM VAN OOSTERWOLDE

 

Begripsbepaling

Artikel 1

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • a.
 • b.

  ontheffing: een door of namens burgemeester en wethouders te verstrekken ontheffing waarmee zonder tijdsduurbeperking bij de blauwe markering in de parkeerschijfzone in het centrum van Oosterwolde mag worden geparkeerd;

 • c.

  ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

 • d.

  bewonersontheffing: ontheffing voor de natuurlijke persoon die als bewoner in de gemeentelijke basis administratie staat ingeschreven op een adres in het centrum van Oosterwolde;

 • e.

  bedrijfsontheffing: ontheffing voor de rechtspersoon die aantoonbaar bedrijfsmatige activiteiten ontplooit vanuit een vestiging in het centrum van Oosterwolde;

 • f.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • g.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

 • h.

  voertuighouder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • i.

  parkeerschijfzone centrum Oosterwolde: de zone zoals aangegeven op de tekening die als bijlage 1 bij deze beleidsregel is gevoegd.

 

 

Ontheffingen

Artikel 2

Bewoners van het centrum van Oosterwolde kunnen een bewonersontheffing aanvragen. De bewonersontheffing wordt op kenteken gesteld. Er is maximaal één kentekenvermelding per ontheffing mogelijk, mits de bewoner voertuighouder van het motorvoertuig is. Per woonadres wordt maximaal één bewonersontheffing verstrekt, mits aan alle onderstaande criteria wordt voldaan:

 • -

  de bewoner woont binnen de parkeerschijfzone;

 • -

  de bewoner heeft geen mogelijkheid om op eigen erf te parkeren;

 • -

  de bewoner heeft geen alternatieve parkeerlocatie (zoals bv een parkeerkelder, parkeerterrein of een garagebox).

Artikel 3

Bedrijven in het centrum van Oosterwolde kunnen een bedrijfsontheffing aanvragen. De bedrijfsontheffing wordt op kenteken gesteld. Per bedrijf of instelling wordt maximaal één bedrijfsontheffing verstrekt, mits aan alle onderstaande criteria wordt voldaan:

 • -

  de ondernemer heeft een onderneming binnen de parkeerschijfzone;

 • -

  de ondernemer heeft geen mogelijkheid om op eigen erf te parkeren;

 • -

  de ondernemer heeft geen alternatieve parkeerlocatie (zoals bv een parkeerkelder, parkeerterrein of een garagebox).

 

 

Ontheffing in gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien

Artikel 4

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen aan bewoners, bezoekers, bedrijven of instellingen die niet woonachtig of gevestigd zijn op een adres binnen de blauwe zone centrum Oosterwolde (hardheidsclausule).

 

 

Plaatsen waarvoor een ontheffing niet geldig is

Artikel 5

Burgemeester en wethouders kunnen binnen een blauwe zone weggedeelten aanwijzen waarvoor een ontheffing niet geldig is; deze aanwijzing geschiedt met het oog op een goede en evenwichtige verdeling van de openbare parkeerruimte.

 

 

Toekenningsduur

Artikel 6

Ontheffingen worden verleend voor maximaal 5 kalenderjaren of een deel daarvan, doch ten minste voor één kalendermaand.

 

 

Aanvraag ontheffing

Artikel 7

Een aanvraag voor een parkeerontheffing moet worden ingediend op een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 

 

Kosten ontheffing

Artikel 8

De kosten voor een aanvraag ontheffing bedragen € 36,50.

 

 

Intrekken ontheffing

Artikel 9

Burgemeester en wethouders kunnen een parkeerontheffing intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de houder van de ontheffing;

 • b.

  wanneer de houder van de ontheffing niet (meer) voldoet aan de gestelde criteria;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • d.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

 • e.

  wanneer de houder van de ontheffing in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen;

 • f.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning of ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • g.

  om redenen van algemeen belang.

 

 

Bekendmaking en inwerkingtreding

Artikel 10

Deze beleidsregels zijn bekendgemaakt door middel van een publicatie op de gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver en de Griffioen van 6 juni 2012 en op de gemeentelijke website.

 

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

 

Sander Kastelein, secretaris Harry Oosterman, burgemeester

 

 

Bijlage 1 tekening van de parkeerschijfzone in het centrum van Oosterwolde

Tekening parkeerschijfzone centrum Oosterwolde