Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Overzicht mandaten en volmachten griffier Purmerend 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOverzicht mandaten en volmachten griffier Purmerend 2014
CiteertitelOverzicht mandaten en volmachten griffier Purmerend 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
  2. 1.0:c:BWBR0005537&g=2014-03-24

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2014Nieuwe regeling

06-03-2014

Onbekend

1113532

Tekst van de regeling

Intitulé

Overzicht mandaten en volmachten griffier Purmerend 2014

De raad van de gemeente Purmerend,

 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532,

 

gelet op Afdeling 10.1.1 Algemene Wet Bestuursrecht,

 

B E S L U I T:

 

de volgende verordening vast te stellen:

Artikel 1 Mandaten en volmachten griffier

De griffier heeft de volgende mandaten en volmachten:

 

Onderwerp

Mandaat

Ondermandaat

Volmacht

Besluit

1

Besluiten over de toepassing en uitvoering van lokale arbeidsvoorwaardenregelingen ten aanzien van griffiemedewerkers, inclusief de toepassing van hardheidsclausules, exclusief schorsing, onvrijwillig ontslag en strafontslag.

Presidium

Griffier

 

Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014, raadsbesluit

06-03-2014.

2

Overeenkomsten die personele aangelegenheden betreffen en binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders vallen.

Griffier

 

 

Id.

3

Ondertekening van overeenkomsten die personele aangelegenheden betreffen en binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders vallen.

 

 

Griffier

Id.

4

Overeenkomsten die uit het budgethouderschap van het budget van de raad voortvloeien en binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders vallen.

Griffier

 

 

Id.

5

Ondertekening van overeenkomsten die uit het budgethouderschap van het budget van de raad voortvloeien en binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders vallen.

 

 

Griffier

Id.

6

De bevoegdheid tot het nemen van verdagingsbesluiten als genoemd in artikel 17 lid 3 van de verordening behandeling bezwaarschriften Purmerend 2002.

Griffier

 

 

Raadsbesluit

27-05-2010.

7

Besluiten t.a.v. een periodiek verzoek van de accountant tot herbevestiging van de bestaande opdracht tot controle van de jaarrekening.

Griffier

 

 

Raadsbesluit

28-04-2011.

8

Besluiten t.a.v. verzoeken in de zin van de Wet Openbaarheid van Bestuur gericht aan de raad.

Griffier

 

 

Raadsbesluit

28-04-2011.

9

De bevoegdheid tot het aanwijzen van de leden van de commissie die de geloofsbrieven van een nieuw te beëdigen raadslid en/of te benoemen en beëdigen commissielid onderzoekt.

Griffier

 

 

Raadsbesluit

29-03-2012, bevestigd in reglement van orde voor de raad 2014, raadsbesluit

06-03-2014.

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de dag na vaststelling.

  • 2.

    Op dat tijdstip vervalt de tot dan geldende mandaat- en machtigingslijst griffier 2011.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

Overzicht mandaten en volmachten griffier Purmerend 2014

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 maart 2014,

de griffier, J.F. Kamminga

de voorzitter, D. Bijl