Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften
CiteertitelBeleidsregel voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Awb, art. 4:81
 2. Invorderingswet 1990, art. 25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2014nieuwe regeling

25-02-2014

elektronisch gemeenteblad week 10, 2014

1894/2014/437740

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 25 van de Invorderingswet 1990

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor het op een zo efficiënt mogelijke en uniforme wijze verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften

Artikel 1 Reikwijdte

Deze beleidsregel wordt toegepast voor het verlenen van uitstel van betaling voor belastingplichtigen niet zijnde rechtspersonen, indien er sprake is van een ingediend bezwaarschrift tegen een in de (combi) aanslag opgenomen aanslag gemeentelijke belastingen.

 

Artikel 2 Voorwaarden voor het verlenen van uitstel van betaling

 • 2.1
  • Het verlenen van uitstel van betaling gebeurt alleen na een schriftelijk verzoek van de belastingschuldige naar aanleiding van een tijdig gemotiveerd bezwaarschrift en onder vermelding van het bestreden gedeelte van de aanslag. Onder bestreden gedeelte van de aanslag wordt verstaan de in de (combi) aanslag opgenomen aanslagregel gemeentelijke belastingen waarvoor uitstel van betaling wordt gevraagd;

 • 2.2
  • Uitstel van betaling wordt bij beschikking verleend voor het bestreden gedeelte van de aanslag. In de beschikking worden voorwaarden opgenomen waaronder  het uitstel wordt verleend;

 • 2.3
  • Als er aanwijzingen bestaan dat de belangen van de gemeente kunnen worden geschaad, kan de invorderingsambtenaar, ondanks het verzoek om uitstel van betaling, invorderingsmaatregelen treffen.

Artikel 3 Termijn van het verleende uitstel

 • 3.1
  • Het verleende uitstel van betaling vervalt op het moment dat er uitspraak wordt gedaan op het bezwaarschrift dan wel indien niet wordt voldaan aan de in de beschikking vermelde voorwaarden waaronder uitstel van betaling is verleend;

 • 3.2
  • De invordering wordt niet aangevangen of voortgezet binnen veertien dagen na dagtekening van de beschikking als bedoeld onder 3.1 hiervoor, tenzij de belangen van de gemeente kunnen worden geschaad.

Artikel 4 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.
  • De “Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling bij bezwaarschriften” van 26 februari 2013 worden ingetrokken met ingang van de dag dat dit besluit in werking treedt, met dien verstande dat deze van kracht blijven op de feiten die zich voor de in lid 2 genoemde datum hebben voorgedaan.

 • 2.
  • Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als “ Beleidsregel voor het verlenen van uitstel van betaling bij bezwaarschriften”.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas op 25 februari 2014

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo