Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregels ambtshalve vermindering van belastingaanslagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ambtshalve vermindering van belastingaanslagen
CiteertitelBeleidsregels ambtshalve vermindering van belastingaanslagen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht (Awb), art. 4:81
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), art. 65
 3. Gemeentewet, art. 222, 231, 242 en 244
 4. geldende gemeentelijke belastingverordeningen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2014nieuwe regeling

25-02-2014

elektronisch gemeenteblad week 10, 2014

1894/2014/433736

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ambtshalve vermindering van belastingaanslagen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de artikelen 222, 231, 242 en 244 van de Gemeentewet en de geldende gemeentelijke belastingverordeningen;

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor het op een zo efficiënt mogelijke en uniforme wijze verlenen van ambtshalve verminderingen bij belastingaanslagen

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingaanslagen

Artikel 1 Reikwijdte en definities

 • 1.
  • Deze beleidsregel geldt bij de heffing van gemeentelijke belastingen in de zin van de Gemeentewet met uitzondering van de heffing van reclamebelasting, baatbelastingen en de Wet milieubeheer met dien verstande dat onder gemeentelijke belastingen mede zijn begrepen rechten die door de gemeente kunnen worden geheven.

 • 2.
  • Van deze beleidsregels zijn uitgezonderd belastingaanslagen, waaraan ingevolge een wettelijk voorschrift een op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) gegeven beschikking tot vaststelling van de waarde ten grondslag heeft gelegen, voorzover op deze aanslagen artikel 18a, eerste lid, onder b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) van toepassing is.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   ambtshalve vermindering: de vermindering van een onjuiste belastingaanslag of beschikking op de voet van artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) alsmede het verlenen van een in de belastingverordening voorziene vermindering, ontheffing, teruggaaf of vrijstelling van belasting als bedoelt in artikel 244 van de Gemeentewet;

  • b.

   de belanghebbende: de belastingplichtige of degene die de belasting als hoofdelijk medeaansprakelijke heeft betaald;

  • c.

   de driejaarstermijn: een termijn van drie kalenderjaren, door welks verloop de bevoegdheid tot het vaststellen van een aanslag op de voet van artikel 11, derde lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) vervalt;

  • d.

   de belastingaanslag: de voorlopige aanslag, de aanslag, de navorderingsaanslag en de naheffingsaanslag als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), alsmede het voorlopig gevorderde, het gevorderde en het nagevorderde bedrag als bedoeld in artikel 233a, lid 2, onder a, van de Gemeentewet;

  • e.

   het bedrag van de vermindering: het bedrag waarmee de belastingaanslag ingevolge artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en artikel 244 van de Gemeentewet wordt verminderd, dan wel het bedrag waarvoor ontheffing, teruggaaf of vrijstelling van belasting wordt verleend. Indien bij het vaststellen van de aanslag een boete als bedoeld in hoofdstuk VIIIA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is opgelegd, wordt het terug te geven bedrag met (het eventueel daaraan toe te rekenen gedeelte van) deze boete verhoogd;

  • f.

   de belastingwet: algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels op het gebied van gemeentelijke belastingen.

   

Artikel 2 Gevallen waarin ambtshalve vermindering van belasting wordt verleend

 • 1.
  • Indien bij de afhandeling van een te laat ingediend bezwaarschrift of een bezwaarschrift om andere redenen van formele aard niet-ontvankelijk wordt verklaard, blijkt dat een belastingaanslag tot een te hoog bedrag is vastgesteld, wordt deze door de ambtenaar belast met de heffing ambtshalve verminderd.

 • 2.
  • Indien een aanvraag, betrekking hebbend op een in de belastingverordening voorziene vermindering, ontheffing, teruggaaf of vrijstelling niet tijdig wordt gedaan, wordt deze vermindering, ontheffing, teruggaaf of vrijstelling door de ambtenaar belast met de heffing ambtshalve verleend.

Artikel 3 Uitzonderingen

Er vindt geen ambtshalve vermindering plaats indien ten tijde van het ontvangen van het bezwaarschrift of de aanvraag de driejaarstermijn als bedoeld in artikel 1, derde lid sub c is verstreken.

Artikel 4 Jurisprudentie

 • 1.
  • Een arrest van de Hoge Raad, een uitspraak van een Gerechtshof of een uitspraak van de Rechtbank waarin een toepassing van de belastingwet ligt besloten die voor de belanghebbende gunstiger is dan de bij de heffing van de belasting gevolgde toepassing, leidt niet tot ambtshalve vermindering indien de belastingaanslag onherroepelijk is komen vast te staan vóór de dag waarop het arrest van de Hoge Raad is gewezen dan wel de uitspraak van het Gerechtshof of de Rechtbank is gedaan, tenzij het college van burgemeester en wethouders op dit punt een afwijkende regeling heeft getroffen.

 • 2.
  • Hetgeen in het eerste lid is bepaald, is in daartoe leidende gevallen van overeenkomstige toepassing op prejudiciële beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-schappen alsmede op rechterlijke uitspraken van het Hof en andere supranationale colleges.

Artikel 5 Mededeling van toekenning afwijzing

Zowel in het geval waarin ambtshalve vermindering wordt toegekend als in het geval waarin daartoe geen redenen aanwezig zijn, wordt belanghebbende daarvan gemotiveerd mededeling gedaan. De mededeling wordt gedaan in de uitspraak op het bezwaarschrift dan wel in de beschikking waarbij op de aanvraag wordt beslist.

Artikel 6 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.
  • De “Beleidsregels ambtshalve vermindering van belastingaanslagen” van 26 februari 2013 worden ingetrokken met ingang van de dag dat dit besluit in werking treedt, met dien verstande dat deze van kracht blijven op de feiten die zich voor de in lid 2 genoemde datum hebben voorgedaan.

 • 2.
  • Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als “ Beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingaanslagen”.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas op 25 februari 2014.

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo