Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening Stimuleringslening (Energiebesparing en verduurzaming non-profitorganisaties)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening (Energiebesparing en verduurzaming non-profitorganisaties)
CiteertitelVerordening Stimuleringslening (Energiebesparing en verduurzaming non-profitorganisaties) gemeente Hoogeveen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpStimuleringslening duurzaamheidsmaatregelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2014Nieuwe regeling

13-02-2014

Gemeenteblad Hoogeveen, 16793

BBV01222

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening (Energiebesparing en verduurzaming non-profitorganisaties)

De raad van de gemeente Hoogeveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Stimuleringslening (Energiebesparing en verduurzaming non-profitorganisaties)

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager: een rechtspersoon (niet zijnde een naamloze vernootschap of besloten vernootschap met beperkte aansprakelijkheid) die in hoofdzaak gericht is op activiteiten van sportieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, hierna te noemen non-profitorganisatie;

 • b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

 • c)

  Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen aan het eigen gebouw van de aanvrager;

 • d)

  Duurzaamheidsmaatregelen: Energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1;

 • e)

  werkelijke kosten: de kosten van de duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 6, lid 1, eventueel vermeerderd met de kosten voor een EPA-maatwerkadvies, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op een bestaand gebouw in de gemeente Hoogeveen dat juridisch is verkregen en geheel of nagenoeg geheel in gebruik is van de aanvrager.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Hoogeveen het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Hoogeveen en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor een Stimuleringsregeling aan non-profitorganisaties kunnen worden toegekend, worden gerekend maatregelen, technieken en voorzieningen ten behoeve van:

  • a.

   Energiebesparing, binnenklimaat en energie;

  • b.

   Waterbesparing;

  • c.

   Duurzame opwekking van energie;

  • d.

   Biodiversiteit

 • 2.

  Zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen, technieken en voorzieningen, behorende bij deze verordening.

 • 3.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening van een non-profitorganisatie wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidssmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 4.

  gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager het gebouw in eigendom heeft.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 

 

Artikel 10 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Stimuleringsregeling non-profitorganisatie toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan de brede doelstelling ‘Duurzamer Hoogeveen’ en er geen weigeringsgronden aanwezig zijn.

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening non-profitorganisatie

 • 1.

  De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, de ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Hoogeveen en SVn.

Artikel 13 Kenmerken Stimuleringslening non-profitorganisatie

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 20.000,- (inclusief BTW).

 • 3.

  De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar; Indien de lening lager is dan € 7.500,- dan is de looptijd 10 jaar.

 • 4.

  Het rentepercentage is 3 % lager dan het op moment van toewijzen van de Stimuleringslening gepubliceerde 10- of 15-jaarstarief van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd (minimaal rentepercentage 0,5%).

 • 5.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 6.

  Geheel of gedeeltelijke aflossing van de lening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 7.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties.

 • 8.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2014.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening (Energiebesparing en verduurzaming non-profitorganisaties) gemeente Hoogeveen”.

Aldus vastgesteld te Hoogeveen op 13 februari 2014

De griffier, De voorzitter,

J.P. Wind K.B. Loohuis

 

Lijst van maatregelen, technieken en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Verordening Stimuleringslening (Energiebesparing en verduurzaming non-profitorganisaties) gemeente Hoogeveen

Energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning

 • 1

  Energiebesparing door isolatie

  • a.

   Kierdichting

  • b.

   Dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan 2,50m2 K/W;

  • c.

   Vloerisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2 K/W;

  • d.

   Gevelisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2 K/W;

  • e.

   Spouwmuurisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m3 K/W;

  • f.

   Isolerende beglazing (met Ugl-waarde die kleiner is dan 1,3 W/m2K);

  • g.

   Isolerende buitendeuren (met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K);

  • h.

   Draaiend raam met thermische onderbreking, die samen met de beglazing een Uw-waarde (Uraam) heeft, die kleiner is dan of gelijk aan 1,7 W/m2K;

  • i.

   Geïsoleerde buitenduur met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K;

  • j.

   Deuren, ramen en kozijnen van duurzaam geproduceerd hout (FSC keurmerk), van kunststof of van aluminium in combinatie met isolerende beglazing en/of isolerende buitendeuren;

  • k.

   Leidingisolatie verwarmingssystemen.

 • 2

  Energiebesparing bij ruimteverwarming en/of het verwarmen van tapwater

  • a.

   Warmtepompen

   • i.

    Warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp en warmteopslagvat;

   • ii.

    Elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met b);

   • iii.

    Gaswarmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met b);

  • b.

   Lage temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (Taanvoer) maximaal 55C bedraagt;

  • c.

   Microwarmtekracht systeem;

  • d.

   HT-(combi)ketel;

  • e.

   Thermostatische mengkraan voor de douche

 • 3

  Warmteterugwinning

  • a.

   installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast, met een energetisch rendement van ten minste 80%;

  • b.

   installatietechnische aanpassingen om warmte uit douchewater terug te winnen.

 • 4

  Binnenklimaat

  • a.

   Ventilatie door een vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2- of vochtsensoren

  • b.

   Zelfregulerende ventilatieroosters

 • 5

  Energiezuinige verlichting (energielabel A). Hieronder wordt verstaan het toepassen van:

  • a.

   (armaturen voor het gebruik van) spaarlampen;

  • b.

   (armaturen voor het gebruik van) LED lampen;

  • c.

   Hoog frequent (HF) verlichting;

  • d.

   Daglichtgestuurde verlichting;

  • e.

   Schakeling van verlichting door aanwezigheidsdetectie.

 • 6

  Energiezuinige gelijkstroom pompen en ventilatoren (energielabel A).

Waterbesparing

 • 1

  Waterbesparend toilet met maximaal 6 liter spoelbak met spoelonderbreker;

 • 2

  Voorziening voor de opvang en gebruik van hemelwater voor toiletspoeling en/of de wasmachine;

 • 3

  Waterdoorlatende verharding op het erf bij vervanging van gesloten verharding.

Duurzame opwekking van energie

 • 1

  Zonnepanelen met fotovoltarïsche zonnepanelen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s);

 • 2

  Kachel of keten voor verbranding van houtpellets voor het verwarmen va CV-water, niet zijnde een open haard;

 • 3

  Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren, eventueel een pomp en een warmteopslagvat;

 • 4

  Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren, een pomp en een warmteopslagvat met een geïntegreerde CV-brander.

Biodiversiteit

 • 1

  Vegetatiedak; dat waarop een laag substraat wordt gelegd, met daarom tenminste een begroeiing van vetplanten, kruiden (sedum), grassen, ect.

 • 2

  Nestgelegenheid voor dieren (vleermuizen, vogels ect.):

 • a.

  Vogelvide met schuin dak;

 • b.

  Dakpannen voor gierzwaluw/huismus, mits de dakhelling en de zonoriëntatie voldoet

 • c.

  Ingemetselde neststenen voor vogels;

 • d.

  Ingemetselde vleermuisverblijven, al dan niet met doorgang naar de spouw.