Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014
CiteertitelSubsidieregeling Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpSubsidieverordening energiebesparing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Subsidieregeling Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 blijft van kracht voor aanvragen die zijn ingediend vóór inwerkingtreding van deze verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2014Nieuwe regeling

13-02-2014

Gemeenteblad Hoogeveen, 2014, 16795

BBV01222

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

De raad van de gemeente Hoogeveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet

BESLUIT:

de navolgende verordening:

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

vast te stellen:

Subsidieverstrekking

Artikel 1 Definities

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  De-minimisverklaring: een verklaring dat de aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan overheidssteun heeft ontvangen.

 • b.

  Onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent.

 • c.

  Non-profitorganisatie: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze venootschap of besloten vernootschap met beperkte aansprakelijkheid die in hoofdzaak gericht is op activiteiten van sportieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

Artikel 2 Doel

De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van particulieren en non-profitorganisaties in de Gemeente Hoogeveen tot het doen van bepaalde energiebesparende maatregelen.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend aan de bewoner van een woning, welke woning minimaal 1 jaar bewoond is en voor die bewoner als hoofdverblijf dient, mits de bewoner tevens eigenaar van de woning is.

 • 2.

  Subsidie kan worden verleend aan een non-profitorganisatie, mits deze rechtspersoon eigenaar van de accommodatie is.

Artikel 4 Subsidiabele activiteit

De subsidiabele activiteit is het treffen van één of meer energiebesparende maatregelen aan een woning dan wel aan de accommodatie van een non-profitorganisatie.

Indiening van de aanvraag

Artikel 5 Subsidieaanvraag en verdeelsystematiek

 • 1.

  Voor de aanvraag van subsidie wordt zowel een formulier voor woningeigenaren als voor non-profitorganisaties opgesteld. Aanvragen worden ingediend door inzending van dit ingevulde en ondertekende formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overgelegd.

 • 2.

  Onverminderd lid 1 dient bij de aanvraag in elk geval een offerte ter onderbouwing van de kosten meegestuurd te worden.

 • 3.

  Er wordt op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvraag besloten.

 • 4.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 • 5.

  Een non-profitorganisatie kan een aanvraag doen voor maximaal één accommodatie per adres.

Subsidieverlening

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  De subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   In redelijkheid te maken kosten voor het aanschaffen en installeren van de maatregelen die in bijlage 1 zijn genoemd.

 • 2.

  Niet subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   De kosten van investeringen waartoe verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 7 Bepalingen omtrent de hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidieverstrekking vindt plaats in twee tranches.

 • 2.

  De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.000,-- per woning danwel accommodatie.

 • 3.

  Het maximum bedrag van € 2.000,-- per woning danwel accommodatie geldt voor de subsidieregeling energiebesparing 2014.

 • 4.

  De subsidie is stapelbaar met subsidies van rijkswege en provincie gericht op energiebesparing en woningverbetering.

 • 5.

  Indien noodzakelijk zal de subsidie verleend worden op grond van de-minimissteun.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Hoogeveen wordt de subsidie geweigerd,

Indien:

 • a.

  Niet wordt voldaan aan de voorschriften van deze regeling;

 • b.

  De uitgevoerde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het doel van deze regeling;

 • c.

  De subsidiabele kosten minder dan € 3.000,-- bedragen;

 • d.

  Er anderszins overwegende bezwaren bestaan;

 • e.

  De aanvraag voor de datum van inwerkingtreding is ingediend.

Artikel 9 Verplichtingen aanvrager

In aanvulling op de Algemene subsidieverordening Hoogeveen dient binnen 9 maanden of binnen een nader vast te stellen langere termijn na de verzending van het verleningsbesluit, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ontvangen.

Artikel 10 Intrekking of wijziging besluit subsidieverlening

De subsidie kan onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien het project niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van deze regeling.

Subsidievaststelling

Artikel 11 Aanvraag subsidievaststelling

 • 1.

  Voor de aanvraag tot vaststelling van het subsidiebedrag wordt een formulier vastgesteld. Aanvragen worden ingediend door inzending van dit ingevulde en ondertekend formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overlegd.

 • 2.

  In afwijking van artikel 14 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Hoogeveen is de termijn voor het nemen van een besluit op een aanvraag tot subsidievaststelling gesteld op 8 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 12 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger dient ten minste vijf jaar nadat de vaststelling van de subsidie onherroepelijk is geworden haar administratie ten aanzien van de kosten van de maatregelen als bedoeld in deze regeling, te bewaren en toegankelijk te houden.

Slotbepalingen

Artikel 13 Toezicht

 • 1.

  Ten behoeve van de uitvoering van deze regeling kunnen toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van de in of krachtens de Algemene wet bestuursrecht en in of krachtens deze verordening gegeven voorschriften.

Artikel 14 Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening Hoogeveen is van toepassing op alle te verstrekken subsidies op grond van de Subsidieregeling Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 voor zover niet bij deze verordening daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2014. Op deze datum vervalt de Subsidieregeling Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013. De Subsidieregeling Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 blijft van kracht voor aanvragen die zijn ingediend vóór inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen,

gehouden op 13 februari 2014.

De griffier, De voorzitter,

J.P. WIND K.B. LOOHUIS

Bijlage, behorende bij en onderdeel uitmakende van de verordening Subsidie Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Bijlage 1

Maatregelen ten behoeve van energiebesparing en gebruik van duurzame energie in woningen

Maatregel:

Voorwaarde:

·Gevel-, dak- en vloerisolatie

Rc ≥ 2,5

·Spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,3

·HR++ glas (incl.kozijnen)

U≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm

·Leidingisolatie

 

·Lage temperatuurverwarming (LTV)

 

·Zonneboiler

 

·Warmteterugwin-eenheid voor douchewater

 

·Warmteterugwin-eenheid voor ventilatie

 

·Programmeerbare thermosstatische radiatorkranen

 

·Houtgestookte CV-ketel

 

·Drukregulerende ventilatieroosters

 

·Gelijkstroom ventilatoren

 

·Warmtepomp

 

·Ultra Hoog Rendementketel (UHR)

 

·HRe-ketel