Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Noord-Brabant

Verordening ruimte 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingVerordening ruimte 2014
CiteertitelVerordening ruimte 2014
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening is de Verordening ruimte 2014 met de daarbij behorende toelichting op 14 maart 2014 langs elektronische weg vastgelegd  als NL.IMRO.9930.vr2014-va03 en in die vorm vastgesteld. Een volledige verbeelding daarvan is gelijktijdig op papier vastgesteld en gepubliceerd in het Provinciaal Blad 2014, 14.

Op grond van artikel 7, tweede lid, onder c, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stb. 20108, 553) geldt voor deze verordening niet de verplichting deze in geconsolideerde vorm voor eenieder door plaatsing op internet beschikbaar te maken. Daarvoor in de plaats treedt beschikbaarstelling via de website ruimtelijkeplannen.nl. Met het oog op de vindbaarheid is deze verordening -zij het in beperkte vorm - toch opgenomen in deze regelingenbank. De volledige inhoud is via doorverwijzing naar de vastlegging als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening (ruimtelijkeplannen.nl) eenvoudig te raadplegen.

Op grond van artikel 36.4 zijn Gedeputeerde Staten krachtens delegatie bevoegd tot wijziging van de regels in de verordening in daarin nader omschreven gevallen. Daarnaast zijn Gedeputeerde Staten op grond van artikel 36.5, vierde lid, krachtens delegatie eveneens bevoegd tot wijziging van de begrenzingen van de bij of krachtens deze verordening aangewezen gebieden. Deze wijzigingsbesluiten  zijn eveneens vindbaar via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Van de bevoegdheid tot wijziging van de regels van de verordening is door Gedeputeerde Staten gebruik gemaakt bij besluit van 18 maart 2014. De tekst van dit besluit, alsmede de geconsolideerde tekst van deze verordening zijn op 18 maart 2014 bekend gemaakt in Provinciaal Blad 2014, 31, resp Provinciaal Blad 2014, 32.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening,
  2. Besluit ruimtelijke ordening
  3. Provinciewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regels Verordening ruimte 2014 - Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-201415-07-2015Art. 1, 1.20, 1.46, 2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.11, 5.8, 6.4, 6.9, 6.10, 7.1, 7.4, 7.9, 7.10, 7.12, 23, 25.1, 31.1, 33, 34, 35, 36.2, 40,

18-03-2014

Provinciaal Blad, 2014, 31

3499507
18-03-201419-03-2014Nieuwe regeling

14-03-2014

Provinciaal Blad, 2014, 28

Statenvoorstel 3/14

Tekst van de regeling

Provinciale Staten van Noord-Brabant

Gelet op de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de Provinciewet;

Gelezen het voorstel 03/14 A van Gedeputeerde Staten met inbegrip van de Nota van inspraak en de Nota van wijzigingen, d.d. 17 december 2013;

Gezien het advies van de commissie voor Ecologie en Ruimte en de themacommissie voor Transitie Stad en Platteland d.d. 27 januari 2014;

Gelezen de Memorie van Antwoord/Nota van Wijziging van Gedeputeerde Staten van 28 januari 2014;

Gelezen de tweede Nota van Wijziging van Gedeputeerde Staten van 7 februari 2014;

Gelezen de derde Nota van Wijziging van Gedeputeerde Staten van 25 februari 2014;

Gehoord de beraadslagingen van 7 februari en 14 maart 2014;

besluiten:

1. de Verordening ruimte 2012 in te trekken;

2. vast te stellen de volgende verordening, inclusief de daarbij horende en gewaarmerkte kaartbijlagen, en deze langs elektronische weg vast te leggen als NL.IMRO.9930.vr2014-va03:

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepalingen

Tekst van artikel 1

Artikel 2 Werking van deze verordening

Tekst van artikel 2

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 3 Bevordering ruimtelijke kwaliteit

Tekst van artikel 3

Hoofdstuk 3 Structuren

Artikel 4 Bestaand stedelijk gebied

Tekst van artikel 4

Artikel 5 Ecologische hoofdstructuur

Tekst van artikel 5

Artikel 6 Groenblauwe mantel

Tekst van artikel 6

Artikel 7 Gemengd landelijk gebied

Tekst van artikel 7

Hoofdstuk 4 Aanduidingen

Artikel 8 Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

Tekst van artikel 8

Artikel 9 Integratie stad - land

Tekst van artikel 9

Artikel 10 Regionaal bedrijventerrein

Tekst van artikel 10

Artikel 11 Ecologische verbindingszone

Tekst van artikel 11

Artikel 12 Attentiegebied ecologische hoofdstructuur

Tekst van artikel 12

Artikel 13 Regionale waterberging

Tekst van artikel 13

Artikel 14 Reservering waterberging

Tekst van artikel 14

Artikel 15 Waterwingebied

Tekst van artikel 15

Artikel 16 Grondwaterbeschermingsgebied

Tekst van artikel 16

Artikel 17 Boringsvrije zone

Tekst van artikel 17

Artikel 18 Behoud en herstel van watersystemen

Tekst van artikel 18

Artikel 19 Aansluiting primaire waterkering

Tekst van artikel 19

Artikel 20 Rivierbed

Tekst van artikel 20

Artikel 21 Aardkundig waardevol

Tekst van artikel 21

Artikel 22 Cultuurhistorisch vlak

Tekst van artikel 22

Artikel 23 Nieuwe Hollandse waterlinie

Tekst van artikel 23

Artikel 24 Complex van cultuurhistorisch belang

Tekst van artikel 24

Artikel 25 Beperkingen veehouderij

Tekst van artikel 25

Artikel 26 Vestigingsgebied glastuinbouw

Tekst van artikel 26

Artikel 27 Doorgroeigebied glastuinbouw

Tekst van artikel 27

Artikel 28 Teeltondersteunende kassen

Tekst van artikel 28

Artikel 29 Teeltgebied Zundert

Tekst van artikel 29

Artikel 30 Maatwerk glastuinbouw

Tekst van artikel 30

Artikel 31 Sanerings- en verplaatsingslocatie

Tekst van artikel 31

Artikel 32 Zoekgebied voor windturbines

Tekst van artikel 32

Hoofdstuk 5 Rechtstreeks werkende regels

Artikel 33 Mestbewerking (rechtstreekse werking)

Tekst van artikel 33

Artikel 34 Veehouderijen (rechtstreekse werking)

Tekst van artikel 34

Artikel 35 Sanerings- en verplaatsingslocatie (rechtstreekse werking)

Tekst van artikel 35

Hoofdstuk 6 Procedurele bepalingen

Artikel 36 Bevoegdheden van Gedeputeerde Staten

Tekst van artikel 36

Artikel 37 Regionaal ruimtelijk overleg

Tekst van artikel 37

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 38 Evaluatie

Tekst van artikel 38

Artikel 39 Intrekking

Tekst van artikel 39

Artikel 40 Overgangsbepalingen

Tekst van artikel 40

Artikel 41 Inwerkingtreding

Tekst van artikel 41

Artikel 42 Citeertitel

Tekst van artikel 42

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 14 maart 2014

Provinciale Staten voornoemd, 

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier  mw. drs. C.J.M. Dortmans

Bijlagen

Bijlage 1 bij Verordening ruimte 2014

Themakaart stedelijke ontwikkeling 

Bijlage 2 bij Verordening ruimte 2014

Themakaart cultuurhistorie

Bijlage 3 bij Verordening ruimte 2014

Themakaart agrarische ontwikkeling en windturbines

Bijlage 4 bij Verordening ruimte 2014

Themakaart water

Bijlage 5 bij Verordening ruimte 2014

Themakaart natuur en landschap

Toelichting bij de Verordening ruimte 2014

Hoofdstuk 1 Algemene toelichting op Verordening ruimte 2014

Hoofdstuk 2 Toelichting op inleidende regels

Hoofdstuk 3 Toelichting op algemene regels

Hoofdstuk 4 Toelichting op structuren

Hoofdstuk 5 Toelichting op aanduidingen

Hoofdstuk 6 Toelichting op rechtstreeks werkende regels

Hoofdstuk 7 Toelichting op procedurele bepalingen

Hoofdstuk 8 Toelichting op slotbepalingen

Bijlagen bij toelichting

Bij de toelichting behoren de navolgende bijlagen:

Bijlage 1 Onderbouwing van de begrenzing van bestaand stedelijk gebied

Bijlage 2 Onderbouwing van de begrenzing van zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling

Bijlage 3 Onderbouwing van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur

Bijlage 4 Onderbouwing van de begrenzing van de groenblauwe mantel

Bijlage 5 Achtergronden en inhoud van de wettelijke regeling

Bijlage 6 Afwegingskader Provinciaal belang 'Transitie naar zorgvuldige veehouderij'

Deze bijlagen zijn niet afzonderlijk raadpleegbaar, maar uitsluitend in totaal: bijlagen bij de toelichting