Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Reglement voor de commissie naamgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de commissie naamgeving
CiteertitelReglement voor de commissie naamgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoe werkt de commissie naamgeving en wat staat er in het reglement voor deze commissie?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 84 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2022wijziging artikel 4 lid 1, inleiding toelichting, artikel 4 lid 1, artikel 6 toelichting vervalt en de toelichting op artikel 8.

08-11-2022

gmb-2022-557174

18-01-202020-12-2022wijziging artikel 4

14-01-2020

gmb-2020-13028

cb 2020-01.14
07-12-201918-01-2020wijziging artikel 10

03-12-2019

gmb-2019-296757

cb 2019-12.03
01-04-200407-12-2019Nieuwe regeling

08-03-2004

Onbekend

gb1-2004.039

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de commissie naamgeving

bevattende regels over taak, samenstelling, werkwijze etc. van de commissie naamgeving

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Burgemeester en wethouders : het college van burgemeester en wethouders van Zwolle

 • b.

  Openbare ruimte : alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen, straten, paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, parken, bruggen, tunnels, viaducten, knooppunten en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouw- en kunstwerken die daar onderdeel van uitmaken

 • c.

  Bouwwerk : elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld om ter plaatse te functioneren.

 • d.

  Groslijst : een lijst waarop meerdere namen worden opgenomen die passen binnen het vastgestelde thema en waaruit namen gekozen kunnen worden voor de toedeling van straten.

Artikel 2 De commissie

Er is een commissie van advies aan burgemeester en wethouders voor (straat)naamgeving, hierna te noemen de commissie.

Artikel 3 Taak

 • 1.

  De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders over:

   • -

    het vaststellen van wijk- en buurtnamen

   • -

    het vaststellen van thema’s voor straatnaamgeving in nieuwe gebieden

   • -

    het toekennen van namen aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en aan de gemeentelijke bouwwerken

   • -

    het toekennen van nieuwe namen in bestaande wijken of buurten

 • 2.

  De commissie stelt op basis van het door burgemeester en wethouders vastgestelde thema, groslijsten samen, waaruit kan worden geput voor de toedeling van straatnamen.

 • 3.

  De commissie vult – bij uitbreiding in bestaande wijken / buurten – zonodig bestaande groslijsten aan op basis van het door burgemeester en wethouders vastgestelde thema.

Artikel 4 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

   • -

    de burgemeester of een wethouder;

   • -

    4 (ambtelijk) deskundigen

   • -

    3 vertegenwoordigers van de bevolking van Zwolle.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders benoemen en herbenoemen de leden van de commissie.

 • 3.

  De duur van het lidmaatschap van de commissie is gelijk aan de zittingsduur van de gemeenteraad, waarna herbenoeming of aftreding volgt.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de commissie vervalt van rechtswege:

  • a.

   voor de vertegenwoordiger van de bevolking

   • -

    als hij niet langer inwoner van de gemeente Zwolle is

   • -

    als hij benoemd is als lid van de gemeenteraad of als wethouder

  • b.

   voor een ander lid:

   • -

    als het niet langer de functie uitoefent op grond waarvan het benoemd werd.

 • 5.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

 • 6.

  Na twee volledig aaneengesloten zittingsperioden is de vertegenwoordiger van de bevolking aftredend en ontstaat een vacature. De secretaris brengt die vacature ter kennis op de gebruikelijke wijze. De vertegenwoordiger van de bevolking kan telkens besluiten herkiesbaar te zijn en wordt dan als kandidaat voor de vacature beschouwd.

   

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De burgemeester of een wethouder is voorzitter van de commissie.

 • 2.

  De commissie benoemt uit haar midden één of twee plaatsvervangend(e) voorzitter(s).

 • 3.

  De voorzitter heeft in de commissie stemrecht.

   

Artikel 6 Secretaris

 • 1.

  Burgemeester en wethouders wijzen de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de commissie aan.

 • 2.

  De secretaris bereidt de vergaderingen voor, doet de verslaglegging, bewaakt de voortgang van actiepunten en dient voorstellen in bij het college, waarin het advies van de commissie is verwoord.

 • 3.

  De secretaris dient de commissie desgevraagd van advies.

Artikel 7 Tekenen van stukken

 • 1.

  De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 2.

  De stukken van procedurele aard worden door de secretaris ondertekend. De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken namens hem te ondertekenen.

Artikel 8 Deskundigen

De voorzitter is, uit eigen beweging of daartoe uitgenodigd door de commissie, bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

 

Artikel 9 Werkwijze

 • 1.

  De commissie komt ten minste 2 maal per jaar bijeen en zo nodig vaker, wanneer:

   • -

    de voorzitter dit nodig acht, of

   • -

    burgemeester en wethouders daartoe verzoeken, of

   • -

    twee leden schriftelijk – en onder opagve van redenen – daartoe verzoeken.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten, die zullen worden behandeld. De agenda en de vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden. De commissie werkt zoveel mogelijk op basis van een vergaderschema.

 • 3.

  De commissie vergadert slechts als ten minste vier leden, waaronder de voorzitter en/of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze tweede vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 5.

  Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 6.

  Deskundigen, die ter vergadering aanwezig zijn voor een bepaald punt, nemen deel aan de beraadslagingen, maar hebben geen stemrecht.

 • 7.

  Er wordt gestemd zonder last of ruggespraak.

 • 8.

  Wanneer een lid zich van stemming onthoudt, wordt hij bij de besluitvorming geacht zijn stem niet te hebben uitgebracht.

 • 9.

  De commissie vergadert en besluit in het openbaar. Het advies van de commissie aan het college van burgemeester en wethouders bevat, voorzover relevant, de zienswijzen van de leden van de commissie.

 • 10.

  De deuren worden gesloten, wanneer ten minste twee van de aanwezige leden dit vorderen of de voorzitter het nodig acht. De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Het besluit daartoe behoeft de stemmen van tweederde van de aanwezige leden. Artikel 86 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. De leden zijn verplicht tot geheimhouding inzake onderwerpen die tijdens besloten vergaderingen worden behandeld.

 • 11.

  Het verslag van de vergadering van de commissie naamgeving wordt aan het college ter kennis gebracht.

Artikel 10 Presentievergoeding

 • 1.

  De vertegenwoordiger van de bevolking heeft recht op een presentievergoeding, zoals is vastgelegd in de tabel in artikel 3.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Deskundigen die geen deel uitmaken van de commissie of in dienst zijn van de gemeente en deelnemen aan de vergadering hebben recht op een presentievergoeding die gelijk is aan de vergoeding van de vertegenwoordiger van de bevolking.

Artikel 11 Slotbepalingen

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.

 

Artikel 12. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: “Reglement voor de commissie naamgeving”.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 1 april 2004.

 • 3.

  Dit reglement treedt in de plaats van de “Verordening voor de commissie straatnaamgeving 1997” die op 26 augustus 1996 is vastgesteld.

 

TOELICHTING BIJ REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE NAAMGEVING

 

Algemeen

 

Namen (waaronder straatnamen) zijn om meerdere redenen van belang. Zo maakt de indeling van een gemeente in wijken, buurten en straten het mogelijk, dat enerzijds burgers en anderzijds dienstverleners als politie, brandweer, ambulance en posterijen, zich snel kunnen oriënteren in een gemeente. Ook is de indeling van een gemeente in straten voor de gemeente zelf van belang. In vrijwel alle gemeentelijke registraties komen immers straatnamen voor en wordt gesorteerd op alfanumerieke volgorde van straatnamen.

 

Namen ontstaan echter niet zomaar. Er moeten namen worden bedacht. Daarbij dienen deze namen aan allerlei eisen te voldoen. Zo moeten de namen bijvoorbeeld bruikbaar zijn in de spreektaal en dienen zij in de betreffende gemeente uniek te zijn. Ook is een bepaalde systematiek bij het geven van namen onontbeerlijk. Over het algemeen zal de commissie met straatnaamgeving bezig zijn. Onder naamgeving wordt echter ook verstaan: namen voor bijvoorbeeld wijken of buurten of andere delen van de openbare ruimte als parken, (recreatie)plassen, bruggen, tunnels of gemeentelijke bouwwerken.

 

Gelet op het belang van goede naamgeving en gezien de ingewikkeldheid daarvan, is de naamgeving opgedragen aan een gemeentelijke commissie en wel de “commissie naamgeving”.

 

De commissie dient bij het bedenken van namen rekening te houden met de afspraken, die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gemaakt met Post NL of diens rechtsopvolger. De aanleiding tot deze afspraken was het terughoudende beleid van Post NL (of dienst rechtsopvolger) om wijzigingen aan te brengen in het postcodesysteem. Er is afgesproken, dat gemeenten niet nodeloos wijzigingen aanbrengen in straatnaamgeving, die tot wijzigingen in het postcodesysteem noodzaken. Indien een gemeente zich niet aan de afspraak houdt om de straatnaamgeving niet nodeloos te wijzigen, worden de kosten, die Post NL of dienst rechtsopvolger als gevolg hiervan moet maken, bij het gemeentebestuur in rekening gebracht. Ook is afgesproken dat een gemeentebestuur zo spoedig mogelijk overleg pleegt met Post NL of diens rechtsopvolger over zijn voornemen wijzigingen in de straatnaamgeving aan te brengen, die gevolgen hebben voor het postcodesysteem. Hiertoe heeft een medewerker van Post NL of diens rechtsopvolger zitting in de ambtelijke werkgroep die de agendapunten van de commissie voorbereid.

 

De gemeenteraad heeft in de verordening naamgeving en nummering aan het college van burgemeester en wethouders bevoegdheden toegekend met betrekking tot naamgeving van de openbare ruimte en nummering van objecten danwel delen daarvan.

 

De commissie naamgeving is een vaste commissie van advies, als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet en om die reden is de commissie door het college ingesteld. Bevoegdheden, benoeming, samenstelling en diversen zijn geregeld in reglement van de commissie.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 3

 

De commissie geeft niet alleen advies over de namen van wijken, buurten en straten. Ook advies over het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken behoort tot haar taak. Dit laatste is mede noodzakelijk met het oog op het feit dat bouwondernemingen / projectontwikkelaars vaak zogenaamde projectnamen bedenken en publiceren.

 

Deze projectnamen gaan soms een eigen leven leiden als een door de gemeente officieel vastgestelde naam. Een en ander betekent dat bouwondernemingen / projectontwikkelaars in het geval zij namen willen (laten) toekennen aan bouwprojecten, contact moeten opnemen met de commissie. Deze hanteert de uitgangspunten van de verordening voor de toekenning van namen.

 

De preadvisering naamgeving aan de commissie wordt uitgevoerd door een ambtelijke werkgroep. Daarbij kan overleg worden gevoerd met deskundigen.

 

Artikel 4

 

In onze gemeente is al langer een commissie naamgeving actief, ook wel “commissie straatnaamgeving” genoemd. In de (eerste) verordening van 1997 is de samenstelling van de commissie - die toen al jaren gewoon was in Zwolle - geformaliseerd middels dit artikel.

 

Het lidmaatschap van de commissie is voor de (ambtelijke) deskundigen functiegebonden. Als zij de desbetreffende functie verlaten, vervalt ook het lidmaatschap van de commissie. De (ambtelijk) deskundige verliest ook het lidmaatschap als die wordt teruggetrokken of een ander in diens plaats wordt aangewezen. De ambtelijke deskundigheid wordt onderscheiden op de volgende terreinen:

• Ruimte en economie

• Archeologie en erfgoed gebouwen

• Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Daarnaast is de Collectie Overijssel (voorheen Historisch Centrum Overijssel) vertegenwoordigd in de commissie als 4e ‘deskundige’.

De vertegenwoordiger van de bevolking verliest het lidmaatschap als hij /zij niet langer inwoner van de gemeente Zwolle is. Om de onafhankelijkheid van dit lid te waarborgen, verliest de vertegenwoordiger van de bevolking bij benoeming als raadslid of als werknemer in gemeentelijke dienst tevens zijn lidmaatschap.

 

De vertegenwoordiger van de bevolking is na twee opeenvolgende zittingsperioden aftredend. Daardoor ontstaat er een vacature die open staat voor elke inwoner van Zwolle. De vertegenwoordiger heeft de mogelijkheid zich herkiesbaar te stellen. Hij wordt dan als kanidaat voor de vacature beschouwd. De secretaris zorgt in overleg met de voorzitter voor werving van (andere) kandidaten, middels een advertentie in een huis-aan-huis blad en eventuele andere medi

 

Artikel 8

 

Een ambtelijke werkgroep bereidt de vergadering van de commissie voor door opdrachten van de commissie uit te werken en daarover pre-advies uit te brengen.

Artikel 9

 

Bij de bepaling van de wijze waarop de commissie bijeen wordt geroepen, is aangesloten bij de gangbare praktijk. Ook de regeling van een tweede vergadering, indien voor de eerste vergadering niet een quorum is opgekomen, is gebaseerd op praktijkervaringen; gelet echter op de in hoofdzaak ambtelijke samenstelling van de commissie zal het hoogst zelden voorkomen, dat er geen vergaderquorum is.

 

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij overeenkomstig de regeling van artikel 86 van de Gemeentewet besloten zou worden de deuren te sluiten. De openbaarheid van de vergaderingen brengt met zich mee, dat in het vervolg dag, uur, plaats en agendapunten van de vergadering openbaar gemaakt dient te worden. Een tijdige voorafgaande afkondiging op de gemeentepagina van de Peperbus en eventueel de gemeentelijke internetsite biedt daartoe een goede mogelijkheid.

In het geval er wordt beraadslaagd over te vernoemen personen of over zaken waarbij belanghebbenden eerst door of namens burgemeester en wethouders moeten worden geïnformeerd, kan besloten worden achter gesloten deuren te vergaderen. De voorwaarden hiervoor zijn in lid 10 vermeld.