Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Buren 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Buren 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Buren 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 3.9, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201406-01-2014Nieuw

25-02-2014

Gemeenteblad nummer 14708

RV/14/00414

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Buren 2014

De gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014;

Gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen (Wbrp);

besluit:

vast te stellen de

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Buren 2014

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

1.Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   voldaan wordt aan het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt;

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Buren 2014.

Vastgesteld in de openbare

vergadering van 25 februari 2014

De griffier, G.van Droffelaar

De voorzitter, J.A. de Boer

Bijlage

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken. Hierdoor is de Verordening Basisregistratie Personen vervallen. De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wbrp overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan.

G.Het gaat in deze verordening om verstrekking van gegevens door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • -

  Organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp, zie artikel 1 van deze verordening); en

 • -

  Derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van deze verordening).

 

Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze verordening verstaan onder:

Basisregistratie

De basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wbrp.

 

Derde

Elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Ingeschrevene

Degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen.

 

Overheidsorgaan

 • 1.

  Een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld;

 • 2.

  Een ander persoon of college, met openbaar gezag bekleed.

 

Persoonslijst

Het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid van de Wbrp over één persoon in de basisregistratie.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp).

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

 

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • -

  Als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of

 • -

  Ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).

 

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid. Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie tweede lid).

 

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen (zie het derde lid).

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 

Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014, te weten de datum waarop de Wbrp in werking trad en de Wgba en de Verordening Basisregistratie Personen vervielen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de periode tussen 6 januari 2014 en de inwerkingtreding van deze verordening alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk zoals deze voorheen onder de Wgba plaatsvond.