Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit Wet BAG 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en uitvoeringsbesluit Wet BAG 2014
CiteertitelAanwijzings- en uitvoeringsbesluit Wet BAG 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit Wet BAG, vastgesteld bij besluit van 20 juli 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG), artikel 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-201401-07-2017Nieuwe regeling

04-03-2014

Gemeenteblad 2014, 14342

623299

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit Wet BAG 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

overwegende:

 • -

  dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag) het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

 • -

  dat het wenselijk is voor de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder en plaatsvervanger(s) aan te wijzen;

 • -

  dat het voorts wenselijk is ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het opmaken van specifieke brondocumenten respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet bag;

 

gelet op de artikelen 10:1, 10:3 ,10:9 en 10:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

besluiten als volgt:

A. De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen

 • 1.

  Als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen: de Gegevensbeheerder bij de afdeling Informatisering en Automatisering;

 • 2.

  Als plaatsvervangend beheerder(s) van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen: de GeoAdviseur / Applicatiebeheerder bij de afdeling Informatisering en Automatisering;

 • 3.

  De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen mandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

  • a.

   het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die bedoeld onder D;

  • b.

   het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • c.

   het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

  • d.

   het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

  • e.

   het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

  • f.

   het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

  • g.

   het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • h.

   het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • i.

   het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • j.

   het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • k.

   het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan.

 

B. Ambtenaren belast met vaststelling definitieve geometrie

Als ambtenaren aangewezen voor de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, aan te wijzen:

 • a.

  Gegevensbeheerder bij de afdeling Informatisering en Automatisering

 • b.

  Geo Adviseur / Applicatiebeheerder bij de afdeling Informatisering en Automatisering

 

C. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, aan te wijzen:

 • a.

  Gegevensbeheerder bij de afdeling Informatisering en Automatisering

 • b.

  Geo Adviseur / Applicatiebeheerder bij de afdeling Informatisering en Automatisering

 • c.

  Coördinator Geo Informatiebeheer van GemeenteBelastingen Kennemerland Zuid

 • d.

  Technisch Medewerker Bouw en Woningtoezicht

 • e.

  Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht

 • f.

  Senior medewerker Bouw en Woningtoezicht

 • g.

  Medewerker milieubeheer van de Milieudienst IJmond

 

D. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basis registraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument, aan te wijzen:

 • a.

  Coördinator Geo Informatiebeheer van Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid

 • b.

  Technisch Medewerker Bouw en Woningtoezicht

 • c.

  Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht

 • d.

  Senior medewerker Bouw en Woningtoezicht

 • e.

  Medewerker milieubeheer van de Milieudienst IJmond

 

E. Bekendmaking

Te bepalen, dat dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt.

Vastgesteld bij besluit van het college van 4 maart 2014