Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Delfzijl

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Delfzijl
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Delfzijl
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageafvalkalender 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regling vervangt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Delfzijl

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Delfzijl

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-201402-07-2015nieuwe regeling

18-02-2014

Gemeenteblad, 2014, nr. 11206

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Delfzijl

Het college van de gemeente Delfzijl;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Delfzijl;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Delfzijl;

besluit vast te stellen het volgende:

 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Delfzijl

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Delfzijl;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Van Gansewinkel te Stadskanaal.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Van Gansewinkel te Stadskanaal voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep;

   • b.

    voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens op basis van een overeenkomst met de gemeentelijke reinigingsdienst, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels:

    Naam

    Straat

    Postcode_Plaats

    Manege Biessum

    De Ransel 1

    9931 BT Delfzijl

    Malletband C.S.H.D. Delfzijl

    Postbus 6

    9930 AA Delfzijl

    CBS De Meerpaal

    Europaweg 15

    9933 LL Delfzijl

    CBS De Zaaier

    Gersteland 1

    9932 HZ Delfzijl

    CBS De Vore

    Farmsumerweg 43

    9932 BA Delfzijl

    CBS De Rengersborg

    Borgshof 16

    9936 CS Delfzijl

    CBS De Blinke

    Tonnistil 20

    9945 RZ Wagenborgen

    CBS De Bron

    Klapsterweg 42

    9946 PH Woldendorp

    Gereformeerde Basisschool Het Baken

    Stuurboordlaan 1

    9934 JN Delfzijl

    OBS De Garven

    Farmsumerweg 45

    9932 BA Delfzijl

    Brede School Noord

    Waddenweg 4

    9933 KH Delfzijl

    OBS Jan Ligthart

    Botterlaan 1

    9934 EW Delfzijl

    OBS De Munte

    A. Verburghwijk 7

    9948 PA Termunterzijl

    OBS De Waarborg

    Hoofdweg 81

    9945 PC Wagenborgen

    OBS De Woldrakkers

    Burg. Garreltsweg 33

    9946 PM Woldendorp

    Protestants Christelijke Basisschool

    Hereweg 12

    9906 PE Bierum

    CBS Holtwirth

    Hoofdweg 84

    9905 PE Holwierde

    CBS De Burcht

    Nesweg 19

    9909 AV Spijk

    OLV Sterre der Zee

    Ringenum 3

    9934 PM Delfzijl

    Eemsdeltacollege

    Sikkel 3

    9932 BD Delfzijl

    Scholengemeenschap

    Burg. Garreltsweg 35

    9946 PM Woldendorp

    Voetbalvereniging Wagenborger Boys

    Kwelders 14

    9945 SL Wagenborgen

    MCS Thalassa

    Huibertplaat 52

    9931 CE Delfzijl

    Wandelsportvereniging Spirit

    Klipperlaan 7

    9934 EN Delfzijl

    OBS Tasveld

    Gevelsteen 2

    9934 LN Delfzijl

    OBS Het Zigt

    Gersteland 3-3a

    9932 HZ Delfzijl

    OBS Ripperdaborg

    Borgshof 20

    9936 CS Farmsum

    OBS Hiliglo

    Pastorielaan 1

    9905 RD Holwierde

    OBS Meedhuizen

    Hoofdstraat 21

    9937 PB Meedhuizen

    OBS Fiepko Coolmansschool

    Mevr. Evers Dijkhuizenlaan 55

    9909 CA Spijk

    Buurt- en Huurdersvereniging "Zanden en Riffen"

    Schuitenzand 45

    9931 AC Delfzijl

    Voetbalvereniging WEO

    Zwaagweg 17

    9946 RA Woldendorp

    Pinkstergemeente

    Saul van Messelstraat 1

    9933 KB Delfzijl

    Baptistengemeente

    J v/d Kornputplein 8

    9934 EA Delfzijl

    Protestantse Kruiskerk Delfzijl

    M. v. Coehoornsingel 21

    9934 GP Delfzijl

    Nederlands Hervormde Kerk - Wagenborgen

    Hoofdweg 108

    9945 PJ Wagenborgen

    Gezamenlijke jeugdraad Holwierde

    Hoofdweg 49

    9905 PB Holwierde

    Kaartclub De Roef

     

    Delfzijl

    Dorpsbelangen Bierum

    Heruma 10

    9906 RB Bierum

    Vereniging Dorpsbelangen Losdorp

    Schafferweg 25

    9907 PC Losdorp

    Christelijk Gereformeerde Kerk te Delfzijl

    Groenland 15

    9933 PA Delfzijl

    Serviceflat Hoog Watum

    Kustweg 25

    9933 AA Delfzijl

    Voetbalvereiniging Oosterhoek

    Maïsveld 24

    9932 JW Delfzijl

    Voetbalvereniging Farmsum

    Zwet 36

    9923 AB Farmsum

    Voetbalvereniging Neptunia

    Wierdeweg 3

    9931 TC Uitwierde

    Jeugdraad Ned. Herv. kerk Holwierde

    Hoofdweg 30

    9905 PD Holwierde

    Voltigevereniging De Eemsrakkers

    Hoofdweg 38-A

    9905 PD Holwierde

    Stichting Dorpsbelangen Bierum

    Hereweg 75

    9906 PD Bierum

    Stichting Emmaüs Eemsmond

    Dijkstraat 6

    9936 CW Farmsum

    Samenwerkingsschool Godlinze

    Peperstraat 8

    9908 PE Godlinze

    Postduivenver. "De Luchtklievers"

    Beukenlaan 117

    9902 PC Appingedam

    Delfzijlster Opera- & operette koor

    Alberdaweg 14

    9901 HT Appingedam

    Eemsrobben

    Zwet 60

    9932 BT Delfzijl

  • c.

   voor de inzameling van textiel:Humana te Bunnik, het Leger des Heils en Hergebruik+ te Appingedam;

  • d.

   voor de inzameling van glas in de glascontainers in de diverse kernen: Van Gansewinkel bv te Hoogeveen;

  • e.

   voor het verwerken van her te gebruiken grof huishoudelijk afval: Hergebruik + te Appingedam, Kringloop- en inbrengwinkel Abel Tasman en Emmaus kringloopwinkel.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, vlakglas, met uitzondering van (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 6.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin asbest is verwerkt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • 14.

  metalen: oude metalen die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens een van gemeentewege verstrekt grijze container, inhoud 140 of 240 liter, en ten behoeve van restafval van inwoners van hoogbouw: een 1000 liter verzamelcontainer of ondergrondse containers (inhoud 3, 4 en 5 m³);

 • b.

  voor GFT-afval van huishoudens een van gemeentewege verstrekte groene container; inhoud 140, 240 liter en ten behoeve van GFT-afval van inwoners van hoogbouw; een verzamelcontainer van 1000 liter;

 • c.

  voor klein chemisch afval: KCA kan acht keer per jaar op vaste tijden volgens de afvalkalender afgegeven worden aan de chauffeur van de chemokar, de chemokar staat bij de haltepaal in de wijk. Daarnaast kan KCA worden gebracht naar het KCA-depot aan de Dijkhuizenweg 28 te Appingedam;

 • d.

  voor oud papier en karton: bundels van papier en karton en in de containers bij: zie lijst bij artikel 2.2b;

 • e.

  voor glas in de daartoe in de verschillende kernen aanwezige glascontainers;

 • f.

  voor textiel in de daartoe in de verschillende kernen aanwezige containers en in zakken voor de liefdadigheidsinstellingen;

 • g.

  voor het blad afval in de daartoe in de verschillende kernen aanwezige bladkorven.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Gereserveerd

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip en/of sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   een nieuwe container wordt bij vermissing of diefstal alleen verstrekt na daartoe aangifte te hebben gedaan bij de politie en overlegging van de aangifte;

  • f.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • i.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • j.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   het inzamelmiddel dient over het algemeen met de wielen naar de woningzijde te worden aangeboden; er zijn uitzonderingen op deze regel van toepassing;

  • e.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 10 kilogram;

  • g.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden inzamelmiddel mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  • h.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • i.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de gemeentewerf, dan wel bij de op wijkniveau aanwezige inzamelplaatsen;

  • j.

   Het afvalstation Kloosterlaan wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • k.

   bij de afgifte van afvalstoffen op het afvalstation zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente van toepassing;

  • l.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalstation kunnen legitimeren;

  • m.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval vindt op afroep plaats of kan worden gebracht naar het afvalstation; de aanbieder dient voor de inzameling op afroep een afspraak te maken met de gemeente; de grote elektrische en elektronische apparaten kunnen worden gebracht naar Hergebruik+, Energieweg 7 te Appingedam, of worden meegeven aan de leverancier van uw nieuwe elektrische/elektronische apparatuur;

  • n.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • o.

   grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m3. Voor een verdere omschrijving en voorwaarden wordt verwezen naar de Afvalkalender, bijlage 1 van dit besluit;

  • p.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,9 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram. Voor een verdere omschrijving en voorwaarden wordt verwezen naar de Afvalkalender, bijlage 1 van dit besluit.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage 1, de Afvalkalender, voor 7.00 uur;

  • b.

   de dagen waarop groente-, fruit- en tuinafval en huishoudelijk restafval kunnen worden aangeboden, worden jaarlijks bekendgemaakt in de afvalkalender op de website van de gemeente Delfzijl en ter inzage ligt bij de gemeente en de inzameldienst;

  • c.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

  • d.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

  • e.

   in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

 • 1.

  De inzameldienst zamelt categorieën bedrijfsafvalstoffen in die qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met de categorieën huishoudelijke afvalstoffen die eveneens door de inzameldienst worden ingezameld.

 • 2.

   De inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst als bedoeld in het 1e lid vindt plaats bij:

  • a.

   bedrijven en instellingen die daartoe een verzoek hebben ingediend en voldoen aan de daartoe gestelde beleidsregels.

 • 3.

  De betreffende bedrijven en instellingen die gebruik van maken van de inzameldienst zijn een reinigingsrecht verschuldigd volgens de gemeentelijke verordening afvalstoffenheffing.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  in het centrum mag het bedrijfsafval niet voor 7.30 uur worden ingezameld;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het bedrijfsafval mag niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor de onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar. De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging terstond te worden teruggeplaatst in of op het eigendom van de gebruiker. 

Artikel 12.

Burgemeester en Wethouders stellen jaarlijks de afvalkalender van de gemeente Delfzijl vast waarin de dagen en tijden voor het overdragen of het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst en overige instanties die zijn aangewezen om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen alsmede de nadere voorwaarden waaronder de diverse afvalstoffen mogen worden overgedragen dan wel mogen worden aangeboden als bijlage 1 bij dit besluit daarvan deel uitmaakt.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 14. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Delfzijl.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014,

P. Leeuw,

secretaris

E.A. Groot,

burgemeester

Bijlage 1 Afvalkalender 2014

afvalkalender 2014