Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Limburg

Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Limburg
Officiële naam regelingMandaatbesluit directie Provincie Limburg 2014
CiteertitelMandaatbesluit directie Provincie Limburg 2014
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerpbestuurlijke organisate

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-201429-08-2014Nieuwe regeling

17-02-2014

Provinciaal Blad, 2014, 14

Onbekend

Tekst van de regeling

Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a

  . Het college: het college van Gedeputeerde Staten van Limburg;

 • b

  . De directie: de secretaris/algemeen directeur en de directeuren als bedoeld in de artikelen 1, 3 en 6 van het Directiestatuut Provincie Limburg;

 • c

  . P&O-aangelegenheden: aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget;

 • d

  . Bouw- en Ontwikkelplan: bouw- en ontwikkelplan in het kader van Toekomstvast Limburg, vastgesteld door het college bij het definitieve besluit van 26 juni 2012;

 • e

  . Clustermanagers: de clustermanagers zoals bedoeld in het rapport ‘Een procesgerichte organisatie voor een toekomstvast Limburg’ d.d. 5 juli 2011 en de ‘Sturingsfilosofie een procesgerichte organisatie voor een toekomstvast Limburg’ d.d. 16 januari 2012;

 • f

  . Adjunctclustermanagers: de adjunctclustermanagers zoals bedoeld in het rapport ‘Een procesgerichte organisatie voor een toekomstvast Limburg’ d.d. 5 juli 2011 en de ‘Sturingsfilosofie een procesgerichte organisatie voor een toekomstvast Limburg’ d.d. 16 januari 2012;

 • g

  . Programmamanagers en projectmanagers: programmamanagers en projectmanagers zoals bedoeld in het rapport ‘Een procesgerichte organisatie voor een toekomstvast Limburg’ d.d. 5 juli 2011 en de Sturingsfilosofie een procesgerichte organisatie voor een toekomstvast Limburg d.d. 16 januari 2012 dan wel door de directie voor specifieke programma's en projecten tijdelijk aangewezen programma- of projectmanagers;

 • h

  . Teammanager: manager zoals bedoeld in de bouw- en ontwikkelplannen van de clusters financiën en natuur.

Artikel 2 Ondermandaat aan clustermanagers

Aan de clustermanagers wordt, ieder voor zich, ondermandaat verleend en (onder)volmacht en machtiging verstrekt voor aangelegenheden op hun werkterrein als omschreven in bijlage 1, waaronder begrepen de P&O-aangelegenheden van de medewerkers van hun cluster, inclusief benoemingen, met uitzondering van aangelegenheden genoemd in artikel 2, tweede lid onder sub f tot en met o van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013.

Artikel 3 Ondermandaat aan programmamanagers en projectmanagers

 • 1 . Aan de programmamanagers en projectmanagers wordt, ieder voor zich, ondermandaat verleend en (onder)volmacht en machtiging verstrekt voor aangelegenheden op hun werkterrein als omschreven in bijlage 2.

 • 2 . De besteding van (programma)budgetten door programmamanagers en projectmanagers geschiedt met inachtneming van de gestelde randvoorwaarden in de Regeling op het budgethouderschap.

 • 3 . In aanvulling op het gestelde in het eerste lid van dit artikel wordt aan de manager vastgoed en grondzaken volmacht/mandaat/machtiging verleend tot:

  • a

   . het privaatrechtelijk verwerven, vervreemden, beheren en gebruiken van provinciale eigendommen en het vestigen van zakelijke rechten, eventueel met behulp van onteigening of het van toepassing verklaren van de Wet Voorkeursrecht gemeenten;

  • b

   . het sluiten van realiseringsovereenkomsten en alle andere privaatrechtelijke verbintenissen die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de in paragraaf grondbeleid (van de begrotingen en jaarrekening) beschreven projecten;

  • c

   . kostenverhaal op grond van de Grondexploitatiewet.

 • 4 . In aanvulling op het derde lid kan de manager vastgoed en grondzaken tevens de in dat lid genoemde privaatrechtelijke taken verrichten ten behoeve van (onderdelen van) projecten die zijn opgedragen en ten laste komen van het budget van een andere clustermanager/programmamanager/projectmanager, onder de voorwaarde dat het budgethouderschap bij de betreffende clustermanager/programmamanager/projectmanager blijft berusten. Aan de manager vastgoed en grondzaken wordt slechts volmacht/mandaat/machtiging zoals bedoeld in dit lid en het derde lid verleend onder de voorwaarde dat, met de betreffende aangelegenheid een geldbedrag van maximaal € 500.000,00- is gemoeid.

Artikel 4 Ondermandaat aan de kabinetschef

Aan de kabinetschef wordt ondermandaat verleend en (onder)volmacht en machtiging verstrekt voor aangelegenheden op zijn werkterrein als omschreven in bijlage 1.

Artikel 5 Verdere ondermandatering

 • 1 . De clustermanagers kunnen, ieder voor hun werkterrein en voor zover passend binnen de sturingsfilosofie ‘Een procesgerichte organisatie voor een toekomstvast Limburg’ en het bouw- en ontwikkelplan van hun cluster, voor aangelegenheden als bedoeld in artikel 2, schriftelijk rechtstreeks ondermandaat, (onder)volmacht en machtiging verlenen aan de adjunctclustermanagers/teammanagers. De clustermanager Subsidies kan ondermandaat, (onder)volmacht en machtiging verlenen aan senioren.

 • 2 . Clustermanagers, programmamanagers, projectmanagers en de kabinetschef zijn, binnen hun respectievelijk werkveld/takenpakket, bevoegd ambtenaren en externe adviseurs te machtigen het college van Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures en in mediationprocedures.

Artikel 6 Uitzonderingen

Ondermandaat, (onder)volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft geen betrekking op de aangelegenheden genoemd in de artikelen 7 en 8 van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013.

Artikel 7 Ondertekening

De bevoegdheid om op grond van de artikelen 2 tot en met 5 beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens het college.

Artikel 8 Instructies

 • 1 . De uitoefening van gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen geschiedt met inachtneming van:

  • a

   . de grenzen van de vastgestelde taken van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde;

  • b

   . ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften (waaronder wettelijke regels en provinciale regelingen), beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;

  • c

   . aanwijzingen voor de decentrale overheden en andere van toepassing zijnde regelingen en instructies;

  • d

   . de in de beschrijving van het Handboek Administratieve Organisatie voorgeschreven medeparaaf-procedures alsmede andere afspraken omtrent afstemming, coördinatie en uitvoering;

  • e

   . door het college vastgestelde dan wel goedgekeurde programma's of projecten.

 • 2 . Het nemen van beslissingen over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op aangelegenheden met (mogelijke) financiële gevolgen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de Regeling op het budgethouderschap, en overigens voor zover daartoe in een vastgestelde begroting financiële middelen zijn toegekend.

 • 3 . De gemandateerde/gevolmachtigde/gemachtigde houdt een registratie bij van de krachtens mandaat, volmacht of machtiging genomen beslissingen.

Artikel 9 Ondertekening stukken

Het krachtens mandaat of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt: Gedeputeerde Staten van Limburg, namens dezen, (handtekening) (naam functionaris) (functie)

Artikel 10 Actieve informatieplicht

De gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde stelt de directie en/of het college, dan wel de betrokken portefeuillehouder(s), actief in kennis van de krachtens (onder)mandaat, (onder)volmacht of machtiging te nemen of reeds genomen besluiten waarvan zij moeten aannemen dat kennisneming door de directie en/of het college en de betrokken portefeuillehouders van belang is.

Artikel 11 Register

De clustermanager Juridische Zaken en Inkoop houdt een mandaatregister bij, waarin dit besluit en de in de artikelen 4 bedoelde ondermandaat, (onder)volmacht en machtigingsbesluiten worden bijgehouden.

Artikel 12 Vervanging

De uit dit besluit voor de clustermanagers, programmamanagers, projectmanagers en de kabinetschef voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op zijn plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, (onder)volmacht en machtiging.

Artikel 13 Onvoorziene en spoedeisende gevallen

In onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen geboden is, handelt de gemandateerde in de geest van dit besluit.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Het Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2013 d.d. 2 december 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2014.

Klik op onderstaande link om de bijlagen van Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2014 te openen.

Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2014

Aldus besloten op 17 februari 2014.

Ondertekening

De directie voornoemd, mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

 

Uitgegeven: 10 maart 2014. De secretaris van Gedeputeerde Staten van Limburg,

Mr. A.C.J.M. de Kroon