Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Voerendaal 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Voerendaal 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Voerendaal 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBevolking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe Regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen art. 3.8, eerste lid en art. 3.9 eerste en tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201406-01-2014Nieuwe regeling

13-03-2014

Weekblad GeZien, 26 maart 2014

2014 / 2 / 4

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Voerendaal 2014

De raad van de gemeente Voerendaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014;

gelet op het feit dat met intrekking van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie, 3e wijziging van 11 maart 2010 van rechtswege is komen te vervallen;

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid en 3.9, eerste en tweede lid van de Wet basisregistratie personen;

besluit:

vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Voerendaal 2014

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie, voorzover dit is bepaald in bijlage 1.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde, aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden benoemd in bijlage 2 die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3. Delegatie

De gemeenteraad draagt de bevoegdheid om de bij onderhavige verordening vastgestelde bijlage 1 en 2, indien noodzakelijk in kader van de wet, te wijzigingen, voor zover betrekking hebbende op het toevoegen of verwijderen van binnengemeentelijk organen of derden, over aan het college van burgemeester en wethouders, mits de wijziging geen aanleiding geeft tot het wijzigen van enige bepaling van deze verordening.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 20 maart 2014 en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Voerendaal 2014.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 maart 2014.

 

De griffier, De voorzitter,

mr. drs. S.H.H.J. Dormans-Simons drs. E.A.J. Sprokkel