Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Nadere regels tijdelijke reclameborden gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels tijdelijke reclameborden gemeente Elburg
CiteertitelNadere regels tijdelijke reclameborden gemeente Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpreclame, reclamebord, sandwichbord, driekhoeksbord

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:10a lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2014Nieuwe regeling

11-02-2014

Gemeenteblad, nr. 12264, 11 maart 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels tijdelijke reclameborden gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, gelet op het bepaalde in artikel 2:10a, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg, besluit vast te stellen:

Nadere regels tijdelijke reclameborden gemeente Elburg

 

Overwegingen

Met deze nadere regels moet worden voorkomen, dat het aanbrengen van tijdelijke reclameborden het uiterlijk aanzien van de gemeente schaadt en dat daardoor tevens de kwaliteit van de openbare ruimte wordt geschaad. Daarnaast is het van belang dat de tijdelijke reclameborden geen afbreuk doen aan de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de wegen in de gemeente Elburg.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Reclame: iedere vorm van openbare aanprijzing van goederen, diensten en deelname aan activiteiten.

 • b.

  Reclameborden: zijnde sandwichborden of driehoeksborden.

 • c.

  Sandwichborden: een sandwichbord bestaat uit twee borden bevestigd aan een paal of mast met (ijzer)draad.

 • d.

  Driehoeksborden: een driehoeksbord is in de vorm van een driehoekig, vast afficheframe bevestigd aan een paal of mast.

Artikel 2 Aanvragen vergunning

 • 1.

  Een vergunning als bedoeld in artikel 2:10a van de Algemene Plaatselijke Verordening kan niet eerder worden gedaan dan drie maanden en niet later dan drie weken voorafgaand aan plaatsing van de reclameborden.

 • 2.

  Een vergunning wordt ingediend middels een daarvoor door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 3.

  Per periode wordt slechts één vergunning afgegeven. Vergunningverlening geschiedt in chronologische volgorde van binnenkomst van ingediende aanvragen.

Artikel 3 Toegestane reclame

Het plaatsen van tijdelijke reclameborden is uitsluitend toegestaan ten behoeve van activiteiten en evenementen die plaatsvinden in de gemeente Elburg en voor landelijke ideële of charitatieve doelen.

Artikel 4 Voorwaarden plaatsen reclameborden

 • 1.

  Het plaatsen van tijdelijke reclameborden is slecht onder de volgende voorwaarden toegestaan:

  • a.

   Er wordt gebruik gemaakt van sandwich- of driehoeksborden;

  • b.

   De borden hebben een maximale afmeting van 120 centimeter hoogte bij 85 cm breedte;

  • c.

   Per activiteit of evenement mogen maximaal 20 reclame borden geplaatst worden op de locaties zoals aangegeven in de bij dit beleid horende bijlage;

  • d.

   Reclameborden mogen alleen bevestigd worden aan de speciaal hiervoor gemarkeerde (lantaren)palen;

  • e.

   Per locatie mag één reclamebord worden geplaatst;

  • f.

   De reclameborden mogen maximaal 14 aaneengesloten dagen geplaatst worden;

  • g.

   De reclameborden dienen binnen twee dagen na afloop van het evenement verwijderd te worden;

  • h.

   De reclameborden mogen de verkeersveiligheid op geen enkele wijze in gevaar brengen;

  • i.

   De reclameborden mogen niet direct of indirect kunstmatig worden verlicht en ook niet van fluorescerend of reflecterend materiaal zijn voorzien;

  • j.

   De reclameborden moeten vervaardigd zijn van sterk en weersbestendig materiaal.

Artikel 5 Handhaving

Als blijkt dat reclameborden in strijd met deze beleidsregels zijn geplaatst, krijgt de vergunninghouder:

 • a.

  een telefonische waarschuwing met het verzoek om de reclameborden op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen 24 uur te verwijderen;

 • b.

  als aan het onder a. genoemde verzoek niet (tijdig) wordt voldaan, een aanschrijving dat de reclameborden door het college van burgemeester en wethouder op kosten van de vergunninghouder, zullen worden verwijderd;

 • c.

  als de reclame borden gevaar voor de verkeersveiligheid kunnen opleveren, dan kan het college besluiten bestuursdwang toe te passen zonder dat daar een aanschrijving aan vooraf is gegaan.

Artikel 6 Schade

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht eventueel veroorzaakte schade te vergoeden en voorts alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, tengevolge van het gebruik van de vergunning schade leiden.

 • 2.

  Voor eventuele schade aan derden, die door het plaatsen van de de reclameborden mocht ontstaan, is de gemeente niet niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid berust geheel bij de vergunninghouder dan wel degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de reclameborden.

Artikel 7 Overgangsregeling

 • 1.

  Voor vergunningen die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregels, blijven de voorwaarden gelden zoals opgenomen in die vergunning.

 • 2.

  Indien vóór inwerkingtreding van deze beleidsregels een aanvraag om vergunning voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden is ingediend waarop nog niet is beslist, worden daarop deze beleidsregels toegepast.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Artikel 9 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels tijdelijke reclameborden gemeente Elburg.