Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Aanleg riolering vanaf rioolgemaal Marknesserweg naar zwem- en recreatieplas Wellerwaard te Emmeloord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanleg riolering vanaf rioolgemaal Marknesserweg naar zwem- en recreatieplas Wellerwaard te Emmeloord
CiteertitelAanleg riolering vanaf rioolgemaal Marknesserweg naar zwem- en recreatieplas Wellerwaard te Emmeloord
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagetekening bekostigingsgebied Wellerwaard

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

"c (vervallen)", is gevolg van amendement 2014-02-VIII

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 222
 2. Wet op de ruimtelijke ordening, art. 6.2, lid 1
 3. Wet op de ruimtelijke ordening, art. 6.23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2014nieuwe regeling

19-02-2014

Gemeenteblad 2014, 13002

217969

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekostigingsbesluit "Aanleg riolering vanaf rioolgemaal Marknesserweg naar zwem- en recreatieplas Wellerwaard te Emmeloord".

De Raad van de gemeente Noordoostpolder,

Overwegende:

 • -

  dat de kosten in verband met aanleg van voorzieningen van openbaar nut, voortvloeiende uit de realisering van het plan “Aanleg riolering buitengebied ten behoeve van realiseren huisaansluitingen aan Casteleynsweg, Muntweg en Kuinderweg te Emmeloord” zoveel mogelijk naar evenredigheid van verkregen profijt dienen te worden omgeslagen over die onroerende zaken, die als gevolg van deze voorzieningen gebaat zijn;

 • -

  dat kostenverhaal voor de aanleg van de riolering conform het plan bij voorkeur plaatsvindt op basis van het sluiten van een exploitatieovereenkomst met de eigenaren van betrokken gronden;

 • -

  dat betrokken eigenaren te zijner tijd een aanbod zullen ontvangen om met de gemeente een exploitatieovereenkomst aan te gaan;

 • -

  dat, het nemen van dit bekostigingsbesluit een waarborg is voor het, indien noodzakelijk, verhalen van kosten;

 • -

  gelet op artikel 222 van de Gemeentewet en het bepaalde in artikelen 6.2 lid 1 en 6.23 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

   

  B E S L U I T:

 • a.

  dat het gebied waarbinnen het plan ‘Aanleg riolering buitengebied ten behoeve van realiseren huisaansluitingen aan Casteleynsweg, Muntweg en Kuinderweg te Emmeloord’ gerealiseerd wordt en waarbinnen zich de onroerende zaken bevinden die gebaat worden door met medewerking van de gemeente of door de gemeente te treffen voorzieningen van openbaar nut, - de kosten van voorzieningen voor de aanleg van de riolering met inbegrip van bijbehorende werken - staat aangegeven op de bij dit bekostigingsbesluit behorende gewaarmerkte kaart;

 • b.

  dat ingeval het onroerende zaken betreft welke niet in eigendom zijn van de gemeente Noordoostpolder, het verhaal van kosten van voorzieningen van openbaar nut zal plaatsvinden op basis van een exploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 6.2 lid van de Wet op de ruimtelijke ordening welke aan betrokken eigenaren bezitters of beperkt gerechtigden voor 28 maart 2014 zal worden aangeboden, dan wel, ingeval niet kan worden gekomen tot een exploitatieovereenkomst, via de heffing van een baatbelasting krachtens artikel 222 Gemeentewet;

 • c.

  (vervallen)

 • d.

  dat de inhoud van dit besluit kan worden aangehaald als "Bekostigingsbesluit aanleg riolering vanaf rioolgemaal Marknesserweg naar zwem- en recreatieplas Wellerwaard te Emmeloord";

 • e.

  dit besluit treedt in werking op 3 maart 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Noordoostpolder

op 19 februari 2014.

De griffier, De voorzitter,