Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Groningen

Cafetariamodel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Groningen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingCafetariamodel
CiteertitelRegeling cafetariamodel gemeente Oldambt 2010
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201401-01-2014Onbekend

10-01-2014

Blad bekendmmakingen Veiligheidsregio groningen

20140110e
15-03-201401-01-201415-03-2014Onbekend

10-01-2014

Blad bekendmmakingen Veiligheidsregio groningen

20140110e

Tekst van de regeling

Intitulé

Cafetariamodel

 

 

Cafetariamodel

Regeling cafetariamodel

 • Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Artikel 2 Deelname aan de regeling

 • Artikel 3 Toetsing aanvraag

 • Artikel 4 Gevolgen van de keuze

 • Artikel 5 Kopen en verkopen vakantie-uren

 • Artikel 6 Uitruilen eindejaarsuitkering en/of vakantiegeld tegen de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer

 • Artikel 7 Inruilen andere bronnen en doelen

 • Artikel 8 Einde van het recht op deelname

 • Artikel 9 Onrechtmatig gebruik

 • Artikel 10 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 11 Intrekking oude regelingen

 • Artikel 12 Inwerkingtreding

 • Bijlage 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO.

 • b

  Cafetariaregeling: medewerkers kunnen bepaalde arbeidsvoorwaarden (bronnen) kiezen uit een pakket opgesteld door de werkgever, die ingezet worden als ruilmiddel voor in dat pakket opgenomen faciliteiten op het terrein van de arbeidsvoorwaarden (doelen).

 • c

  Bronnen: bepaalde arbeidsvoorwaarden die ingeruild worden voor andere arbeidsvoorwaarden, ofwel de doelen.

 • d

  Doelen: arbeidsvoorwaarden die de medewerker voor de bronnen terugkrijgt.

Via een daartoe bestemd formulier kan de medewerker een aanvraag indienen voor deelname aan de cafetariaregeling.

De medewerker kan één keer per jaar een aanvraag indienen voor deelname aan de cafetariaregeling.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient vóór 1 november ingediend te zijn bij P&O.

De werkgever willigt een verzoek in tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

Van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn wanneer toekenning van de aanvraag zou leiden tot ernstige problemen:

 • a

  van financiële of organisatorische aard;

 • b

  wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk;

 • c

  omdat de vastgestelde formatieruimte of begroting geen ruimte biedt;

 • d

  voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren;

 • e

  op het gebied van veiligheid; f. van roostertechnische aard.

Toepassing van deze regeling dient te passen binnen de (fiscale) wet- en regelgeving.

De werkgever bepaalt of een aanvraag in overeenstemming is met de gestelde voorwaarden, zoals opgenomen in het vorige lid en in artikel 4 lid 1 van deze regeling. De medewerker is verplicht alle door de werkgever gewenste informatie of (bewijs) stukken te verstrekken.

Na ondertekening door de werkgever heeft het formulier het karakter van een overeenkomst.

Indien aan de belastingvrije uitbetaling van een doel door de belastingdienst bijzondere voorwaarden worden verbonden, is de medewerker gehouden aan deze voorwaarden te voldoen en dit desgewenst aan te tonen. Een eventuele naheffing als gevolg van het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt voor rekening van de medewerker.

Verlaging van het brutosalaris als gevolg van de inzet als bron kan gevolgen hebben voor de pensioengrondslag, salaris tijdens ziekte of zwangerschap, het bruto salaris sociale verzekeringen, de grondslag voor inkomensafhankelijke voorzieningen en andere loongerelateerde uitkeringen, zoals de vakantietoelage. Deze gevolgen zijn voor rekening van de medewerker.

De medewerker kan vakantie-uren en salaris als bron en als doel inzetten.

Bij het ruilen van vakantie-uren tegen salaris en omgekeerd moet voldaan worden aan artikel 4a:1 en 4a:2 van de CAR-UWO.

Het inzetten van salaris als bron is mogelijk, voorzover het salaris niet lager wordt dan het maandbedrag van het minimumloon dat krachtens de artikelen 7, 8 en 14 van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag geldt voor werknemers van dezelfde leeftijd als de medewerker.

De medewerker kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten voor het regelmatig reizen tussen woning en de plaats van tewerkstelling.

De medewerker kan alleen gebruik maken van de tegemoetkoming als bedoeld in lid 1 indien op grond van artikel 4a:3 van de CAR gebruik wordt gemaakt van het uitwisselen van de eindejaarsuitkering en/of vakantiegeld tegen die tegemoetkoming.

Er is sprake van het doorgaans heen en weer reizen tussen woning en de plaats van tewerkstelling, indien de medewerkers de arbeidsplaats op jaarbasis tenminste 150 dagen bezoekt. Voor een medewerker die in deeltijd werkt, wordt deze regeling naar evenredigheid toegepast.

Voor het bepalen van de enkele reisafstand wordt gebruik gemaakt van de nationale routeplanner van de ANWB, waarbij de afstand wordt berekend aan de hand van de snelste route.

De medewerker kan verzoeken zijn bezoldiging, eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en/of de vergoeding voor de verkoop van vakantie-uren, zoals bedoeld in artikel 5 als bron in te zetten.

De medewerker kan de bronnen uit het vorige lid inruilen tegen (een combinatie van) faciliteiten op het terrein van arbeidsvoorwaarden, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling.

Het verzoek moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden, die zijn vastgelegd in lokale regelingen waarop de inruil betrekking heeft.

Het recht op deelname aan de cafetariaregeling eindigt bij beëindiging van de dienstbetrekking van de medewerker.

Eindigt de dienstbetrekking voordat het bedrag als bedoeld in deze regeling is verrekend, dan wordt het alsdan resterende bedrag (zonder fiscaal voordeel) als bedrag ineens ingehouden op het netto maandloon.

Wanneer de medewerker onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, worden de totale kosten die de werkgever maakt, met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

In gevallen, waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college van burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening treffen.

De geldende regels m.b.t. cafetariamodel in de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten en bij de I.G.S.D.-Oldambt en I.B.O.-Oldambt worden per 1 januari 2010 ingetrokken.

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling cafetariamodel gemeente Oldambt 2010”.

Deze regeling treedt - na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking met ingang van 1 januari 2010.

Bronnen

Doelen

Hoofdstuk 4a CARBezoldiging (o.m. bruto salaris) Eindejaarsuitkering Vakantietoeslag Vergoeding voor verkocht vakantie-uur Lokale faciliteiten Vergoeding verkochte ADV-uren

Arbeidsvoorwaardelijke regelingen Ouderschapsverlof Zorgverlof Onbezoldigd verlof Deeltijdarbeid Inkoop vakantie-uren Lokale faciliteiten Financiering fiets Vakbondscontributie Fiscale regeling woon-werkverkeer Collectieve regelingenBijsparen voor ouderdomspensioen Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij besluit van het dagelijks bestuur d.d. 10-1-2014 is vastgesteld dat het 'cafetariamodel van de gemeente Oldambt 2010' gevolgd wordt totdat er een eigen regeling terzake door de Veiligheidsregio Groningen is vastgesteld.