Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening (Particuliere Woning Verbetering) gemeente Emmen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening (Particuliere Woning Verbetering) gemeente Emmen 2013
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening (Particuliere Woning Verbetering) gemeente Emmen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft laagrentende leningen voor woningeigenaren in de gemeente Emmen ten behoeve van verduurzaming (energiemaatregelen) en levensloopbestendig maken van hun woning. De leningen worden alleen verstrekt voor woningen die gebouwd zijn voor 1991 en een WOZ waarde hebben tot de gemiddelde WOZ waarde op peildatum 1 januari van het jaar van aanvragen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2013nieuwe regeling

31-10-2013

ZuidOosthoeker, 12-11-2013

RA13.0072

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening (Particuliere Woning Verbetering) gemeente Emmen 2013

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013, nummer 13/756;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de

 

Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening (Particuliere Woning Verbetering)

Artikel 1 Begrippen

 

Deze verordening verstaat onder:

 

a)

aanvrager:

 

een meerderjarig natuurlijk persoon, die volgens het kadaster de bestaande woning in eigendom heeft en daadwerkelijk bewoond en die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening of Stimuleringslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als aanvrager;

b)

college:

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen;

c)

SVn:

 

de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken;

d)

een Duurzaamheidslening:

 

een door SVn verstrekte lening aan een aanvrager ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen, waarbij een deel van de lening aangewend mag worden voor woningverbetering, die worden getroffen in de eigen woning;

e)

een Stimuleringslening:

 

een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van stimuleringsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

f)

duurzaamheidsmaatregelen:

 

energiebesparende maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 A;

g)

stimuleringsmaatregelen:

 

onderhoudsmaatregelen, voorzieningen en levensloopbestendigheid maatregelen, als bedoeld in artikel 5 B;

h)

een EPA-maatwerkadvies:

 

een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

i)

werkelijke kosten:

 

de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, woningverbetering dan wel stimuleringsmaatregelen als bedoeld in artikel 5A en 5B, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening of Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen of Stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

j)

gemiddelde WOZ-waarde:

 

de gemiddelde WOZ waarde van alle woningen in de gemeente Emmen, volgens waardepeildatum op moment van aanvraag van de Duurzaamheidslening en/of Stimuleringslening.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande grondgebonden woonruimte in de gemeente Emmen, gebouwd voor 1991 en met een WOZ-waarde lager dan de gemiddelde WOZ waarde, welke woonruimte geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit/budget

 

 • 1.

  Het college kan een subsidie in de vorm van een rentekorting op een Duurzaamheidslening of een Stimuleringslening verstrekken.

 • 2.

  De rentekorting bedraagt 3% (drie procentpunt) en wordt in mindering gebracht op het 10- of 15 jaars rentetarief, zoals dat tarief op het moment van toekennen van de Duurzaamheidslening of Stimuleringslening door SVn wordt gepubliceerd.

 • 3.

  De raad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen als omschreven in artikel 15 een eenmalige subsidie verstrekken. Voor deze eenmalige subsidie stelt de raad een beschikbaar budget vast.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen

 

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen of een Stimuleringslening voor het treffen van stimuleringsmaatregelen.

Artikel 5 A. Duurzaamheidsmaatregelen

 

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   Warmtepomp

  • b.

   Zonnepanelen

  • c.

   Zonneboiler

  • d.

   Gevelisolatie

  • e.

   Dakisolatie

  • f.

   Vloerisolatie

  • g.

   Raamisolatie

  • h.

   Verwarmingsinstallatie

 • 2.

  2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 • 3.

  Het college kan besluiten dat bij een aanvraag voor een Duurzaamheidslening kan worden afgezien van het opstellen van een EPA-maatwerkadvies. In dat geval kan worden volstaan met het overleggen bij de aanvraag Duurzaamheidslening van een offerte voorzien van NAW-gegevens van de aanvrager en een omschrijving van de te realiseren energiebesparende maatregel of woningverbetering. Uit de offerte moeten de kosten ten behoeve van de realisatie van de energiebesparende maatregel of woningverbetering blijken.

 • 4.

  Onder woningverbetering wordt, in verband met de te treffen duurzaamheidsmaatregelen, verstaan: bouwkundige aanpassingen die nodig zijn om duurzaamheidsmaatregelen te realiseren of andere onderhoud- of verbetermaatregelen, die relatie hebben met de te realiseren duurzaamheidsmaatregel. Maximaal 30% van de toe te kennen hoofdsom van de Duurzaamheidslening mag worden besteed ten behoeve van woningverbetering.

Artikel 5 B. Stimuleringsmaatregelen

 

1.

Tot de stimuleringsmaatregelen worden gerekend:

 

a.

het treffen van maatregelen tot opheffen van gebreken aan het casco van de woning. Onder het casco van de woning wordt verstaan;

 

 

i.

de funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metsel- en voegwerk, vloeren, buitengevels inclusief kozijnen met ramen en deuren, balkconstructies, daken inclusief bedekking en randafwerking, evenals alle lood- en zinkwerken, gootconstructies, dakkapellen, dakramen, schoorstenen, rookgasafvoeren en ventilatiekanalen;

 

 

ii.

de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas, water en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering;

 

b.

het herstel van kapconstructies, waaronder wordt verstaan het repareren of het vernieuwen van de kapconstructie, zoals gordingen, muurplanten en spant(en);

 

c.

verwijderen asbest en/of loden leidingen;

 

d.

(vervallen)

2.

Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van stimuleringsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

 

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • 1.

  indien vereist, een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

 • 2.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen, eventuele daarbij behorende woningverbetering of Stimuleringsmaatregelen;

 • 3.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen, eventuele woningverbetering of Stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave op basis van offertes;

 • 4.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

 

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,=;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen of stimuleringsmaatregelen;

 • 5.

  de aanvrager al een aanvraag Duurzaamheidslening of Stimuleringslening heeft toegekend gekregen;

 • 6.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Beleidsdoelen

 

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening en/of Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en/of stimuleringsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan de hierna volgende beleidsdoelen:

 • 1.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2 uitstoot;

 • 2.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de eigen woning;

 • 3.

  het op sobere en doelmatige wijze verbeteren van de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande (particuliere) woningvoorraad;

 • 4.

  het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het ‘Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid’ van de gemeente Emmen, in het bijzonder aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid en het scheppen van leerling(bouw)werkplaatsen.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening en/of Stimuleringslening

 

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening en/of Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening en/of Stimuleringslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

 

 • 1.

  Op de Duurzaamheidslening zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Emmen en SVn.

 • 2.

  Op de Stimuleringslening zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, de ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Emmen en SVn.

Artikel 12 Kenmerken van de Duurzaamheidslening

 

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,= en niet meer dan € 25.000,= (inclusief BTW).

 • 3.

  Van de Duurzaamheidslening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 13 Kenmerken van de Stimuleringslening

 

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500,= en niet meer dan € 25.000,= (inclusief BTW);

 • 3.

  De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar. Indien de Stimuleringslening lager is dan € 7.500,00 dan is de looptijd 10 jaar.

 • 4.

  Het rentepercentage is 3% (drie procentpunt) lager dan het 10 of 15 jaar tarief van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd (minimaal rentepercentage 0,5%). Het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van toekennen door het college van de Stimuleringslening. De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast.

 • 5.

  De Stimuleringslening(en) wordt(en) terugbetaald op basis van annuïteiten, in overeenstemming met de Productspecificaties (gemeentelijke) Stimuleringslening.

 • 6.

  Geheel of gedeeltelijke aflossing van de lening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 7.

  Bij verkoop van de woning dient de restant schuld ineens en volledig te worden afgelost.

 • 8.

  Van de Stimuleringslening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 9.

  Indien de door het college toegekende Duurzaamheidslening en Stimuleringslening (in totaal) groter is/zijn dan € 25.000 dan dient (aanvullend) hypotheekrecht te worden gevestigd tot zekerheid voor het (totaal)bedrag van de lening(en) te vermeerderen met rente en kosten, waarbij zo nodig genoegen wordt genomen met een recht van tweede hypotheek of lagere rangorde.

Artikel 14 Bouwkrediet

 

Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 15 Eenmalige subsidie in bijzondere gevallen

Artikel 15.1 Begripsbepalingen

 

In dit artikel wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Bestaande woning: een woning in de gemeente Emmen, die op het moment van de aanvraag voor subsidie past binnen het toepassingsbereik als bedoeld in artikel 2;

 • b.

  Particuliere woningeigenaar: de aanvrager zoals gedefinieerd in artikel 1, onder a;

 • c.

  Dakisolatie: het aanbrengen van isolatiemateriaal ter plaatse van het dak van de woning.

 • d.

  Gevelisolatie: het aanbrengen van isolatiemateriaal ter plaatse van de gevel van de woning.

 • e.

  Isolatieglas: het aanbrengen van isolatieglas met een Ugl-waarde ter plaatse van transparante delen van de woning.

 • f.

  Vloerisolatie: het aanbrengen van isolatiemateriaal ter plaatse van de vloer van de woning.

 • g.

  Gezamenlijke aanvraag (“Burensubsidie”): een aanvraag van de initiatief nemende Particuliere woningeigenaar met minimaal twee andere aanvragers uit hetzelfde postcodegebied of één of meer postcodegebieden die direct grenzen aan het postcodegebied van de initiatief nemende aanvrager, postcode 5-niveau.

  Artikel 15.2 Subsidiabele activiteiten

   

  Het college kan:

 • a.

  een eenmalige subsidie verstrekken voor aan de Bestaande woning te realiseren isolatiemaatregelen, indien de door SVn uitgevoerde kredietbeoordeling van de Particuliere woningeigenaar negatief is;

 • b.

  een Burensubsidie verstrekken voor twee gerealiseerde isolatiemaatregelen en een gezamenlijke aanvraag.

  Artikel 15.3 Criteria en voorwaarden

   

1.

Een aanvraag voor een subsidie als bedoeld onder artikel 15.2, onder a moet voldoen aan de volgende criteria:

 

a.

De aanvrager is een Particuliere woningeigenaar;

 

b.

De aanvraag wordt gedaan voor een Bestaande woning;

 

c.

De aanvrager heeft voorafgaand aan de subsidieaanvraag een aanvraag voor een Duurzaamheidslening toegekend gekregen tot een bedrag van maximaal € 7.500,= en uit de kredietbeoordeling door SVn is een negatief oordeel gekomen, anders dan wegens negatieve betalingsmoraliteit (waaronder fraude);

De isolatiemaatregelen betreffen dak-, gevel-, vloerisolatie of isolatieglas. De isolatiemaatregel voldoet aan de kwaliteits- en kwantiteitseisen genoemd in tabel 1a en 1b die zijn opgenomen in een aan deze Verordening gehechte bijlage.

 

2.

De isolatiemaatregelen zijn gerealiseerd en de gemaakte kosten zijn betaald binnen 26 weken na aanvraag van de subsidie.

 

3.

Aanvullend op het eerste lid moet een aanvraag voor een Burensubsidie als bedoeld onder artikel 15.2, onder b voldoen aan de volgende criteria:

 

a.

De aanvraag betreft een Gezamenlijke aanvraag;

 

b.

De initiatief nemende aanvrager alsmede de twee of meerdere andere aanvragers hebben ieder in zijn of haar woning waarvoor de Burensubsidie wordt aangevraagd, minimaal twee isolatiemaatregelen gerealiseerd.

Artikel 15.4 Grondslag subsidie

 

 • 1.

  De eenmalige subsidie als bedoelt onder 15.2, onder a bedraagt per woning 50% van de kosten van de gerealiseerde isolatiemaatregelen met een maximum van € 2.500 per woning;

 • 2.

  De Burensubsidie als bedoeld onder artikel 15.2, onder b bedraagt per woning € 250,=.

  Artikel 15.5 Subsidiabele kosten

   

 • 1.

  In afwijking van artikel 15.3, onder f zijn kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag is ontvangen wel subsidiabel.

  Artikel 15.6 Indieningstermijn aanvraag subsidie

   

  Een subsidieaanvraag dient binnen 8 weken na de kredietbeoordeling door SVn te worden ingediend en ontvangen door de gemeente Emmen. Tevens geldt bij een Gezamenlijke aanvraag dat binnen 2 weken na de aanvraag van de initiatief nemende aanvrager de andere twee of meerdere aanvragers de aanvraag ook ingediend moeten hebben.

  Artikel 15.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

   

 • 1.

  De aanvrager maakt bij zijn aanvraag gebruik van het daarvoor door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvrager overlegt bij de subsidieaanvraag:

  • a.

   een kopie van de factu(u)r(en), voorzien van NAW-gegevens, handtekening en datum ondertekening door de leverancier. Uit de factuur moet blijken dat er kosten zijn gemaakt ten behoeve van de realisatie van de isolatiemaatregelen waar de subsidie voor wordt aangevraagd en dat de kosten zijn gemaakt en betaald door de aanvrager;

  • b.

   een kopie van een bankafschrift waaruit blijkt dat onder a bedoelde factuur is betaald.

   Artikel 15.9 Weigeringsgrond

    

   Het college weigert de subsidie indien:

 • 1.

  de aanvrager voor dezelfde woning al een subsidie of Burensubsidie op basis van deze subsidieregeling heeft ontvangen.

 • 2.

  de kosten die de aanvrager maakt ten behoeve van de realisatie van de isolatiemaatregelen minder dan € 2.500,= bedragen.

 • 3.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • 4.

  er niet wordt voldaan aan de in artikel 15.3 onder 1 genoemde criteria.

 • 5.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend na het treffen van de isolatiemaatregelen;

 • 6.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 16 Nadere regels

 

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 17 Hardheidsclausule

 

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 18 Naamgeving en inwerkingtreding

 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening (Particuliere Woning Verbetering) gemeente Emmen 2013” en treedt in werking met ingang van 1 november 2013.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 oktober 2013.

 

 

de griffier

de voorzitter

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl

 

Toelichting: Tabellen

 

Tabel 1a: Kwaliteitseisen isolatiemaatregelen

Type isolatie 

Kwaliteitseis 

Dakisolatie

Rd groter of gelijk aan 2,50 m2K/W

Gevelisolatie

Rd groter of gelijk aan 1,30 m2K/W, voor spouwmuurisolatie Rd-waarde groter of gelijk aan 1,30 m2K/W

Vloerisolatie

Rd groter of gelijk aan 2,50 m2K/W

Isolatieglas

Uglas kleiner of gelijk aan 1,60 W/m2.K(6)

Toelichting op de begrippen: Rd-waarde: de warmteweerstand van een materiaal (aanduiding voor isolatiemateriaal) U-waarde: de warmtetransmissiecoëfficiënt van een materiaal oftewel het warmteverlies door een constructiedeel (aanduiding voor transparante materialen, voor glas is Ugl gebruikelijk)

 

Tabel 1b: Kwantiteitseisen isolatiewoningen per type woning

 

Vrijstaand 

Twee onder één kap 

Rijwoning-hoek

Rijwoning-tussen  

Appartement 

 Dakisolatie

opp. groter of gelijk aan 35 m2

opp. groter of gelijk aan 30 m2

opp. groter of gelijk aan 30 m2

opp. groter of gelijk aan 25 m2

opp. groter of gelijk aan 25 m2

 Gevelisolatie

opp. groter of gelijk aan 60 m2

opp. groter of gelijk aan 50 m2

opp. groter of gelijk aan 30 m2

opp. groter of gelijk aan 15 m2

opp. groter of gelijk aan 15 m2

 Vloerisolatie

opp. groter of gelijk aan 35 m2

opp. groter of gelijk aan 28 m2

opp. groter of gelijk aan 25 m2

opp. groter of gelijk aan 25 m2

opp.groter of gelijk aan 25 m2

Isolatieglas 

opp. groter of gelijk aan 12 m2

opp. groter of gelijk aan 12 m2

opp. groter of gelijk aan 10 m2

opp. groter of gelijk aan 8 m2

opp. groter of gelijk aan 8 m2]