Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Mandaatbesluit Werk en Inkomen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Werk en Inkomen
CiteertitelMandaatbesluit Werk en Inkomen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit Mandaatbesluit vervangt E1 t/m E6 van de Mandatenlijst behorende bij het Mandaatbesluit 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2013nieuwe regeling

17-09-2013

Leusder Krant, 09-10-2013

212567

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Werk en Inkomen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden houdende verlening van mandaat met de bevoegdheid van ondermandaat, aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden

gelet op;

het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder in artikel 1 lid 1 genoemde wetten en regelingen op het gebied van sociale zaken;

overwegende,

dat;

de gemeente Leusden een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan met de gemeente Amersfoort, waarbij is overeengekomen,

dat;

de gemeente Amersfoort per 1 januari 2011 voor de gemeente Leusden de uitvoering op zich heeft genomen van alle voorkomende werkzaamheden en de dienstverlening op uitvoering van taken zoals omschreven in bijlage 1 van de Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Amersfoort – gemeente Leusden

dat;

daarvoor aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort mandaat met de bevoegdheid tot ondermandaat wordt verleend;

besluit:

vast te stellen het navolgende: Mandaatbesluit Werk en Inkomen.

Artikel 1 Mandaatverlening

 • 1.

  Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort wordt, voor zover het de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden betreft, mandaat met de bevoegdheid tot ondermandaat verleend ten aanzien van bevoegdheden tot het uitvoeren van, het voorbereiden en nemen van besluiten bij of krachtens de volgende wetten en regels:

 • 2.

  Fraudeafhandeling

 • Besluiten tot het aanmelden bij de sociale recherche en/of aangifte van fraude bij het Openbaar Ministerie voor zover dit betrekking heeft op de uitvoering van de in het eerste lid van artikel 1 genoemde wetten en regels.

 • 3.

  Bezwaarschriften

 • De voorbereiding van behandeling van bezwaarschriften op grond van artikel 7.1 Awb voor zover dit betrekking heeft op de uitvoering van de in het eerste lid van artikel 1 genoemde wetten en regels. Deze gemandateerde bevoegdheid beperkt zich tot:

  • a.

   Het toepassen van pre-mediation op ontvangen bezwaarschriften;

  • b.

   Het horen van de bezwaarde

  • c.

   Het opstellen van verweerschriften;

  • d.

   Het voeren van verweer tegenover de bezwaarschriftencommissie;

 • 4.

  Uitzonderingen bevoegdheden bezwaarschriften

 • De bevoegdheden genoemd in het derde lid strekken zich niet uit tot bezwaarschriften welke kennelijk ongegrond, kennelijk gegrond of (kennelijk) niet ontvankelijk zijn;

 • het nemen van het besluit op het bezwaarschrift.

 • 5.

  (Hoger) Beroep

 • Het voorbereiden van procedures in (hoger) beroep zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de in het eerste lid genoemde wetten en regels..

 • Onder de gemandateerde bevoegdheid vallen alle, het belang van de gemeente Leusden dienende, proceshandelingen.

Artikel 2 Kaders uitoefening bevoegdheden

1. Het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort oefent de aan haar opgedragen bevoegdheden uit met inachtneming van de in artikel 1 lid 1 genoemde wetten en regels, de door de raad van de gemeente Leusden vastgestelde beleidskaders en de Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Amersfoort – gemeente Leusden.

Artikel 3 Ondertekening

 • 1.

  Een besluit bij of krachtens artikel 1, wordt ondertekend met:

 • Met vriendelijke groet,

 • namens burgemeester en wethouders van Leusden,

 • (handtekening)

 • (naam)

 • hoofd Hoofdafdeling Sociale Zekerheid

 • 2.

  Onder elk besluit als bedoeld in het eerste lid wordt de volgende standaardclausule opgenomen:

De gemeente Amersfoort voert namens de gemeente Leusden taken uit op het terrein van Werk en Inkomen. Daarom is dit besluit genomen namens het college van Leusden op grond van het mandaatbesluit Werk en Inkomen.

Artikel 4 Slotbepalingen

Dit besluit treedt in werking na instemming van burgemeester en wethouders van Amersfoort door ondertekening van dit mandaatbesluit. Het mandaatbesluit wordt door de gemeente Leusden op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt door publicatie in de Leusderkrant en via de regelingenbank op de website van de gemeente Leusden.

Leusden, 17 september 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden

E. Luchtenburg mevrouw drs. A. Vermeulen

directeur-secretaris burgemeester