Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montfoort

Drank- en Horecaverordening Montfoort 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening Montfoort 2013
CiteertitelDrank- en Horecaverordening Montfoort 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 4 Drank- en Horecawet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201331-12-2013Onbekend

16-12-2013

Zenderstreeknieuws, 24-12-2013

Zaaknummer 12968

Tekst van de regeling

Intitulé

DRANK- EN HORECAVERORDENING MONTFOORT 2013

 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Drank- en Horecawet;

 • b.

  horecabedrijf: de activiteit, in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse;

 • c.

  paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf;

 • d.

  bijeenkomst van persoonlijke aard: bijeenkomst met een veelal feestelijk karakter, die geen direct verband houdt met de doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties of verjaardagen;

 • e.

  alcoholhoudende drank: drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat;

 • f.

  f.zwak-alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank;

 • g.

  sterke drank: drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn;

 • h.

  bezoeker: een ieder die zich in een horecabedrijf bevindt, met uitzondering van:

  • -

   leidinggevenden;

  • -

   personen in dienst van het horecabedrijf;

  • -

   personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;

 • i.

  slijtersbedrijf: de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse, als dan niet gepaard gaande met het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije drank voor gebruik elders dan ter plaatse;

 • j.

  winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht;

 • k.

  snackbar/cafetaria: een inrichting, waarin uitsluitend of in hoofdzaak al dan niet voor directe consumptie ter plaatse gereed zijnde etenswaren worden verkocht;

 • l.

  restaurant: het horecabedrijf, waarin uitsluitend of in hoofdzaak voor directe consumptie gereed zijnde maaltijden en dranken worden verkocht;

 • m.

  inrichting: de lokaliteiten waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte.

Artikel 2: Schenktijden para commerciële rechtspersonen

Para commerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank uitsluitend gedurende de openingstijden van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

Artikel 3: Verbod verstrekken alcohol tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard

 • 1.

  Het is paracommerciële rechtspersonen verboden alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, uitgezonderd de in artikel 4 van deze verordening genoemde activiteiten.

 • 2.

  De burgemeester kan aan paracommerciële rechtspersonen een ontheffing verlenen van het in het eerste lid genoemde verbod voor ten hoogste vijf bijeenkomsten van persoonlijke aard per jaar. Deze bijeenkomsten dienen bij de burgemeester te worden gemeld middels een meldingsformulier.

 • 3.

  De paracommerciële rechtspersoon dient uiterlijk zes weken voorafgaand aan de te houden activiteit een aanvraag in bij de burgemeester.

 • 4.

  Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden van en deelname aan bijeenkomsten van persoonlijke aard in een paracommerciële rechtspersoon openlijk aan te prijzen of door middel van reclame onder de aandacht te brengen.

 • 5.

  Het is verboden om een financiële bijdrage te vragen of entree te eisen voor toegang tot een bijeenkomst van persoonlijke aard bij een paracommerciële rechtspersoon.

Artikel 4: Toegestane activiteiten

 • 1.

  Met inachtneming van de in artikel 2 genoemde schenktijden is het paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op activiteiten van sportieve of recreatieve aard in ieder geval toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tijdens:

  • a.

   Bestuursvergaderingen;

  • b.

   Ledenvergaderingen;

  • c.

   Kaart-, dart-, dobbel-, en bordspelavonden voor leden en introducés;

  • d.

   Jubileum van de paracommerciële rechtspersoon (max. 1 x per jaar);

  • e.

   Jaarfeest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in verband met het begin van een nieuw seizoen of afsluiting van een lopend seizoen (max. 2 x per jaar);

  • f.

   Feest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in verband met een kampioenschappen of promoties;

  • g.

   Kerstborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren;

  • h.

   Oudejaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren;

  • i.

   Nieuwjaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren;

  • j.

   Feest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren tijdens Koninginnedag;

  • k.

   Feest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren tijdens de zaterdag of zondag van Carnaval;

  • l.

   Vergaderingen, wedstrijden, trainingen, repetities, uitvoeringen en cursussen voor leden van andere verenigingen of stichtingen;

  • m.

   Sinterklaasviering.

 • 2.

  Met inachtneming van de in artikel 2 genoemde schenktijden is het paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard in ieder geval toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tijdens:

  • a.

   Bestuursvergaderingen;

  • b.

   Ledenvergaderingen;

  • c.

   Kaart-, dart-, dobbel-, of bordspelavonden voor leden en introducés;

  • d.

   Jubileum van het para commerciële rechtspersoon (max 1 x per jaar);

  • e.

   Jaarfeest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in verband met het begin van een nieuw seizoen of afsluiting van een lopend seizoen (max. 2 x per jaar);

  • f.

   Feest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in verband met een kampioenschappen of promoties;

  • g.

   Kerstborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren;

  • h.

   Oudejaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren;

  • i.

   Nieuwjaarsborrel voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren;

  • j.

   Feest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren tijdens Koninginnedag;

  • k.

   Feest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren tijdens de zaterdag of zondag van Carnaval;

  • l.

   Vergaderingen, wedstrijden, trainingen, repetities, uitvoeringen en cursussen voor leden van andere verenigingen of stichtingen;

  • m.

   Sinterklaasviering.

 • 3.

  Met inachtneming van de in artikel 2 genoemde schenktijden is het paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op activiteiten van educatieve aard in ieder geval toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tijdens:

  • a.

   Lessen en cursussen;

  • b.

   Bestuursvergaderingen;

  • c.

   Jaarfeest voor leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in verband met het begin van een nieuw seizoen of afsluiting van een lopend seizoen (max 2 x per jaar);

  • d.

   Afstudeerbijeenkomsten en diploma-uitreikingen;

  • e.

   Schoolfeesten voor leerlingen (max. 3 x per jaar);

  • f.

   Sportdagen (max 1 x per jaar);

  • g.

   Vergaderingen, wedstrijden, trainingen, repetities, uitvoeringen en cursussen voor leden van andere verenigingen of stichtingen;

  • h.

   Sinterklaasviering.

 • 4.

  Met inachtneming van de in artikel 2 genoemde schenktijden is het paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op activiteiten van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard in ieder geval toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tijdens:

  • a.

   Bestuursvergaderingen;

  • b.

   Bijeenkomsten in het kader van een religieus feest;

  • c.

   Rouwdiensten;

  • d.

   Huwelijksdiensten;

  • e.

   Condoleancebijeenkomsten;

  • f.

   Oudejaarsborrel voor leden en vrijwilligers;

  • g.

   Nieuwjaarsborrel voor leden en vrijwilligers;

  • h.

   Bestuursvergaderingen;

  • i.

   Vergaderingen, wedstrijden, trainingen, repetities, uitvoeringen en cursussen voor leden van andere verenigingen of stichtingen.

Artikel 5: Prijsacties en happy hours

Het is horecabedrijven verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in het betreffende bedrijf gewoonlijk wordt gevraagd.

Bij het bestellen, aanbieden of de uitgifte van alcoholhoudende drank dient de consument op de mogelijkheid te worden gewezen dat er ook een alcoholvrije variant gekozen kan worden.

Artikel 6: Leeftijdsgrenzen bezoekers commerciële horecabedrijven

 • 1.

  Het is verboden tussen 06.00 uur en 24.00 uur in een horecabedrijf, niet zijnde een para commerciële rechtspersoon of een restaurant dan wel een sociaal-culturele instelling, de aanwezigheid toe te laten van een bezoeker van wie niet is vastgesteld dat die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, tenzij die bezoeker begeleid wordt door een persoon met een leeftijd van minimaal 21 jaar.

 • 2.

  Het is verboden tussen 24.00 uur en 06.00 uur in een horecabedrijf, niet zijnde een para commerciële rechtspersoon of een restaurant dan wel een sociaal-culturele instelling, de aanwezigheid toe te laten van een bezoeker van wie niet is vastgesteld dat die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

 • 3.

  De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in dit artikel genoemde verboden in het geval van bruiloften, recepties, of een activiteit welke in het bijzonder gericht is op personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben.

 • 4.

  De burgemeester kan aan een ontheffing zoals bedoeld in het derde lid voorschriften verbinden.

Artikel 7: Leeftijdsgrenzen personeel

Het is verboden om, gedurende de tijd dat daarin alcoholhoudende drank wordt verstrekt, in een horecabedrijf of slijtersbedrijf personen jonger dan 18 jaar dienst te laten doen, met dien verstande dat dit niet geldt voor personen die alcoholhoudende drank verstrekken in het kader van een beroepsopleiding.

Artikel 8: Verbod op verstrekken sterke drank

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een horecabedrijf, dat onderdeel is van een gebouw:

  • a.

   dat, of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt om onderwijs te geven aan jongeren die merendeels de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt;

  • b.

   dat, of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugd- of jongerenorganisaties of instellingen;

  • c.

   dat, of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of -instellingen;

  • d.

   dat, of waarvan een onderdeel in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een openbaar vervoerbedrijf;

  • e.

   dat gelegen is op een terrein dat uitsluitend of in hoofdzaak gebruikt wordt voor het organiseren van evenementen of vermakelijkheden;

  • f.

   dat gelegen is op een kampeer- of caravanterrein.

 • 2.

  De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in dit artikel genoemde verbod.

 • 3.

  Bij de beoordeling van de aanvraag houdt de burgemeester rekening met lokale of plaatselijke omstandigheden.

 • 4.

  De burgemeester kan aan een ontheffing voorschriften verbinden.

Artikel 9: Verbod verstrekken alcohol in snackbar/cafetaria

 • 1.

  Het is verboden om in een snackbar of cafetaria bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken.

 • 2.

  Het is verboden om in een snackbar of cafetaria na 22.00 uur alcoholhoudende drank te verstrekken. Dat geldt voor het gebruik elders dan ter plaatse en wanneer er sprake is van een Drank- en horecavergunning eveneens ook voor gebruik ter plaatse.

 • 3.

  Het is verboden om in een al dan niet voor het publiek toegankelijke ruimte van een snackbar of cafetaria sterke drank in voorraad te hebben.

Artikel 10: Tijdelijke verbod verstrekken alcohol

 • 1.

  Het is verboden om gedurende een door de burgemeester te bepalen periode in een individueel horecabedrijf bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank dan wel sterke drank te verstrekken.

 • 2.

  Het is verboden om gedurende een door de burgemeester te bepalen periode in door de burgemeester nader te bepalen delen van de gemeente bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken.

 • 3.

  Een aanwijzing, zoals bedoeld in het eerste lid, kan worden gegeven in het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of zedelijkheid.

 • 4.

  Een aanwijzing, zoals bedoeld in het tweede lid, kan worden gegeven indien het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of zedelijkheid dringend tot het geven van een dergelijke aanwijzing vordert.

Artikel 11: Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan de burgemeester van het bepaalde in deze verordening afwijken, indien strikte toepassing van het bepaalde voor een of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen en met de belangen ter waarborging waarvan deze verordening is opgesteld.

Artikel 12: Strafbepaling

 • 1.

  Ingevolge de artikelen 437 en 437ter van het Wetboek van Strafrecht wordt overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer het bepaalde in de Wet op de economische delicten van toepassing is.

Artikel 13: Handhaving en sanctionering

Handhaving en sanctionering zal regionaal geschieden op basis van een handhavingsstrategie en handhavingsprotocol een en ander conform bijlage 1 die deel uitmaakt van deze verordening.

N.B. In afwachting van de regionale regeling wordt de handhaving lokaal ingevuld. In die periode wordt bij excessieve situaties alleen door de politie sanctionerend opgetreden.

Artikel 14: Alcoholpreventiebeleid

Dit artikel wordt ingevuld na de evaluatie van deze verordening.

In de artikelen 5 t/m 9 van deze verordening is een deel van het alcoholmatigingsbeleid opgenomen.

In januari 2015 zal deze verordening worden geëvalueerd. De in deze verordening opgenomen para commerciële beperkende voorwaarden en de bepalingen van het alcoholmatigingsbeleid worden dan geëvalueerd. Bij deze gelegenheid zullen ook de delen van het alcoholmatigingsbeleid die nog niet zijn opgenomen en het alcoholpreventie beleid worden besproken. Het doel hiervan is om tot een breed gedragen alcoholmatigings- en alcoholpreventiebeleid te komen dat in extenso in dit artikel zal worden opgenomen

Artikel 15: Formulieren bezwaar en beroep

Voor ontheffing- en vergunningaanvragen dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier zoals opgenomen in bijlage 2 behorende bij deze verordening. Het formulier is ook digitaal beschikbaar. Op de beslis-, de bezwaar en beroepsprocedure is de Algemene Wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 16: Overgangsrecht

 • 1.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële rechtspersonen de voorschriften en beperkingen die op grond van een eerdere gemeentelijke verordening of krachtens de wet aan de Drank- en Horecavergunningen zijn gesteld.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing of vergunning op grond van de oude lokale regelgeving is ingediend waarop nog niet beslist is, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 17: Evaluatie

Deze verordening zal in januari 2015 worden geëvalueerd, of zoveel eerder als daar naar het oordeel van de burgmeester aanleiding toe is.

Artikel 18: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 31 december 2013.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Drank- en Horecaverordening Montfoort 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Montfoort op 16 december 2013.

Ondertekening