Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Ermelo 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Ermelo 2014
CiteertitelUitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen. art. 6, 7, 8, 13, 14 en 63
 2. 2. Invorderingswet 1990, art 31 in verbinding met art 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en 237 Gemeentewet
 3. 3. Gemeentewet art 160, eerste lid, onderdeel b
 4. 4. Algemene wey bestuursrecht art. 4:81
 5. 5. Het betreffende artikel van de in de gemeente Ermelo geldende belastingverordening, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belasting

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2014Nieuwe regeling

04-02-2014

Elektronisch gemeenteblad

2013-11049/13049248

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Ermelo 2014

Het college van de gemeente Ermelo;

gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13, 14 en 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met de artikelen, 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en 237 van de Gemeentewet, op artikel 160, eerste lid, onderdeel b van de Gemeentewet, op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op het betreffende artikel van de in de gemeente Ermelo geldende belastingverordeningen, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen;

besluit:

vast te stellen de: UITVOERINGSREGELING MET BETREKKING TOT DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN IN DE GEMEENTE ERMELO 2014

 

Artikel 1 - Reikwijdte van de regeling

 • 1.

  Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7, 8, 13, en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikelen 31 van de Invorderingswet 1990, artikel 160, eerste lid onderdeel b van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen in de belastingverordeningen van de gemeente Ermelo op grond waarvan het college nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

 • 3.

  De op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen bedoeld in artikel 233 van de Gemeentewet, worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als bij wege van aanslag geheven belastingen, met dien verstande dat wordt verstaan onder de aanslag of de voorlopige aanslag: het gevorderde, onderscheidenlijk het voorlopig gevorderde bedrag.

 • 4.

  Artikel 2 blijft bij de op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen buiten toepassing.

Artikel 2 - Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige voor:

  • a.

   de hondenbelasting;

  • b.

   de rioolheffing;

  • c.

   de toeristenbelasting;

  • d.

   de forensenbelasting;

die niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen veertien dagen na afloop van die maand bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar ontstaat dan wel het aantal honden dat door de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, moet de belastingplichtige binnen veertien dagen na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar schriftelijk verzoeken om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 3.

  Als aangifteformulier hondenbelasting wordt vastgesteld het als bijlage 1 opgenomen model.

 • 4.

  Als aangifteformulier rioolheffing wordt vastgesteld het als bijlage 2 opgenomen model.

 • 5.

  Als aangifteformulier toeristenbelasting wordt vastgesteld het als bijlage 3 opgenomen model.

 • 6.

  Voor de forensenbelasting is een schriftelijke of digitale opgave uit de administratie van de recreatieondernemer toereikend als aangifte. De indiening daarvan impliceert dat de opgave naar waarheid is ingevuld

 • 7.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in het aangifteformulier gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld. Het aangifteformulier wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden ingeleverd of toegezonden.

Artikel 3 - Bewijslast afmelding hondenbelasting

 • 1.

  Indien de belastingplicht inzake de hondenbelasting in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, is de belastingplichtige gehouden de ambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet hiervan schriftelijk in kennis te stellen door het toezenden van een euthanasieverklaring van een dierenarts dan wel een afstandsverklaring.

 • 2.

  De belastingplicht wordt beëindigd met ingang van de maand volgend op die van de euthanasie- dan wel afstandsverklaring bedoeld in het eerste lid of, bij het ontbreken daarvan, met ingang van de maand volgend op die van de datum van binnenkomst van de afmelding.

Artikel 4 - Bewijslast vrijstelling hondenbelasting

Degene die in aanmerking wil komen voor de vrijstelling van een hond in opleiding, bedoeld in artikel 3, onder a. en b. van de Verordening Hondenbelasting, is gehouden een schriftelijke verklaring van het in genoemd artikel bedoeld opleidingsinstituut te overleggen aan de ambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.

Artikel 5 - Toerekening waterverbruik rioolheffing

 • 1.

  Aan eigendommen, gelegen op een terrein als bedoeld in artikel 16 onder e. van de Wet waardering onroerende zaken en in artikel 1, onder b. van de Verordening Rioolheffing, die op grond van eigendom, bezit of beperkt recht zelfstandig moeten worden afgebakend, maar niet over een afzonderlijke watermeter beschikken, wordt een fictief waterverbruik toegekend van 50 kubieke meter per belastingjaar.

 • 2.

  Het fictieve waterverbruik van eigendommen bedoeld in het eerste lid wordt in mindering gebracht op het aantal kubieke meters leiding- en grondwater dat in de voorlaatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het terrein, bedoeld in artikel 16 onder e. van de Wet waardering onroerende zaken en in artikel 1, onder b. van de Verordening Rioolheffing waarop zij zijn gelegen, is toegevoerd of opgepompt.

Artikel 6 - Gebruik nachtverblijfregister ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting

Bij de vaststelling van feiten ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting kan de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar het door de belastingplichtige bijgehouden nachtverblijfregister raadplegen.

Artikel 7 - Voorlopige aanslag

 • 1.

  De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar legt een voorlopige aanslag op, indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, na verrekening van voorheffingen en reeds opgelegde voorlopige aanslagen, zulks naar zijn mening rechtvaardigt. De voorlopige aanslag toeristenbelasting wordt niet voor 1 mei opgelegd.

 • 2.

  De bepaling van het bedrag van een voorlopige aanslag die wordt vastgesteld in het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, dan wel na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan, kan voor de toeristenbelasting geschieden op grond van de gegevens die hebben gediend ter vaststelling van de meest recente belastingaanslag, met dien verstande dat daarbij op benaderende wijze rekening is gehouden met wijzigingen in de wettelijke bepalingen die voor de heffing van toeristenbelasting van belang kunnen zijn. Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, dan wel is vastgesteld, lager is dan het op de voet van de vorige volzin berekende bedrag, wordt de voorlopige, aanslag gesteld op dit lagere bedrag.

Artikel 8 - Rente

Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 – Wijze van betalen en afgifte kwitantie

Indien girale betaling voor de belastingplichtige naar het oordeel van de ambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet bezwaarlijk is, bepaalt hij plaats, tijdstip en wijze waarop contante betaling kan plaatsvinden, conform artikel 4:90, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 10 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Uitvoeringsregeling Gemeentelijke Belastingen 2013 Gemeente Ermelo”, vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, wordt ingetrokken op het moment dat deze regeling in werking treedt.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2014”.

Vastgesteld in de vergadering van het college

van 4 februari 2014,

A.M. Weststrate, A.A.J. Baars,

secretaris, burgemeester,

Bijlagen:

 • 1.

  Aangifteformulier Hondenbelasting, onze referentie 10031749;

 • 2.

  Aangifteformulier Rioolheffing, onze referentie 10031759;

 • 3.

  Aangifteformulier Toeristenbelasting Kwijtscheldingsformulier, onze referentie 13049142;

 • 4.

  Kwijtscheldingsformulier, onze referentie 10032005;

 • 5.

  Verkort Kwijtscheldingsformulier, onze referentie 13049219.

Deze uitvoeringsregeling zal worden/is gepubliceerd middels:

CVDR - www.overheid.nl