Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorschoten

Wegsleepverordening Voorschoten 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Voorschoten 2006
CiteertitelWegsleepverordening Voorschoten 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpwegslepen van voertuigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingevoerd is de tekst na de 1e wijziging.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2009art. 3, 6

18-12-2008

Groot Voorschoten. 22-01-2009

076
28-07-2006nieuwe regeling

29-06-2006

Groot Voorschoten, 20/07/2006

036

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Voorschoten 2006

Nr. 036

 

De raad der gemeente Voorschoten;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 16 mei 2006, nr. 036;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Wegsleepverordening Voorschoten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van

het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen worden aangewezen:

  • -

   voor voertuigen waarvan de massa meer bedraagt dan 3.500 kg de bewaarplaats van Logicx Waddinxveen aan de Coenecoop 47 in Waddinxveen;

  • -

   voor andere voertuigen de bewaarplaats van Logicx Leiden aan de Rooselveltstraat 64, 2321 BM te Leiden.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaatsen worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

 • a.

  basistarief / voorrijkosten € 81,08;

 • b.

  overbrengkosten naar de bewaarplaats van Logicx Leiden aan de Rooseveltstraat 64, 2321 BM te Leiden € 97,23;

 • c.

  overbrengkosten naar de bewaarplaats van Logicx Waddinxveen aan de Coenecoop 47 in Waddinxveen € 250,00.

2. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

 • a.

  € 49,90 voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan en de afgifte van het voertuig;

 • b.

  € 22,50 voor elk volgend half etmaal of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op een door het college te bepalen datum.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Voorschoten 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Voorschoten,

gehouden op 29 juni 2006.

de griffier, de voorzitter,