Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening op het gebruik van een gedeelte van de parkeerplaatsen aan de Havenkade en J.P. Broekhovenstraat en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het gebruik van een gedeelte van de parkeerplaatsen aan de Havenkade en J.P. Broekhovenstraat en de verlening van vergunningen voor het parkeren
CiteertitelParkeerverordening haven 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerphaven, parkeren, vergunning, parkeervergunning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet 1994, art. 2a
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2005Nieuwe regeling

29-09-2005

Huis aan huis Elburg, 1-11-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

PARKEERVERORDENING HAVENKADE ELBURG 2005

De raad van de gemeente Elburg,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2005,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994,

besluit:

Vast te stellen de verordening op het gebruik van een gedeelte van de parkeerplaatsen aan de Havenkade en J.P. Broekhovenstraat en de verlening van vergunningen voor het parkeren.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Doelstelling verordening

Tegengaan dat motorvoertuigen worden geparkeerd op de Havenkade. Om redenen van:

 • -

  het historische aanzicht;

 • -

  verbeteren van de doorstroming van het verkeer;

 • -

  vergroten van de verkeersveiligheid.

Artikel 2 Definities en begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990 : het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459;

 • b.

  aanhangwagens : hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • c.

  motorvoertuig : hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • d.

  voertuig : hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • e.

  parkeren : het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een aanhangwagen of motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • f.

  houder: degene die woonachtig is aan de Havenkade en op dat adres staat ingeschreven als inwoner in het bevolkingsregister van de gemeente Elburg en houder is van een voertuig, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet (1994, Stb. 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt;

 • g.

  parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders: de parkeergelegenheid die is aangeduid met het bord E10(E09) uit bijlage 1 van het RVV 1990, zoals bedoeld in RVV 1990 artikel 24, lid 1g;

 • h.

  vergunning: een door of namens burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig of aanhangwagen te parkeren op daartoe aangewezen plaatsen;

 • i.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon aan wie een vergunning is verleend.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op het parkeerterrein aan de J.P. Broekhovenstraat, tegenover huisnummer 1 en het parkeerterrein aan de Havenkade achter de huisnummers 12 tot en met 18.

Hoofdstuk 2 De Vergunning

Artikel 4 Verbodsbepalingen

 • 1.

  Het is verboden op de parkeerterreinen zoals genoemd in artikel 3 te parkeren zonder of in afwijking van een door het college van burgemeester en wethouders verleende vergunning

 • 2.

  Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig of aanhangwagen, te plaatsen of te laten staan op de gereserveerde parkeerplaats.

 • 3.

  Het is verboden een fiets, bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze te plaatsen of te laten staan, dat hierdoor een normaal gebruik van parkeergelegenheid belemmerd of verhinderd.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek een vergunning verlenen voor het parkeren op de parkeerplaatsen genoemd in artikel 3.

 • 2.

  Een vergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig of aanhangwagen wanneer deze woonachtig is aan de Havenkade 11 tot en met 38 (met dien verstande dat per wooneenheid/ adres/huishouden maximaal 1 (één) vergunning wordt verleend). De bewoners van Havenkade 11 tot en met 21 dienen gebruik te maken van het parkeerterrein aan de Havenkade achter de huisnummers 12 tot en met 18. De huisnummers van de Havenkade 24 tot 38 en het Havendijkje 7 en 1 dienen gebruik te maken van het parkeerterrein aan J.P. Broekhovenstraat tegen over nummer 1.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan eigenaren of houders van motorvoertuigen of aanhangwagens die niet voldoen aan een van de in het tweede lid genoemde voorwaarden.

 • 4.

  Aan een vergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften en beperkingen mogen alleen strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

Artikel 6  

 • 1.

  Een vergunning wordt voor een onbepaalde tijd verleend.

 • 2.

  De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens: a. het gebied waarvoor de vergunning geldt; b. de naam van de vergunninghouder en het adres.

 • 3.

  Bij verlies van de vergunning dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning wijzigen op verzoek van de vergunninghouder.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning intrekken of weigeren:

 • a.

  wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • b.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • c.

  om redenen van openbaar belang.

Hoofdstuk 3 Strafbepalingen

Artikel 8  

Overtreding van het bepaalde in artikel 5 van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 9  

Met de opsporing van overtredingen van deze verordening zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren belast.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Parkeerverordening Havenkade Elburg 2005"

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 2 november 2005.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 september 2005.

Voorzitter, Griffier,

Drs. H. Visser Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga