Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Afstemmingsverordening inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen gemeente Tynaarlo 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfstemmingsverordening inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen gemeente Tynaarlo 2013
CiteertitelAfstemmingverordening IOAW/IOAZ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpAfstemmingsverordening IOAW/IOAZ

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. Aartikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 35 van de Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers en Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuwe regeling

24-09-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Afstemmingsverordening inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen gemeente Tynaarlo 2013

Raadsbesluit nr.

Betreft: Vaststellen Afstemmingsverordening IOAW - IOAZ gemeente Tynaarlo 2013

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 september jl.;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 35 van de Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers en Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen;

overwegende dat er bij verordening regels dienen te worden gesteld ter verlaging van de uitkering vanuit Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers en Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen naar aanleiding van de wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten;

B E S L U I T:

In te trekken:

Afstemmingsverordening inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen gemeente Tynaarlo

vast te stellen:

Afstemmingsverordening inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen gemeente Tynaarlo 2013

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving.

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   IOAW: Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers;

  • b.

   IOAZ: Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen;

  • c.

   AWB: Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   Uitkering: de uitkering als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de IOAW/IOAZ;

  • e.

   Uitkeringsnorm: de op de belanghebbende van toepassing zijnde netto grondslag, als bedoeld in artikel 5, lid 4 van de IOAW/IOAZ;

  • f.

   Maatregel: het tijdelijk verlagen van de uitkeringsnorm op grond van artikel 20, lid 2, van de IOAW en artikel 20, lid 1 IOAZ alsmede het tijdelijk (gedeeltelijk) weigeren van de uitkering op grond van artikel 20, lid 1 IOAW en artikel 20, lid 2 IOAZ;

  • g.

   Belanghebbende: hij die recht heeft op een uitkering op grond van de IOAW alsmede hij die recht heeft op een uitkering op grond van de IOAZ;

  • h.

   Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo;

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de IOAW/IOAZ en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2. Het opleggen van een maatregel

 • 1.

  Het college verlaagt niet de toegekende IOAW/IOAZ uitkering, indien naar het oordeel van het college de belanghebbende de op hem of haar rustende verplichtingen niet of onvoldoende nakomt. Het betreft de gedragingen die verband houden met de verplichtingen genoemd in artikel 20 van de IOAW/IOAZ.

 • 2.

  Het college beëindigt de uitkering van rechtswege als de verplichtingen van artikel 20 IOAW/IOAZ niet of niet naar behoren wordt nagekomen.

Artikel 3. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Het college kan alleen in bijzondere, specifieke en individuele gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: de Afstemmingverordening IOAW/IOAZ.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2013.     

.

De raad voornoemd,

     , voorzitter

     , griffier