Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Son en Breugel

Algemene plaatselijke verordening 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Son en Breugel
Officiële naam regelingAlgemene plaatselijke verordening 2014
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201405-02-2015Onbekend

19-12-2013

De Brug, 24 december 2013

13.14312

Tekst van de regeling

INHOUDSOPGAVE BLZ

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 6

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 6

Artikel 1.2 Beslistermijn 6

Artikel 1.3 Indiening aanvraag 7

Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen 7

Artikel 1.5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing 7

Artikel 1.6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing 7

Artikel 1.7 Vergunning of ontheffing voor onbepaalde tijd 7

Artikel 1.8 Weigeringsgronden 7

Artikel 1.10 Lex silencio niet van toepassing 7

Hoofdstuk 2 Openbare orde 8

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden 8

Artikel 2.1 Samenscholing en ongeregeldheden 8

Artikel 2.1a Ordeverstoring 8

Afdeling 2 Optochten en betoging 8

Artikel 2.3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen 8

Afdeling 5 Bruikbaarheid van de weg 9

Artikel 2.10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg 9

Artikel 2.12 Maken of veranderen van een uitweg 9

Afdeling 7 Toezicht op evenementen 9

Artikel 2.25 Begripsomschrijving 9

Artikel 2.26 Evenement 10

Afdeling 8 Toezicht op horecabedrijven 10

Artikel 2.28 Begripsomschrijvingen 10

Artikel 2.28a Terrassen 10

Artikel 2.31 Sluitingstijden 11

Artikel 2.32 Afwijking sluitingstijden; tijdelijke sluiting 11

Artikel 2.33 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf 11

Artikel 2.35 Het college als bevoegd bestuursorgaan 11

Artikel 2.36 Toegang ambtenaren van politie, gemeentelijke BOA’s en toezichthouders gemeente. 11

Afdeling 8A. Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet 12

Artikel 2.36a Begripsbepaling 12

Artikel 2.36b Regulering paracommerciële rechtspersonen 12

Afdeling 9 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf 12

Artikel 2.37 Begripsomschrijvingen 12

Artikel 2.38 Kennisgeving exploitatie 12

Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden 12

Artikel 2.42 Speelautomaten 12

Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid 12

Artikel 2.49a Verplichte route 13

Artikel 2.55 Bespieden van personen 13

Artikel 2.57 Uitnodigen of aanlokken tot ontuchtige handelingen 13

Artikel 2.61 Liggen of slapen op of aan de openbare weg 14

Artikel 2.62 Overlast of schade door dieren 14

Artikel 2.63 Hondenpoep 14

Artikel 2.64 Gevaarlijke honden 14

Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen 15

Artikel 2.72 Voorschriften ter bestrijding van heling van goederen 15

Artikel 2.73 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen 15

Afdeling 14 Drugsoverlast 15

Artikel 2.78 Drugshandel op straat 15

Artikel 2.79 Openlijk drugsgebruik 16

Artikel 2.80 Verblijfsontzegging in verband met drugs 16

Artikel 2.81 Verzamelingen van personen in verband met drugs 16

Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding 16

Artikel 2.82 Bestuurlijke ophouding 16

Artikel 2.83 Veiligheidsrisicogebieden 16

Artikel 2.84 Cameratoezicht op openbare plaatsen 17

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. 18

Afdeling 1 Begripsomschrijvingen 18

Artikel 3.1. Begripsomschrijvingen 18

Artikel 3.2 Bevoegd bestuursorgaan 18

Artikel 3.3 Nadere regels 18

Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke 18

Artikel 3.4 Seksinrichtingen 18

Artikel 3.5 Gedragseisen exploitant en beheerder 19

Artikel 3.6 Sluitingstijden 19

Artikel 3.7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting 20

Artikel 3.8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder 20

Afdeling 3 Beslissingstermijn; weigeringsgronden 20

Artikel 3.12 Beslissingstermijn 20

Artikel 3.13 Weigeringsgronden 21

Afdeling 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer 21

Artikel 3.14 Beëindiging exploitatie 21

Artikel 3.15 Wijziging beheer 21

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente 22

Afdeling 1 Geluid- en lichthinder 22

Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen 22

Artikel 4.2 Aanwijzing collectieve festiviteiten 22

Artikel 4.3 Melding incidentele festiviteiten 22

Artikel 4.5 Onversterkte muziek 22

Artikel 4.6 (Geluid)hinder buiten een inrichting 23

Afdeling 2 Bodem-, weg en milieuverontreiniging 23

Artikel 4.7 Natuurlijke behoefte doen 23

Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden 24

Artikel 4.9 Begripsomschrijvingen 24

Artikel 4.10 Kapverbod 24

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente 26

Afdeling 1 Parkeerexcessen 26

Artikel 5.1 Begripsomschrijvingen 26

Artikel 5.2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. 26

Artikel 5.4 Defecte voertuigen 26

Artikel 5.5 Voertuigwrakken 26

Artikel 5.6 Caravans e.d. 26

Artikel 5.8 Parkeren van grote voertuigen 27

Artikel 5.11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen 27

Afdeling 2 Collecteren, venten, standplaatsen en snuffelmarkten 27

Artikel 5.13 Inzameling van geld of goederen 27

Artikel 5.15 Begripsomschrijving venten 27

Artikel 5.16 Ventverbod 28

Artikel 5.18 Begripsomschrijving standplaats 28

Artikel 5.19 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden 28

Artikel 5.20 Toestemming rechthebbende 28

Artikel 5.21 Afbakeningsbepalingen 28

Artikel 5.22 Aanhoudingsplicht 28

Afdeling 3 Openbaar water 29

Artikel 5.24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water 29

Afdeling 4 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden 29

Artikel 5.32 Crossterreinen 29

Artikel 5.33 Beperking verkeer in natuurgebieden 29

Afdeling 5 Verbod vuur te stoken 30

Artikel 5.34 Verbod (afval)stoffen te verbranden 30

Afdeling 6 Verstrooiing van as 30

Artikel 5.35 Begripsomschrijving 30

Artikel 5.37 Hinder of overlast 30

Afdeling 7 Lijkbezorging 30

Artikel 5.38 Begripsomschrijving 30

Artikel 5.39 Onbetamelijk gedrag op een begraafplaats 30

Artikel 5.40 Aanwijzingen 31

Afdeling 8 Openbare veiligheid 31

Artikel 5.41 Openbare veiligheid 31

Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen 32

Artikel 6.1 Strafbepaling 32

Artikel 6.2 Toezichthouders 32

Artikel 6.2a Prostitutie Controle Team 32

Artikel 6.3 Binnentreden woningen 32

Artikel 6.4 Inwerkingtreding 32

Artikel 6.5 Overgangsbepaling 32

Artikel 6.6 Citeertitel 33

Bijlage 1 Vervallen artikelen sinds 2010 34

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  Weg:

  • 1.

   de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede de daaraan liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

  • 2.

   de -al dan niet met enige beperking- voor het publiek toegankelijke pleinen en

open plaatsen, parken, plantsoenen, speelweiden, bossen en andere natuur-

terreinen, ijsvlakten en aanlegplaatsen voor vaartuigen;

 • 3.

  de voor het publiek toegankelijke stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen, die uitsluitend tot voor bewoning in gebruik zijnde ruimte toegang geven en niet afsluitbaar zijn;

 • 4.

  andere voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen; de afsluitbare gebieden alleen gedurende de tijd dat zij niet door of vanwege degene die daartoe naar burgerlijk recht bevoegd is, zijn afgesloten.

  • b.

   Openbaar water: alle wateren die -al dan niet met enige beperking- voor het publiek

bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn.

c.Bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de

grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet, bij hun besluit van 6 juni 1997.

 • d.

  Rechthebbende: eenieder die over enige zaak enige zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht.

 • e.

  Voertuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, onder a en onder al, van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van:

 • 1.

  treinen en trams;

 • 2.

  kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen.

  • f.

   Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander

materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond

verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

g.Gebouw: elk bouwwerk dat een voor personen toegankelijke overdekte, geheel of

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • h.

  Vee: dieren die behoren tot de diersoorten genoemd in bijlage A van de Meststoffenwet.

 • i.

  Handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee

kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.

l.bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 1.2 Beslistermijn

 • 1. Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het bestuursorgaan kan zijn beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet voor de beslissing op een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid.

 • 4. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 4.10.

Artikel 1.3 Indiening aanvraag

 • 1.

  Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen

kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste acht weken.

Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen

1.Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing kunnen voor

schriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen mogen slechts strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

2Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 1.5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden.

Artikel 1.6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  indien de houder dit verzoekt.

Artikel 1.7 Vergunning of ontheffing voor onbepaalde tijd

Een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

Artikel 1.8 Weigeringsgronden

De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het (leef) milieu.

Artikel 1.10 Lex silencio niet van toepassing

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de volgende artikelen in deze verordening:

 • a.

  Artikel: 2:25 Vergunning evenementen;

 • b.

  Artikel 2:39: Exploitatievergunning speelgelegenheid;

 • c.

  Artikel 3:4: Vergunning seksinrichting;

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2.1 Samenscholing en ongeregeldheden

1.Het is verboden op de weg deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te

dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.

2.Eenieder, die op de weg aanwezig is bij enig voorval waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende

gebeurtenis waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 3.

  Het is verboden zich te begeven of te bevinden op terreinen, wegen of weggedeelten die door of vanwege het bevoegd gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.

 • 5.

  Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en

godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Artikel 2.1a Ordeverstoring

Het is verboden, in welke vorm dan ook, de orde te verstoren.

Afdeling 2 Optochten en betoging

Artikel 2.3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
 • 1.

  Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, moet daarvan voor de openbare aankondiging ervan en ten minste 72 uur voordat de betoging zal worden gehouden, schriftelijk kennis geven aan de burgemeester.

 • 2.

  De kennisgeving bevat:

  • a. naam en adres van degene die de betoging houdt;

  • b. het doel van de betoging;

   • c.

    de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en

van beëindiging;

 • d.

  de plaats en, voorzover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;

 • e.

  voorzover van toepassing, de wijze van samenstelling;

 • f.

  maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig

verloop te bevorderen.

3.Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip

van de kennisgeving is vermeld.

 • 4.

  Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving door terugrekening valt op een vrijdag na 12:00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt dit tijdstip geacht te vallen op 12:00 uur op de voorgelegen dag, die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

 • 5.

  De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid genoemde termijn van 72 uur verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

 • 6.

  Onder openbare plaats wordt verstaan: een plaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid,

juncto tweede lid, van de Wet openbare manifestaties.

Afdeling 5 Bruikbaarheid van de weg

Artikel 2.10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg
 • 1. Het is toegestaan om voorwerpen op of aan de weg te plaatsen, op voorwaarde dat:

  • a.

   de (verkeers)veiligheid en de openbare orde gewaarborgd blijven;

  • b.

   reclame-uitingen niet langer dan 4 weken worden geplaatst;

  • c.

   bij het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg vanwege werkzaamheden op aangrenzende percelen, het gebruik niet eerder dan 1 week van tevoren begint en niet later dan 1 week na voltooiing van de werkzaamheden wordt beëindigd.

 • 2. De toestemming van het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a.

   Buitengemeentelijke reclame-uitingen.

  • b.

   Reclame-uitingen met een commercieel doel, anders dan evenementen (artikel 2.25) en incidentele festiviteiten (artikel 4.3);

  • c.

   Gedwongen (woning)ontruimingen.

 • 3. De Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet, en het Provinciaal wegenreglement zijn onverkort van toepassing.

Artikel 2.12 Maken of veranderen van een uitweg
 • 1. Het is toegestaan om per perceel één uitweg te maken naar de weg, of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg, mits door de realisatie hiervan:

 • a. geen gevaar of hinder ontstaat of dreigt te ontstaan voor het wegverkeer ter plaatse;

 • b. het gebruik van een bestaande openbare parkeerplaats niet onmogelijk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt;

 • c. de groenvoorziening in de gemeente niet wordt geschaad of dreigt te worden geschaad.

  In alle andere gevallen dient de realisatie van bovenstaande werkzaamheden voorafgegaan te worden door een melding aan het college.

 • 2. Het college weigert slechts de aanleg van de uitweg als door de aanleg een voor het verkeer gevaarlijke situatie ontstaat die niet door het stellen van voorschriften kan worden voorkomen.

 • 3. Het college stelt de indiener van de melding binnen zes weken na ontvangst van de melding op de hoogte van de voorschriften als bedoeld in het eerste lid of weigering van de aanleg als bedoeld in het tweede lid.

 • 4. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan wat artikel 1 van de Wegenverkeerswet daaronder verstaat.

 • 5. De toestemming in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement.

  Afdeling 7 Toezicht op evenementen

Artikel 2.25 Begripsomschrijving

1.In deze afdeling wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke

verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoopvoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5.18 van deze verordening;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid;

 • b.

  een braderie;

 • c.

  een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.3. op de weg;

 • d.

  een (muziek) feest of wedstrijd op of aan de weg.

Artikel 2.26 Evenement
 • 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor eendaagse evenementen, indien het evenement een barbecue of straatfeest danwel een culturele activiteit in de open lucht betreft. Hiervoor dient een melding te worden gedaan bij de burgemeester.

 • 3. Het verbod van het eerste lid geldt voorts niet voor een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 4. Het college stelt een evenementenbeleid op met aanvullende regels voor het organiseren van evenementen.

  Afdeling 8 Toezicht op horecabedrijven

Artikel 2.28 Begripsomschrijvingen
 • 1.

  Onder horecabedrijf wordt in deze paragraaf verstaan: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf worden in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.

 • 2.

  Onder horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan: een bij dit bedrijf behorend terras en de andere aanhorigheden.

 • 3.

  Een terras in de zin van deze paragraaf is een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 • 4.

  Onder houder wordt in deze paragraaf verstaan: degene die een horecabedrijf exploi-

teert.

 • 5.

  Deze paragraaf verstaat niet onder bezoekers:

 • a.

  de gezinsleden van de houder, alsmede zijn elders wonende bloed- en aanverwanten, in de rechte lijn onbeperkt, in de zijlijn tot en met de derde graad;

 • b.

  de personen die voorkomen in het register als bedoeld in artikel 438 van het

Wetboek van Strafrecht, alsmede personen bedoeld in artikel 438, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht;

c.de personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen

noodzakelijk is.

Artikel 2.28a Terrassen
 • 1. Het is verboden om, zonder ontheffing van het college van burgemeester en wethouders, een terras te exploiteren.

 • 2. Het college kan nadere regels stellen m.b.t. het exploiteren van een terras.

Artikel 2.31 Sluitingstijden
 • 1.

  Het is de houder van een horecabedrijf, niet zijnde een horecabedrijf als bedoeld in het tweede of derde lid, verboden dit voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers te laten te verblijven:

 • a.

  Op maandag tot en met vrijdag tussen 1:00 en 6:00;

 • b.

  Op zaterdag en zondag tussen 3:00 en 6:00, waarbij:

 • -

  vanaf 2:00 geen bezoekers meer tot het horecabedrijf worden toegelaten;

 • -

  vanaf 2:30 het grote licht in het café aangaat, de muziekinstallatie uit staat en er geen drank meer wordt verstrekt.

 • c.

  Op een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Algemene termijnenwet en carnavals zondag en maandag en dinsdag geldt de regeling 2.31, lid 1 onder sub b.

 • 2.

  Het is de houder van een cafetaria, snackbar of shoarmazaak verboden deze voor

bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven: a. op maandag tot en met vrijdag tussen 01.30 uur en 06.00 uur;

b.op zaterdag en zondag en op een algemeen erkende feestdag als bedoeld in

artikel 3, eerste lid van de Algemene termijnenwet tussen 02.30 uur en 06.00 uur.

 • 3.

  Het is de houder van een horecabedrijf dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of instellingen, sportorganisaties of –instellingen, of bij organisaties of instellingen met een sociaal of cultureel doel, verboden dit voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven van 24.00 uur tot 06.00 uur.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

 • 5.

  Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 2.32 Afwijking sluitingstijden; tijdelijke sluiting
 • 1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor een of meer horecabedrijven tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2.31 geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet.

Artikel 2.33 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf

Het is bezoekers van een horecabedrijf verboden gedurende de tijd dat dit bedrijf krachtens artikel 2.31 of ingevolge een op grond van artikel 2.32 genomen besluit gesloten dient te zijn, zich daarin of aldaar te bevinden.

Artikel 2.35 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Indien een horecabedrijf geen inrichting is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt niet de burgemeester, maar het college op als bevoegd bestuursorgaan ten behoeve van artikel 2.31 tot en met 2.33.

Artikel 2.36 Toegang ambtenaren van politie, gemeentelijke BOA’s en toezichthouders gemeente.

De houder van een horecabedrijf is verplicht ervoor te zorgen dat ambtenaren van politie, gemeentelijke boa’s en toezichthouders van de gemeente vanaf de openbare weg onmiddellijk en onbelemmerde toegang hebben tot zijn verblijf:

 • a.

  gedurende de tijd dat het bedrijf voor bezoekers geopend is; dan wel

 • b.

  gedurende de tijd dat het bedrijf gesloten dient te zijn en indien die ambtenaren van politie of gemeentelijke boa’s of toezichthouders van de gemeente hun vermoeden uiten dat daarin of aldaar bezoekers aanwezig zijn.

  Afdeling 8A. Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet

Artikel 2.36a Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  alcoholhoudende drank;

 • 2.

  paracommerciële rechtspersoon;

 • 3.

  zwakalcoholhoudende drank,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Artikel 2.36b Regulering paracommerciële rechtspersonen

1.Een paracommerciële rechtspersoon verstrekt zwakalcoholhoudende drank

uitsluitend vanaf 12.00 tot 24.00 uur en in ieder geval niet langer dan één uur na afloop van de laatste activiteit.

2.Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens

bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke

niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken

zijn.

Afdeling 9 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2.37 Begripsomschrijvingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • 1.

  inrichting: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft;

 • 2.

  houder: degene die een inrichting exploiteert dan wel daarin de feitelijke leiding heeft.

Artikel 2.38 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of het houden van een inrichting staakt, is verplicht binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2.42 Speelautomaten

1.In dit artikel wordt verstaan onder:

a Wet: de Wet op de kansspelen

b speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a, van de Wet;

c kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de Wet;

d hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de Wet;

e laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de Wet.

 • 2.

  In hoogdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten.

 • 3.

  In laagdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.

  Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

  Artikel 2.44 Hinderlijk gedrag

  • 1.

   Het is verboden zich op of bij voor publiek toegankelijke plaatsen zodanig te gedragen dat hierdoor voor overige weggebruikers of omwonenden hinder, overlast of gevaar kan ontstaan.

  • 2.

   Het is verboden op of bij voor publiek toegankelijke plaatsen zaken of stoffen bij zich te hebben of te gebruiken waarmee hinder of overlast wordt, of kan worden, veroorzaakt.

  • 3.

   Het is voorts verboden op of bij voor publiek toegankelijke plaatsen zaken of stoffen bij zich te hebben waarmee schade kan worden veroorzaakt aan, of toegang kan worden verschaft tot, zaken die rechtens aan een ander toebehoren. Onder schade wordt in dit verband mede verstaan: gevolgschade.

  • 4.

   Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken.

  • 5.

   De in het tweede, derde en vierde lid gestelde verboden zijn niet van toepassing op degenen die ter plaatse en ten genoegen van een ambtenaar van politie aannemelijk maken dat genoemde voorwerpen of stoffen bestemd zijn of gebezigd worden voor andere handelingen dan die welke in die leden wordt genoemd.

  • 6.

   Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

  Artikel 2.46 Vervoer inbrekerswerktuigen

  • 1.

   Het is verboden op de weg te vervoeren of bij zich te hebben: Lopers, valse sleutels, touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.

  • 2.

   Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing indien aannemelijk gemaakt kan worden dat de genoemde zaken niet bestemd zijn voor de in het eerste lid genoemde handelingen.

Artikel 2.49a Verplichte route
 • 1. Het is door de burgemeester aangewezen groepen van personen verboden op door hem aangewezen tijdstippen van een door hem aangewezen route af te wijken.

 • 2. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Artikel 2.50 Hinderlijk drankgebruik
 • 1.

  Het is verboden op of aan de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

 • a.

  een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de

Drank- en Horecawet;

b.de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een

ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Artikel 2.55 Bespieden van personen

Het is verboden een persoon of diens omgeving te bespieden.

Artikel 2.57 Uitnodigen of aanlokken tot ontuchtige handelingen
 • 1. Het is verboden op of aan de weg, op een andere voor publiek toegankelijke plaats of op een plaats, zichtbaar vanaf de weg iemand door woord, houding, gebaar of op enigerlei andere wijze tot ontuchtige handelingen uit te nodigen, dan wel aan te lokken;

 • 2. Een ieder die van een ambtenaar van politie of van gemeentelijke Buitengewoon Opsporingsambtenaren in het belang van de naleving van het bepaalde in het eerste lid, het bevel krijgt zich van de daar bedoelde plaats te verwijderen in een bepaalde richting, is verplicht onverwijld aan het bevel gevolg te geven;

 • 3. Het is degene aan wie dit door de burgemeester in het belang van de openbare orde of zedelijkheid is bekendgemaakt, verboden zich anders dan in een openbaar middel van vervoer te bevinden op of aan de door de burgemeester aangewezen wegen en plaatsen gedurende de tijdsduur daarbij genoemd;

 • 4. Het in het derde lid gestelde verbod geldt gedurende de in de bekendmaking genoemde periode van ten hoogste 12 weken.

Artikel 2.61 Liggen of slapen op of aan de openbare weg
 • 1. Het is verboden, op of aan de weg, tussen zonsondergang en zonsopgang te liggen of te slapen;

 • 2. Het verbod is niet van toepassing indien dit liggen of slapen past binnen de activiteiten van een evenement waarvoor, op basis van artikel 2.26 van deze Algemene plaatselijke verordening, een vergunning is verleend of melding is gedaan en de burgemeester hiertegen geen bezwaren heeft.

Artikel 2.62 Overlast of schade door dieren
 • 1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer dieren te houden waar dit naar het oordeel van het college overlast of schade aan de openbare gezondheid kan opleveren en de overlast of schade niet genoegzaam te beperken is door aan het houden van deze dieren voorwaarden te stellen.

 • 2. Het is de eigenaar of houder van een dier verboden dit dier, op of aan de weg, los te laten lopen.

 • 3. Voorts is het de eigenaar of houder van een dier verboden, dit dier te laten verblijven op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

 • 4. Het college wijst gebieden aan waar het bepaalde in het tweede lid niet geldt mits het dier onder voldoende toezicht wordt gehouden.

 • 5. De in het tweede en derde lid bepaalde verboden gelden niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of hulphond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of hulphond.

Artikel 2.63 Hondenpoep
 • 1. Als een hond zich binnen de bebouwde kom van uitwerpselen ontdoet, moet de eigenaar of houder van de hond deze uitwerpselen onmiddellijk verwijderen.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op de goot van de weg en gebieden die op grond van art. 2.62 lid 4 door het college zijn aangewezen.

Artikel 2.64 Gevaarlijke honden
 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op of aan de weg of op het terrein van een ander:

 • a.

  anders dan kort aangelijnd nadat de burgemeester aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;

 • b.

  anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat de burgemeester

aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn- en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt.

 • 2.

  In het eerste lid wordt verstaan onder:

 • a.

  muilkorf: een muilkorf vervaardigd van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn;

 • b.

  kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, die niet langer is dan 1,50 meter.

  Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

Artikel 2.72 Voorschriften ter bestrijding van heling van goederen

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

 • a.

  wanneer hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 437 ter, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar er schriftelijk van in kennis stelt dat hij van het opkopen een beroep of gewoonte maakt, daarbij tevens schriftelijk opgave te doen van zijn woonadres en van het volledig adres van elke lokaliteit door hem ten behoeve van zijn onderneming in gebruik genomen;

 • b.

  de onder a bedoelde functionaris onder aanbieding van zijn register(s) onverwijld doch in ieder geval binnen drie dagen, schriftelijk in kennis te stellen van een verandering van zijn woonadres, zomede van het adres of de adressen van een bij hem ten behoeve van zijn onderneming in gebruik zijnde lokaliteit;

 • c.

  aan de hoofdingang van de lokaliteit waar de onderneming is gevestigd een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar voorkomen;

 • d.

  indien hij in de gelegenheid is enig goed te verkrijgen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het van misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan, hiervan onverwijld kennis te geven aan de onder a bedoelde functionaris;

 • e.

  zijn administratie op eerste aanvraag ter inzage te geven aan de burgemeester of een daartoe door de burgemeester aangewezen ambtenaar;

 • f.

  wanneer hij heeft opgehouden van het opkopen een beroep of gewoonte te maken, onderscheidenlijk het beroep van handelaar niet langer uitoefent, de onder a bedoelde functionaris hiervan onverwijld doch in ieder geval binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 2.73 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen

Het is de handelaar of een voor hem handelend persoon verboden enig door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen dat het onder zijn berusting is, over te dragen of daarin enige wijziging aan te brengen tenzij deze wijziging van geen invloed is op de herkenbaarheid van het goed.

Afdeling 14 Drugsoverlast

Artikel 2.78 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2.79 Openlijk drugsgebruik
 • 1. Het is verboden op of aan de weg, op een voor publiek toegankelijke plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw, middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daarvoor te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen en/of stoffen voorhanden te hebben.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op voorwerpen of activiteiten die in het belang van de Volksgezondheid, in het bijzonder de preventie, de bestrijding van drugsverslaving, van overheidswege worden bevorderd of zijn goedgekeurd.

 • 3. Het bovenstaande verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht of de Opiumwet.

Artikel 2.80 Verblijfsontzegging in verband met drugs
 • 1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene die zich gedraagt in strijd met artikel 2.78 en 2.79 een verbod opleggen om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van 24 uur te bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de gedragingen hebben plaatsgehad (verblijfsontzegging).

 • 2. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene aan wie eerder een verbod als bedoeld in het eerste lid is opgelegd en ten aanzien van wie binnen zes maanden na het opleggen van dit verbod wordt geconstateerd, dat hij zich opnieuw gedraagt in strijd met artikel 2.78 en 2.79, een verbod opleggen om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van ten hoogste veertien dagen te bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de gedragingen hebben plaatsgehad.

 • 3. De burgemeester beperkt het in het eerste of tweede lid genoemde verbod, indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.

 • 4. Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegd verbod als bedoeld in het eerste of tweede lid.

Artikel 2.81 Verzamelingen van personen in verband met drugs
 • 1. Het is verboden op of aan de weg, aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen indien deze verzameling van personen verband houdt met het openlijk gebruik van, of de handel in, middelen als bedoeld in artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.

 • 2. Een ieder, die zich bevindt in een verzameling van personen als in het eerste lid bedoeld, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een bevoegd opsporingsambtenaar zijn weg te vervolgen of zich in de door deze aangewezen richting te verwijderen.

  Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding

Artikel 2.82 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats indien deze personen het bepaalde in artikel 2.1, 2.10, 2.50, of 5.34 groepsgewijs niet naleven.

Artikel 2.83 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

Artikel 2.84 Cameratoezicht op openbare plaatsen
 • 1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 • 2. De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid eveneens ten aanzien van andere voor eenieder toegankelijke plaatsen.

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

Afdeling 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 3.1. Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • b.

  prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • c.

  seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

 • d.

  escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

 • e.

  sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;

 • f.

  exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert en de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen;

 • g.

  beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent in een seksinrichting of escortbedrijf;

 • h.

  bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

 • 1.

  de exploitant;

 • 2.

  de beheerder;

 • 3.

  de prostituee;

 • 4.

  het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;

 • 5.

  toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6.2;

 • 6.

  andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 3.2 Bevoegd bestuursorgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voorzover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.

Artikel 3.3 Nadere regels

Met het oog op de in artikel 3.13 genoemde belangen, kan het college over de uitoefening de bevoegdheden in dit hoofdstuk nadere regels vaststellen.

Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke

Artikel 3.4 Seksinrichtingen
 • 1. Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2. In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

 • a. de persoonsgegevens van de exploitant;

 • b. de persoonsgegevens van de beheerder; en

 • c. de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

Artikel 3.5 Gedragseisen exploitant en beheerder
 • 1. De exploitant en de beheerder:

 • a. staat niet onder curatele en is niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

 • b. is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

 • c. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

 • 2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid, is de exploitant en de beheerder niet:

 • a. met toepassing van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

 • b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;

 • c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500 of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

 • 1. bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

 • 2. de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 273f, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;

 • 3. de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • 4. de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de kansspelen;

 • 5. .de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;

 • 6. .de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

 • 3. Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

 • a. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 375 euro bedraagt;

 • b. een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

 • 4. De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

 • a. bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de aanvraag van de vergunning;

 • b. bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

 • 5. De exploitant of de beheerder is binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem terzake geen verwijt treft.

Artikel 3.6 Sluitingstijden
 • 1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

 • a. op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 en 06.00 uur;

 • b. op zaterdag en zondag tussen 02.00 en 06.00 uur.

 • 2. Het bevoegd orgaan kan door middel van een voorschrift als bedoeld in artikel 1.4 voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.

 • 3. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3.7, eerste lid, gesloten dient te zijn.

 • 4. Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet voorzover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 3.7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting
 • 1. Met het oog op de in artikel 3.13, tweede lid, genoemde belangen of in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:

 • a. tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3.6, eerste of tweede lid, geldende sluitingsuren vaststellen;

 • b. van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht, maakt het bevoegd bestuursorgaan het in het eerste lid bedoelde besluit openbaar bekend overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3.8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder
 • 1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de ingevolge artikel 3.4 op de vergunning vermelde exploitant of beheerder in de seksinrichting aanwezig is.

 • 2. De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:

 • a. geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

 • b. geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3.9 Prostitutie, sekswinkels en tentoonstellingen e.d.
 • 1. Het is verboden passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan wel aan te lokken.

 • 2. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren, als dit naar het oordeel van het college nadelig is voor de openbare orde of de woon- en leefomgeving.

 • 3. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk tentoon te stellen, aan te bieden of aan te brengen indien dit naar het oordeel van het college nadelig is voor de openbare orde of de woon- en leefomgeving.

  Afdeling 3 Beslissingstermijn; weigeringsgronden

Artikel 3.12 Beslissingstermijn
 • 1. Het bevoegd bestuursorgaan neemt het besluit op de aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2. Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

Artikel 3.13 Weigeringsgronden
 • 1. De vergunning bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, wordt geweigerd indien:

 • a. de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3.5 gestelde eisen;

 • b. de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening;

 • c. er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de vergunning bedoeld in artikel 3.4. eerste lid, dan wel de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3.9., eerste lid, worden geweigerd in het belang van de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

  Afdeling 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer

Artikel 3.14 Beëindiging exploitatie
 • 1. De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 3.4 op de vergunning vermelde exploitant, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.

 • 2. Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3.15 Wijziging beheer
 • 1. Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, onder b, het beheer in de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2. Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3.13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1 Geluid- en lichthinder

Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

 • b.

  inrichting: een inrichting type A of B als bedoeld in het Besluit;

 • c.

  houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

 • d.

  collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

 • e.

  incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen.

Artikel 4.2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
 • 1. De voorschriften als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 2. Het voorschrift als bedoeld in artikel 4.113, eerste lid van het Besluit geldt niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 3. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid en tweede lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer delen van de gemeente.

 • 4. Het college maakt de aanwijzing voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend.

 • 5. Het college kan aan de aanwijzing voorwaarden verbinden.

 • 6. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

Artikel 4.3 Melding incidentele festiviteiten
 • 1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de voorschriften als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit niet van toepassing zijn.

 • a. mits de houder van de inrichting, ten minste 20 werkdagen voorafgaand aan de festiviteit, daarvan schriftelijk melding heeft gedaan aan het college;

 • b. en indien binnen 15 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving door het college geen tegenbericht met nadere voorschriften is gestuurd.

 • 2. Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij het voorschrift 1.5.1 uit de Bijlage onder B van het Besluit niet van toepassing is mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 • 3. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

Artikel 4.5 Onversterkte muziek
 • 1.

  Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek, zoals bedoeld in artikel 2.18, eerste lid onder f en vijfde lid van het Besluit binnen inrichtingen is de onder e. opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:

 • a.

  de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

 • b.

  de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;

 • c.

  de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten;

 • d.

  bij het bepalen van de geluidsniveaus zoals vermeld in de tabel geen bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.

 • e.

  Tabel

 7.00 – 19.00 uur19.00 – 23.00 uur23.00 – 7.00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen50 dB(A)45 dB(A)40 dB(A)
LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen35 dB(A)30 dB(A)25 dB(A)
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen70 dB(A)65 dB(A)60 dB(A)
LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen55 dB(A)50 dB(A)45 dB(A)
 • 2.

  Voor de duur van 6 uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste lid. Indien versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het Besluit van toepassing.

 • 3.

  Het eerste lid geldt niet indien artikel 4:2 of artikel 4:3 van deze verordening van

  toepassing is.

 • 4.

  Het college kan van het bepaalde in het eerste lid onder e ontheffing verlenen.

Artikel 4.6 (Geluid)hinder buiten een inrichting
 • 1. Het is verboden zich, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer,op zodanige wijze te gedragen dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder wordt veroorzaakt. Als veroorzaker van hinder wordt tevens aangemerkt degene die rechtens verantwoordelijk is voor het hinderveroorzakende object.

 • 2. Het college kan van het verbod in het eerste lid ontheffing verlenen.

 • 3. Het college kan terreinen of wateren aanwijzen, waar het verbod, vervat in het eerste lid, niet van toepassing is op het in werking hebben van bepaalde in de aanwijzing aangewezen categorieën van geluidsapparaten, (recreatie)toestellen, (bouw)machines of vrachtauto’s, voor zover wordt voldaan aan de door het college vast te stellen voorschriften ter voorkoming of beperking van (geluid)hinder.

 • 4. De in het derde lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betreffen:

 • - het maximale geluidsniveau;

 • - de situering van geluidsbronnen;

 • - de frequentie en tijden van gebruik.

 • 5. Het verbod geldt niet, voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, het Vuurwerkbesluit of de provinciale milieuverordening.

  Afdeling 2 Bodem-, weg en milieuverontreiniging

Artikel 4.7 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op of aan de weg zijn natuurlijke behoefte te doen buiten een daarvoor bestemde inrichting of plaats.

Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4.9 Begripsomschrijvingen
 • 1. in deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a. boom: een houtachtig, overblijvend gewas met een diameter van de stam van minimaal 10 centimeter op 1,30 meter boven maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam ;

 • b. hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen;

 • c. houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen;

 • d. bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de Boswet;

 • e. iepziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau);

 • f. iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus scolytus (F.) en Scolytus multistriatus (Marsh) en Scolytus pygmaeus.

 • g. monumentale boom: boom die voldoet aan de criteria die door de Bomenstichting gehanteerd worden;

 • h. boomwaarde: monetaire waarde van een boom berekend volgens de landelijk erkende methode van de verenigde boomtaxateurs;

 • i. knotten/kandelaren: het tot op de oude snoeiplaats verwijderen van uitgelopen takhout bij knotbomen, gekandelaarde bomen of leibomen als periodiek noodzakelijk onderhoud;

 • j. dunning: velling uitsluitend ter bevordering van de overblijvende houtopstand waarbij de kronen van de overblijvende bomen na 3 jaar weer gesloten moeten zijn en waarbij de beboste oppervlakte gelijk blijft.

 • 2. In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

Artikel 4.10 Kapverbod
 • 1. Het is de eigenaar van een houtopstand toegestaan deze houtopstand te vellen of te doen vellen, mits deze voldoet aan één van de volgende vereisten:

 • a. wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;

 • b. fruitbomen voor zover deze uit economische overwegingen gehouden worden en windschermen om boomgaarden;

 • c. fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;

 • d. kweekgoed;

 • e. houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;

 • f. houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en gelegen is buiten een bebouwde kom, indien hiervoor een vergunning in het kader van de Boswet is verleend.

 • g. houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van het college, zulks onverminderd het bepaalde in lid 7.;

 • h. houtopstand ten aanzien waarvan bij een geldend bestemmingsplan of bij een geldend voorbereidingsbesluit is bepaald dat het verboden is deze te vellen zonder schriftelijke vergunning van het college (aanlegvergunning) en deze vergunning is verleend;

 • i. houtopstand gelegen in een beschermd natuurmonument in de zin van de Natuurbeschermingswet en een vergunning in het kader van die wet is verleend;

 • j. houtopstand, waarvan de gemeente de eigenares of rechthebbende is, wanneer het vellen daarvan gebeurt ter vervanging van verloren gegane beplanting op openbaar terrein;

 • k. Houtopstand gelegen op een particulier perceel, met een diameter van de stam van minder dan 20 centimeter op 1,30 meter boven maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam. De dwarsdoorsnede kan kleiner zijn dan hiervoor genoemd indien er sprake is van houtopstand in het kader van een herplantplicht zoals bedoeld in lid 5;

 • l. houtopstand gelegen op een particulier perceel, indien de totale perceelsoppervlakte hiervan niet meer bedraagt dan 250 m2, tenzij sprake is van een boom met een diameter van meer dan 50 cm of een boom waarvan geen overlast wordt ondervonden en die, zulks ter beoordeling van het college, een extra bijdrage levert aan de leefomgeving.

 • 2. Voor het overige is het verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een houtopstand te vellen of te doen vellen. Dit geldt eveneens voor het voor de eerste keer knotten kandelaren van bomen en voor een houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen, gelegen is buiten een bebouwde kom en een zelfstandige eenheid vormt die:

 • · geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are;

 • · bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen;

 • 3. De vergunning kan in elk geval worden geweigerd op grond van:

  • a.

   de natuurwaarde van de houtopstand;

  • b.

   de landschappelijke waarde van de houtopstand;

  • c.

   de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

  • d.

   de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

  • e.

   de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

  • f.

   de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand;

  • g.

   de ecologische waarde van de houtopstand;

  • h.

   de boomwaarde van de houtopstand.

 • 4. Het bevoegd gezag kan voorschriften aan de vergunning verbinden.

 • 5. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften.

 • 6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

 • 7. De vergunning vervalt indien daarvan niet binnen een termijn van maximaal 1 jaar na afgifte gebruik is gemaakt.

 • 8. Het college kan de rechthebbende van iepen aanschrijven, indien het college van oordeel is dat deze iepen een gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van iepenspintkevers. Het college kan aan de rechthebbende voorschriften opleggen ten einde dit gevaar te verminderen of uit te sluiten.

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente

Afdeling 1 Parkeerexcessen

Artikel 5.1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  voertuigen: alle voertuigen, aanhangwagens en soortgelijke objecten met uitzondering van:

 • 1.

  treinen en trams;

 • 2.

  fietsen, bromfietsen;

3 invalidenvoertuigen in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 4.

  kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen, rolstoelen;

 • b.

  parkeren: het laten stilstaan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Artikel 5.2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.
 • 1.

  Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

 • a.

  drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt een dezer voertuigen; dan wel

 • b.

  de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

 • 2.

  Onder verhuren als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan:

 • a.

  het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen;

 • b.

  het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

3 Tot de voertuigen bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend:

 • a.

  voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal niet meer dan een uur vergen, zulks gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden;

 • b.

  voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in het eerste lid genoemde persoon.

 • 4.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5.4 Defecte voertuigen

Het is verboden een voertuig waarmee, als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken, niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op of aan de weg te parkeren.

Artikel 5.5 Voertuigwrakken
 • 1. Het is verboden een voertuigwrak op de weg te plaatsen of te hebben.

 • 2. Onder voertuigwrak wordt verstaan: een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

 • 3. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5.6 Caravans e.d.
 • 1. Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, oplegger of ander dergelijk object, langer dan 5 achtereenvolgende dagen op of aan de weg te plaatsen of te hebben.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Artikel 5.8 Parkeren van grote voertuigen

1.Het is verboden om binnen de bebouwde kom een voertuig te parkeren dat, met inbegrip van eventuele lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter en/of een hoogte van meer dan 2,4 meter..

2 Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur t.b.v. het onmiddellijk laden en lossen of voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

3.Van het verbod in het eerste lid kan door het college ontheffing worden verleend.

Artikel 5.11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen
 • 1.

  Het is verboden een voertuig, fiets of bromfiets te rijden door dan wel deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing:

 • a.

  op wegen, zoals bedoeld in artikel 1.1, sub a, onder 1;

 • b.

  op voertuigen die nodig zijn en gebruikt worden ter uitvoering van werkzaamheden door of vanwege de overheid;

 • c.

  op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die mede of uitsluitend voor dit doel zijn bestemd.

3 Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

Afdeling 2 Collecteren, venten, standplaatsen en snuffelmarkten

Artikel 5.13 Inzameling van geld of goederen
 • 1. Het is toegestaan een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, indien deze inzameling is aangemeld bij het Centraal bureau fondsenwerving en in het landelijke collecterooster is opgenomen

 • 2. Het is tevens toegestaan een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, indien de inzameling geschiedt door of voor een lokaal, ideëel, niet commercieel, doel, de inzameling niet wordt gehouden in een week waarin een inzameling als bedoeld in het eerste lid wordt gehouden en de organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor organisaties die zijn aangemeld bij het Centraal bureau fondsenwerving.

 • 3. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

Artikel 5.15 Begripsomschrijving venten
 • 1. In deze paragraaf wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op of aan de weg, aan huis dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats, dan wel diensten aan te bieden.

 • 2. Onder venten wordt niet verstaan:

  • a.

   het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

  • b.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen als bedoeld in het eerste lid op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet of op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5.23 van deze verordening.

  • c.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen als bedoeld in het eerste lid op een standplaats als bedoeld in artikel 5.18 van deze verordening.

Artikel 5.16 Ventverbod
 • 1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid in gevaar komt.

 • 2. Het is verboden te venten op zondagen de gehele dag en op maandag t/m zaterdag tussen 19:00 uur en 9:00 uur.

Artikel 5.18 Begripsomschrijving standplaats
 • 1. In deze paragraaf wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op of aan de weg of op een andere voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen of diensten, al dan niet gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 2. Onder standplaats wordt niet verstaan:

 • a. vaste plaatsen op jaarmarkten of markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder h, van de Gemeentewet;

 • b. vaste plaatsen op evenementen als bedoeld in artikel 2.25;

 • c. vaste plaatsen op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5.23.

Artikel 5.19 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de vergunning worden geweigerd

 • a. indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand;

 • b. vanwege strijd met een geldend bestemmingsplan.

 • 3. Het college is bevoegd nadere regels te stellen met betrekking tot het innemen van standplaatsen.

Artikel 5.20 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop, zonder vergunning van het college, standplaats wordt of is ingenomen

Artikel 5.21 Afbakeningsbepalingen
 • 1. Het verbod van artikel 5.19, eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

 • 2. De weigeringsgrond milieu geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer;

 • 3. de weigeringsgrond van artikel 5.19, tweede lid, onder b, geldt niet voor bouwwerken.

Artikel 5.22 Aanhoudingsplicht

Het college houdt de aanvraag om een standplaatsvergunning aan, indien de aanvraag een activiteit betreft waarvoor tevens een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, tot de dag waarop is beslist op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Afdeling 3 Openbaar water

Artikel 5.24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water
 • 1. Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.

 • 2. Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met een permanent karakter op, in of boven openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee weken tevoren een melding aan het college.

 • 3. De melding bevat in ieder geval naam, adres en contactgegevens van de melder, en een beschrijving van de aard en omvang van het voorwerp.

 • 4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale vaarwegenverordening, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening.

  Afdeling 4 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

Artikel 5.32 Crossterreinen
 • 1.

  Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onderdeel z, en een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onderdeel i van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te gebruiken of aanwezig te hebben met het kennelijke doel het te gaan gebruiken.

 • 2.

  Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze terreinen:

 • a.

  in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

 • b.

  in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

 • c.

  in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.

3 Voor de toepassing van het eerste lid wordt dat onder weg verstaan wat artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

4.Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit geluidproductie sportmotoren.

Artikel 5.33 Beperking verkeer in natuurgebieden
 • 1. Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder z, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onder i, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard.

 • 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor bestuurders van motorvoertuigen en bromfietsen en voor fietsers of berijders van paarden:

 • a. ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen hulpverleningsdiensten;

 • b. die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de door het college aangewezen plaatsen;

 • c. die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;

 • d. van de zakelijk gerechtigden en huurders en pachters van percelen gelegen binnen de door het college aangewezen plaatsen;

 • e. voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde personen.

 • 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet:

 • a. op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • b. binnen de bij of krachtens de provinciale verordening ‘Stiltegebieden’ aangewezen stiltegebieden, ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als ‘toestel’.

 • c. indien hiervoor een vergunning, als bedoeld in artikel 2.26 van deze Algemene plaatselijke verordening, is verleend.

  Afdeling 5 Verbod vuur te stoken

Artikel 5.34 Verbod (afval)stoffen te verbranden
 • 1. Het is verboden in de open lucht (afval)stoffen te verbranden, tenzij hiertoe een omgevingsvergunning, als bedoeld in art. 2.1 lid 1 sub e Wabo is verleend.

 • 2. Het verbod geldt niet voorzover het betreft het op (eigen) privé terrein hebben van:

 • a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

 • b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;

 • c. vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder oplevert voor de omgeving.

 • 3. Het college kan van het in het eerste lid genoemde verbod ontheffing verlenen.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.

 • 5. Het verbod geldt niet voorzover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3 van het Wetboek van strafrecht of de Provinciale milieuverordening.

  Afdeling 6 Verstrooiing van as

Artikel 5.35 Begripsomschrijving

In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

Artikel 5.37 Hinder of overlast

Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

Afdeling 7 Lijkbezorging

Artikel 5.38 Begripsomschrijving

In deze afdeling wordt verstaan onder de begraafplaats, een bijzondere en een algemene begraafplaats als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging.

Artikel 5.39 Onbetamelijk gedrag op een begraafplaats

Het is verboden op een begraafplaats nodeloos rumoer te maken of zich anderszins onbetamelijk te gedragen.

Artikel 5.40 Aanwijzingen

Een ieder is verplicht de aanwijzingen op te volgen, die door of namens de rechthebbende van de begraafplaats of de politie gegeven worden met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden of in het belang van de orde en rust op de begraafplaats.

Afdeling 8 Openbare veiligheid

Artikel 5.41 Openbare veiligheid
 • 1. Het is verboden:

 • a) nabij, op of over openbare brandkranen, brandputten of andere waterwinplaatsen van de brandweer zodanige voorwerpen te plaatsen of geplaatst te hebben, dat de brandweer in het onmiddellijke gebruik daarvan belemmerd kan worden;

 • b) voorwerpen zodanig te plaatsen of geplaatst te hebben, dat de brandweer in het onmiddellijke gebruik van in- en uitritten van brandweergebouwen of politiegebouwen belemmerd kan worden.

 • 2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 427, onder 6 van het Wetboek van strafrecht of het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens.

Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6.1 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de krachtens deze verordening gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 6.2 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 6.2a Prostitutie Controle Team

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens hoofdstuk 3 van deze verordening bepaalde zijn belast de ambtenaren van het Prostitutie Controle Team.

 • 2.

  De aanwijzing, mandatering en de registratie van leden van het Prostitutie Controle

Team worden geregeld in de “Centrale Mandaatregeling Prostitutie Controle Team”.

Artikel 6.3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6.4 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2. Op dat tijdstip wordt de Algemene plaatselijke verordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 mei 2012, ingetrokken.

Artikel 6.5 Overgangsbepaling

 • 1.

  Vergunningen en ontheffingen -hoe ook genaamd- verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, blijven -indien en voorzover het gebod of verbod waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening- van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend, is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

 • 2.

  Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, blijven – indien en voorzover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening van kracht tot de termijn waarvoor zij zijn opgelegd, is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

3 Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning of ontheffing – hoe ook genaamd – op grond van een verordening bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepaling van de onderhavige verordening toegepast.

 • 4.

  Op een aanhangig beroep- of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing, bedoeld in het eerste lid, dan wel een voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 6.4, tweede lid.

 • 2

  In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, blijft een vergunning of ontheffing – hoe ook genaamd – van kracht, totdat onherroepelijk is beslist op een aanvraag voor een, krachtens een in deze verordening overeenkomstig opgenomen gebod of verbod vereiste, vergunning of ontheffing, indien deze aanvraag ten minste acht weken voor afloop van de in het eerste lid genoemde termijn bij het bevoegde bestuursorgaan is ingediend.

 • 6.

  Gebods- of verbodsbepalingen waarvoor een vergunning of ontheffing vereist is krachtens deze verordening en niet voorkomend in een verordening als bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, zijn niet van toepassing:

 • a.

  gedurende zes weken na het in werking treden van deze verordening;

 • b.

  ook na de onder a. bepaalde termijn, voorzover degene die de vergunning of ontheffing nodig heeft, binnen deze termijn een aanvraag heeft ingediend, totdat onherroepelijk op deze aanvraag is beslist.

 • 7.

  De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels, beleidsregels en aanwijzingsbesluiten, indien en voorzover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voorzover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 6.6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene plaatselijke verordening 2014.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 19 december 2013.

De raad van Son en Breugel,

De griffier, de voorzitter,

mr. F. den Hengst. drs. J.F.M. Gaillard.

Bijlage 1 Vervallen artikelen sinds 2010

Hoofdstuk 1

·Artikel 1.9 Lex silencio

Hoofdstuk 2

 • ·

  Artikel 2.2 Optochten

 • ·

  Artikel 2.4 Afwijking termijn

 • ·

  Artikel 2.5 Te verstrekken gegevens

 • ·

  Afdeling 3 Verspreiden van gedrukte stukken

 • ·

  Afdeling 4 Vertoningen e.d. op de weg

 • ·

  Artikel 2.2 Optochten

 • ·

  Artikel 2.4 Afwijking termijn

 • ·

  Artikel 2.5 Te verstrekken gegevens

 • ·

  Afdeling 3 Verspreiden van gedrukte stukken

 • ·

  Afdeling 4 Vertoningen e.d. op de weg

 • ·

  Artikel 2.11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 • ·

  Artikel 2.13 Veroorzaken van gladheid

 • ·

  Artikel 2.14 Winkelwagentjes

 • ·

  Artikel 2.15 Hinderlijke beplanting of voorwerp

 • ·

  Artikel 2.16 Openen straatkolken e.d.

 • ·

  Artikel 2.17 Kelderingangen e.d.

 • ·

  Artikel 2.18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

 • ·

  Artikel 2.19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

 • ·

  Artikel 2.19a Gevaarlijke voorwerpen

 • ·

  Artikel 2.20 Vallende voorwerpen

 • ·

  Artikel 2.21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

 • ·

  Artikel 2.22 Objecten onder hoogspanningslijn

 • ·

  Artikel 2.23 Veiligheid op het ijs

 • ·

  Artikel 2.24 Gebruik van L.P.G. en andere gassen

 • ·

  Artikel 2.27 Ordeverstoring

 • ·

  Artikel 2.29 Exploitatievergunning horecabedrijf

 • ·

  Artikel 2.30 Opheffing vergunningplicht

 • ·

  Artikel 2.34 Ordeverstoring

 • ·

  Artikel 2.39 Nachtregister

 • ·

  Artikel 2.40 Verschaffing gegevens nachtregister

 • ·

  Artikel 2.41 Speelgelegenheden

 • ·

  Artikel 2.43 Betreden gesloten woning of lokaal

 • ·

  Artikel 2.44 Plakken en kladden

 • ·

  Artikel 2.45 Vervoer plakgereedschap e.d.

 • ·

  Artikel 2.47 Betreden van plantsoenen e.d.

 • ·

  Artikel 2.48 Rijden over bermen e.d.

 • ·

  Artikel 2.49 Hinderlijk gedrag op of aan de weg

 • ·

  Artikel 2.51 Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen

 • ·

  Artikel 2.52 Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten

 • ·

  Artikel 2.52a Vechten

 • ·

  Artikel 2.54

  Overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterrein e.d.

 • ·

  Artikel 2.53 Neerzetten van fietsen e.d.

 • ·

  Artikel 2.56 Bewakingsapparatuur

 • ·

  Artikel 2.58 Nodeloos alarmeren

 • ·

  Artikel 2.59 Aanstootgevend taalgebruik, geschreeuw, vuurtje stoken, met voorwerpen gooien e.d.

 • ·

  Artikel 2.60 Alarminstallaties

 • ·

  Artikel 2.65 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

 • ·

  Artikel 2.66 Wilde dieren

 • ·

  Artikel 2.67 Loslopend vee

 • ·

  Artikel 2.68 Duiven

 • ·

  Artikel 2.69 Bijen

 • ·

  Afdeling 13 Vuurwerk

Hoofdstuk 3

 • ·

  Artikel 3.9 Straatprostitutie

 • ·

  Artikel 3.10 Sekswinkels

 • ·

  Artikel 3.11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

Hoofdstuk 4

 • ·

  Artikel 4.4 Verboden incidentele festiviteiten

 • ·

  Artikel 4.6 Overige geluidhinder

 • ·

  Artikel 4.6a (Geluid)hinder in de open lucht

 • ·

  Artikel 4.6b (Geluid)hinder door dieren

 • ·

  Artikel 4.6c (Geluid)hinder door bromfietsen e.d.

 • ·

  Artikel 4.6d (Geluid)hinder door vrachtauto's

 • ·

  Artikel 4.6e Routering

 • ·

  Artikel 4.6 Straatvegen

 • ·

  Artikel 4.8 Toestand van sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en putten buiten gebouwen

  • ·

   Artikel 4.10a Vergunning van rechtswege

  • ·

   Artikel 4.11 Aanvraag vergunning

  • ·

   Artikel 4.12 Weigeringsgronden

  • ·

   Artikel 4.13 Bijzondere vergunningsvoorschriften

  • ·

   Artikel 4.14 Vervaltermijn

  • ·

   Artikel 4.15 Herplant-/instandhoudingsplicht

  • ·

   Artikel 4.16 Schadevergoeding

  • ·

   Artikel 4.17 Bestrijding iepziekte

  • ·

   Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

  Hoofdstuk 5

  • ·

   Artikel 5.3 Te koop aanbieden van voertuigen

  • ·

   Artikel 5.7 Parkeren van reclamevoertuigen

  • ·

   Artikel 5.9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

  • ·

   Artikel 5.10 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen

  • ·

   Artikel 5.12 Overlast van fiets of bromfiets

  • ·

   Artikel 5.14 Venten e.d.

  • ·

   Artikel 5.17 Standplaatsen

  • ·

   Artikel 5.23 Snuffelmarkten

  • ·

   Artikel 5.25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

  • ·

   Artikel 5.26 Aanwijzingen ligplaats

  • ·

   Artikel 5.27 Verbod innemen ligplaats

  • ·

   Artikel 5.28 Beschadigen van waterstaatswerken

  • ·

   Artikel 5.29 Reddingsmiddelen

  • ·

   Artikel 5.30 Veiligheid op het water

  • ·

   Artikel 5.31 Overlast aan vaartuigen

  • ·

   Artikel 5.36 Verboden plaatsen

  • ·

   Afdeling 9 Kamperen buiten officiële kampeerterreinen