Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

1e wijziging op de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e wijziging op de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014
Citeertitel1e wijziging op de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, art. 220

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201401-01-2014aanhangig

30-01-2014

Ons Weekblad, 14-02-2014

-

Tekst van de regeling

Intitulé

1e wijziging op de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014

De raad van de gemeente Alphen-Chaam;

gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 januari 2014, afdeling Bedrijfsbureau, Financiën, nr. 13-01-14;

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de

1e wijziging op de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Artikel 5 Belastingtarieven wordt gelezen als volgt:

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

de gebruikersbelasting 0,0952 %

de eigenarenbelasting:

voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1030 %

voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1304 %

Belastingbedragen tot € 10,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 10 Inwerkingtreding

De ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen Alphen-Chaam 2013’, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 november 2012, gewijzigd bij besluit van 31 januari 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Deze verordening wordt aangehaald als 1e wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Alphen-Chaam op 30 januari 2014.