Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sluis

Verordening op de heffing en invordering van leges 2014, tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sluis
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2014, tarieventabel
CiteertitelLegesverordening 2014, tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 lid 1 en 2, aanhef en onderdeel h Gemeentewet
  2. artikel 229, lid 1, aanhef en onderdeel b Gemeentewet
  3. artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 211, 440

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201417-05-2014Titel 1, hoofdstuk 2

27-02-2014

Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad, 5 maart 2014

Onbekend
01-01-201406-03-2014nieuwe regeling

19-12-2013

Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad, 25 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

TARIEVENTABEL LEGES
   
Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014
   
Indeling tarieventabel
   
Titel 1Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2Reisdocumenten
Hoofdstuk 3Rijbewijzen
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Hoofdstuk 5Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 7Bestuursstukken
Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken
Hoofdstuk 10Gemeentearchief
Hoofdstuk 11Gemeentegarantie
Hoofdstuk 12Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 13Kansspelen
Hoofdstuk 14Kinderopvang
Hoofdstuk 15Telefommunicatie
Hoofdstuk 16Verkeer en Vervoer
Hoofdstuk 17Diversen
Hoofdstuk 18In deze titel niet benoemde beschikking
   
Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2Vooroverleg
Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 4Vermindering
Hoofdstuk 5Teruggaaf
Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning
Hoofdstuk 7Wijziging omgevingsvergunning
Hoofdstuk 8Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Hoofdstuk 9Sloopmelding
Hoofdstuk 10In deze titel niet benoemde beschikking
   
Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1Horeca
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven
Hoofdstuk 4Brandveiligheid inrichtingen
Hoofdstuk 5In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
             
Titel 1Algemene dienstverlening          
             
Hoofdstuk 1Burgerlijke Stand          
1.1.1Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap          
1.1.1.1in het gemeentehuis te Oostburg en in het Belfort te Sluis:          
1.1.1.1.1op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur 323,30 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.1.1.2op dinsdagmorgen om 09.00 uur en 09.30 uur in het gemeentehuis te Oostburg  gratis      
1.1.1.1.3op vrijdagmiddag in de maanden mei t/m augustus van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 tot 15.00 uur549,10 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.1.1.4op zondagmiddag, alleen mogelijk vanaf 14.00 tot 16.00 uur806,90 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.1.2op overige locaties:          
1.1.1.2.1op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur 406,25 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.1.2.2op vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in de maanden mei t/m augustus en op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 tot 15.00 uur700,40 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.1.2.3op zondagmiddag, alleen mogelijk vanaf 14.00 tot 16.00 uur1.075,85 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.2            
1.1.2.1in het gemeentehuis te Oostburg en in het Belfort te Sluis:          
1.1.2.1.1op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur 323,30 tarief 2012 + 2,5%  
1.1.2.1.2op dinsdagmorgen om 09.00 uur en 09.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Oostburg  gratis tarief 2013 + 2,5%  
1.1.2.1.3op vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in de maanden mei t/m augustus en op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 tot 15.00 uur549,10 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.2.1.4op zondagmiddag, alleen mogelijk vanaf 14.00 tot 16.00 uur806,90 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.2.2overige locaties:          
1.1.2.2.1op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur 406,25 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.2.2.2op vrijdagmiddag in de maanden mei t/m augustus van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 tot 15.00 uur700,40 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.2.2.3op zondagmiddag, alleen mogelijk vanaf 14.00 tot 16.00 uur1.075,85 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.3Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek271,20 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.4Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek271,20 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.5Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje 25,55 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.6vervallen          
1.1.7Indien het huwelijk wordt voltrokken c.q. het partnerschap wordt geregistreerd door door een trouwambtenaar, niet in dienst zijnde bij de gemeente Sluis, worden de tarieven genoemd onder 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4 verhoogd met een bedrag ad 210,15 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.8Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 19,35 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.9Het tarief bedraagt voor het annuleren van de huwelijksdatum cq. datum registratie partnerschap en/of locatie:          
1.1.9.1indien het annuleren meer dan 14 dagen voor het geplande huwelijk c.q. de registratie van het partnerschap plaatsvindt 30,25 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.9.2indien het annuleren binnen de periode van 14 dagen voor het geplande huwelijk c.q. de registratie van het partnerschap plaatsvindt 58,15 tarief 2013 + 2,5%  
1.1.10Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.          
             
Hoofdstuk 2Reisdocumenten          
1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:          
1.2.1van een nationaal paspoort:      
1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is51,00  
1.2.1.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 51,00    
1.2.2van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):          
1.2.2.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is51,00      
1.2.3van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)        
1.2.3.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is51,00      
1.2.3.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt51,00  
1.2.4van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:51,00  
1.2.5van een Nederlandse identiteitskaart:        
1.2.5.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is42,10      
1.2.5.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt21,00      
1.2.6tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.421,60      
1.2.7voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde docuementen, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerder met een bedrag van 43,90      
             
Hoofdstuk 3Rijbewijzen          
1.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 38,45 wettelijk maximum € 38,48
1.3.2Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 34,10 wettelijk vastgesteld  
             
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de basisregistratie personen(basisregistratie personen vervangt: gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens)          
1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.          
1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:          
1.4.2.1tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 3,80 tarief 2013 + 2,5%  
1.4.3Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.          
1.4.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 3,80 tarief 2013 + 2,5%  
1.4.5In afwijking van de voorgaande leden bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen 2,27 tarief 2013/maximum 2104 nog niet bekend  
1.4.6Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 19,35 tarief 2013 + 2,5%  
             
Hoofdstuk 5Kiezersregister          
1.5Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet 1,85 tarief 2013 + 2,5%  
             
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens          
1.6.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:          
1.6.1.1bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:          
1.6.1.1.1ten hoogste 100 pagina's, per pagina 0,23 tarief 2013/wettelijk maximum
 met een maximum per bericht van 5,00 ten tijde opstellen verordening
1.6.1.1.2meer dan 100 pagina's 22,50 nog niet bekend  
1.6.1.2bij verstrekking anders dan op papier 5,00 zie hiervoor  
1.6.1.3dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 22,50 zie hiervoor  
1.6.2Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.          
1.6.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens 5,15 tarief 2013 + 2,5%  
             
Hoofdstuk 7Bestuursstukken          
1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:          
1.7.1.1een afschrift van de programmabegroting 56,55 tarief 2013 + 2,5%  
1.7.1.2een afschrift van de productenraming 56,55 tarief 2013 + 2,5%  
1.7.1.3een afschrift van het jaarverslag 56,55 tarief 2013 + 2,5%  
1.7.1.4een afschrift van de jaarrekening 56,55 tarief 2013 + 2,5%  
1.7.2Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:          
1.7.2.1tot het verstrekken van:          
1.7.2.1.1een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina 0,35 tarief 2013 + 2,5%  
1.7.2.1.2een afschrift van de agenda van een raadsvergadering, met bijbehorende raadsvoorstellen, per pagina 0,35 tarief 2013 + 2,5%  
1.7.2.2tot het afsluiten van een abonnement voor een jaar:          
1.7.2.2.1op de verslagen van de raadsvergaderingen 51,80 tarief 2013 + 2,5%  
1.7.2.2.2op de agenda's van de raadsvergaderingen, exclusief bijbehorende raadsvoorstellen en verslagen 18,60 tarief 2013 + 2,5%  
1.7.2.2.3op de agenda's van de raadsvergaderingen met bijbehorende raadsvoorstellen, exclusief verslagen 103,30 tarief 2013 + 2,5%  
1.7.2.2.4op de agenda's van de raadsvergaderingen met bijbehorende raadsvoorstellen, inclusief verslagen 168,95 tarief 2013 + 2,5%  
1.7.3Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:          
1.7.3.1een afschrift van een gemeentelijke verordening, per pagina 0,35 tarief 2013 + 2,5%  
1.7.3.2voor het tarief genoemd in onderdeel 2.3.1 geld een maximum per verordening van 32,30 tarief 2013 + 2,5%  
             
Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie          
1.8.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster en/of het gemeentelijke beperkingenregister voor ieder daaraan besteed kwartier 19,35 tarief 2013 + 2,5%  
1.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:    tarief 2013 + 2,5%  
1.8.2.1de kadastrale massale output en/of kadastrale kaart 6,50 tarief 2013 + 2,5%  
1.8.2.2het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 11,90 tarief 2013 + 2,5%  
1.8.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel voor zover niet afzonderlijk in dit hoofdstuk opgenomen 11,90 tarief 2013 + 2,5%  
             
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken          
1.9.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:          
1.9.1.1tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag 30,05 wettelijk maximum  
1.9.1.2tot het verkrijgen van een attestatie de vita 12,50 Legesbesluit akten burgerlijke stand
1.9.1.3tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening 6,55 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.1.4tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 6,55 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.1.5tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met vermelding van de burgerlijke staat, de namen van eventuele vorige echtgenoten en de nationaliteit t.b.v. huwelijksaangifte 6,55 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.1.6tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap 6,55 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.1.7tot het verkrijgen van een verklaring van vermissing t.b.v. de afgifte van reisdocumenten 9,30 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot gebruik van een woning als tweede woning als bedoeld in artikel 5 van de Verordening tweede woningen Sluis 146,20 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten behoeve van:          
1.9.3.1één afleveradres 74,25 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.3.2meer dan één afleveradres 222,85 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor een aansluiting op de gemeentelijke riolering 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 15 van de Bomenverordening (bestrijding besmettelijke ziekten) 77,40 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.1 van de APV (samenscholing) 77,40 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.2vervallen          
1.9.9.3uitwegvergunning vervallen (is melding geworden)          
1.9.9.4tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.22 van de APV (objecten onder hoogspanningsleidingen) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.6tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.41 van de APV (betreden gesloten woning of lokaal) 77,40 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.7aanplakvergunning vervallen (geen vergunningstelsel)          
1.9.9.8tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.64 van de APV (het houden van bijen) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.9tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.72 van de APV (ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk) 77,40 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.10tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.73 van de APV (bezigen van consumentenvuurwerk) 77,40 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.11tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.10 van de APV (sekswinkels) 155,00 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.12tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5.c van de APV ((geluid)hinder door motorvoertuigen) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.13tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 van de APV t.b.v. overige geluidhinder voor een periode langer dan 7 dagen, waarvoor een publicatie is vereist 77,40 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.14tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 van de APV t.b.v. overige geluidhinder voor een periode korter dan 7 dagen 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.14detectieverbod vervallen: kent geen vergunningstelsel          
1.9.9.15tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.14 van de APV (uitrijden meststoffen) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.16tot het verkrijgen van een vergunning voor het aanbrengen van reclame als bedoeld in artikel 4.15 van de APV 77,40 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.17tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.2 van de APV (parkeren voertuigen van autobedrijf) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.18tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.3 van de APV (verkoop voertuigen) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.19tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.6 van de APV (parkeren caravan) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.20tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.7 van de APV (reclamevoertuigen) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.21tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.8 van de APV (parkeren grote voertuigen) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.22tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.11 van de APV (aantasting groenvoorziening door voertuigen) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.23tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.13 van de APV (collectevergunning) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.24tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.24 van de APV (voorwerpen op of in het water) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.25tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.31.a van de APV (plezier- c.q. rondvaarten, sportvisserij) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.26tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.33 van de APV (verkeer in natuurgebieden) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.27tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de APV (stookverbod) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.28tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.35 van de APV (verstrooien as) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.29tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.39 van de APV (vaartuigen in zwemgebieden) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.30tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.44 van de APV (varen op openbaar water) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.31tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.46 van de APV (vliegeren) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.32tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.47 van de APV (fuiken en werphengels) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.33tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikel 5.48 van de APV (rijden op het strand) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.34tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.50 van de APV (gebruik gemeentelogo) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.35tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18 van de APV (verbod plaatsen kampeermiddelen) voor een nieuw bedrijf 116,20 tarief 2013 + 2,5%  
1.9.9.36tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18 van de APV (verbod plaatsen kampeermiddelen) buiten een kampeerterrein 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
             
Hoofdstuk 10Gemeentearchief          
1.10.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier 19,35 tarief 2013 + 2,5%  
1.10.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:          
1.10.2.1een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina 0,35 tarief 2013 + 2,5%  
1.10.2.2een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina 1,85 tarief 2013 + 2,5%  
             
Hoofdstuk 11Gemeentegarantie          
1.11Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gemeentegarantie, het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde (hypothecaire) geldlening 55,70 tarief 2013 + 2,5%  
             
Hoofdstuk 12Winkeltijdenwet          
1.12Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vrijstelling of ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet 58,05 tarief 2013 + 2,5%  
             
Hoofdstuk 13Wet op de kansspelen          
1.13.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:          
1.13.1.1voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat 56,50 wett maximum  
1.13.1.2voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat 56,50 wett maximum  
 en voor iedere volgende kansspelautomaat 34,00 wett maximum  
1.13.1.3De subonderdelen 1.13.1.1 en 1.13.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.          
1.13.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 11,40 tarief 2013 + 2,5%  
1.13.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een exploitatie-vergunning als bedoeld in de verordening inzake speelautomatenhallen 166,70 wett maximum  
1.13.3.1indien voor het verkrijgen van een exploitatatievergunning als bedoeld onder 1.13.3 een z.g. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, wordt het onder 1.13.3 genoemde tarief verhoogd met 142,25 tarief 2013 + 2,5%  
1.13.3.2indien na de z.g. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de hiervoor genoemde bedragen onder 1.13.3 en 1.13.3.1 verhoogd met 568,70 tarief 2013 + 2,5%  
             
Hoofdstuk 14Kinderopvang          
1.14Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:          
1.14.1een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel 5,75 tarief 2013 + 2,5%  
             
Hoofdstuk 15Telecommunicatiewet          
1.15.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet 145,00 tarief 2013 + 2,5%  
1.15.1.1indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met 1,10 tarief 2013 + 2,5%  
1.15.1.2indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met 1,10 tarief 2013 + 2,5%  
1.15.1.3indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met 145,00 tarief 2013 + 2,5%  
1.15.1.4indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met 145,00 tarief 2013 + 2,5%  
1.15.1.5indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.          
1.15.2Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken          
             
Hoofdstuk 16Verkeer en Vervoer          
1.16.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:          
1.16.1.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.16.1.2tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 61, lid b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.16.1.2tot het verkrijgen van een toestemming op grond van artikel 34 B.A.B.W. (tijdelijke wegafsluiting) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.16.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.16.3Onverminderd het bepaalde onder 16.1 en 16.2 worden de daarin genoemde bedragen, indien middels advertentie publicatie heeft plaatsgevonden, verhoogd met 59,50 tarief 2013 + 2,5%  
1.16.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve vepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.16.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het van gemeentewege aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het van gemeentewege aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.          
1.16.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een enkelvoudige aanvraag om ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen o.g.v. artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 70,00 tarief veiligheidsregio  
1.16.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verzamelontheffing vervoer gevaarlijke stoffen o.g.v. artikel 22 Wet gevaarlijke stoffen 210,00 tarief veiligheidsregio  
             
Hoofdstuk 17Diversen          
1.17.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:          
1.17.1.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 1,85 tarief 2013 + 2,5%  
1.17.1.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 0,35 tarief 2013 + 2,5%  
1.17.1.3inlichtingen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per inlichting 1,85 tarief 2013 + 2,5%  
1.17.1.4kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 18.1.1 en 18.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:          
 A4 formaat 3,20 tarief 2013 + 2,5%  
 A3 formaat 4,70 tarief 2013 + 2,5%  
 A2 formaat 8,45 tarief 2013 + 2,5%  
 A1 formaat 16,35 tarief 2013 + 2,5%  
 voor elke kaart, tekening of lichtdruk groter dan A1 formaat16,35 tarief 2013 + 2,5%  
 vermeerderd met € 0,27 voor elke dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk het A1 formaat te boven gaat.          
1.17.1.5kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart pf per tekening op kleuren-plot:          
 A4 formaat 11,70 tarief 2013 + 2,5%  
 A3 formaat 19,35 tarief 2013 + 2,5%  
 A2 formaat 31,00 tarief 2013 + 2,5%  
 A1 formaat 34,90 tarief 2013 + 2,5%  
 A0 formaat 38,75 tarief 2013 + 2,5%  
1.17.1.6kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of per tekening of polyester-plot:          
 A4 formaat 15,55 tarief 2013 + 2,5%  
 A3 formaat 23,15 tarief 2013 + 2,5%  
 A2 formaat 34,90 tarief 2013 + 2,5%  
 A1 formaat 50,45 tarief 2013 + 2,5%  
 A0 formaat 77,40 tarief 2013 + 2,5%  
1.17.1.7een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen38,70 tarief 2013 + 2,5%  
1.17.1.8stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor ieder daaraan besteed kwartier19,35 tarief 2013 + 2,5%  
1.17.1.9gegevens op een door de gemeente aan te leveren digitale drager38,70 tarief 2013 + 2,5%  
             
Hoofdstuk 18In deze titel niet benoemde beschikking          
1.18Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking38,70tarief 2013 + 2,5%  
Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning  
           
Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen        
2.1.1Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:        
2.1.1.1aanlegkosten:        
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;        
2.1.1.2bouwkosten:        
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De bouwkosten worden altijd getoetst aan de richtbedragen die door het college zijn vastgelegd in het overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets, zoals dit laatstelijk is vastgesteld of gewijzigd. Bij een afwijking zijn de richtbedragen, vastgesteld door het college, leidend.        
2.1.1.3sloopkosten:        
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerp waarop de aanvraag betrekking heeft;        
2.1.1.4Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.        
2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.        
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.        
           
Hoofdstuk 2Vooroverleg        
2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:        
2.2.1tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is 106,15 tarief 2013 + 2,5%  
       verrekend bij aanvraag
Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning        
2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.        
           
2.3.1Bouwactiviteiten        
2.3.1.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:        
2.3.1.1.1indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen: 183,90 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.1.1.2indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen: 1.076,90 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.1.1.3indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen: 2.101,25 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.1.1.4indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen: 787,95 tarief 2013 + 2,5%  
 vermeerderd met 2% van de bouwkosten        
2.3.1.1.5indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen: 2.626,55 tarief 2013 + 2,5%  
 vermeerderd met 1,5% van de bouwkosten        
2.3.1.1.6indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen: 3.939,85 tarief 2013 + 2,5%  
 vermeerderd met 1,375% van de bouwkosten        
2.3.1.1.7indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen: 5.253,15 tarief 2013 + 2,5%  
 vermeerderd met 1,25% van de bouwkosten        
           
 Extra welstandstoets        
2.3.1.2Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is: 100,65 tarief 2013 + 2,5%  
           
 Beoordeling bodemrapport        
2.3.1.3Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:        
2.3.1.3.1voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:        
2.3.1.3.1.1indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NVN 5740, uitgave 1999, naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft: 59,05 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.1.3.1.2indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NVN 5740, uitgave 1999, naar de bodemgesteldheid betreft: 118,05 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.1.3.1.3indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft: 177,05 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.1.3.2voor de beoordeling van archeologie: 225,05 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.1.3.2.1voor het (doen) beoordelen van programma's van eisen voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek, zoals een bureauonderzoek, een proefsleuvenonderzoek, een archeologische begeleiding en een vlakdekkend onderzoek: de werkelijke kosten met een maximum van: 179,30 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.1.3.2.2voor het (doen) beoordelen van archeologische rapporten, zoals rapporten van bureauonderzoeken, proefsleuvenonderzoeken, archeologische begeleidingen en vlakdekkend onderzoeken: de werkelijke kosten met een maximum van: 224,10 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.1.3.2.3voor het inwinnen van advies bij een archeologische deskundige, als bedoeld in een vigerend bestemmingsplan: de werkelijke kosten met een maximum van: 358,65 tarief 2013 + 2,5%  
           
2.3.1.4Extern advies        
2.3.1.4.1Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: 680,00 tarief agrarische adviescomm
2.3.1.4.2Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien het advies van de Toetsingscommissie Nieuwe Economische Dragers wordt ingewonnen: 530,00 tarief toetsingscommissie
           
2.3.1.5Geluidhinder        
 Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 bedraagt, het tarief bij hogere waarden Wet geluidhinder (artikel 66, 82a, 83 van de Wet Geluidhinder): 507,80 tarief 2013 + 2,5%  
           
2.3.1.6Achteraf ingediende aanvraag        
 Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.        
           
2.3.2Aanlegactiviteiten        
2.3.2.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief 171,75 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.2.2Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegvergunning waarvoor het advies van landschaps- en natuurbeschermingsdeskundigen wordt ingewonnen, wordt het in 2.3.2.1 genoemde bedrag verhoogd met 472,80 tarief 2013 + 2,5%  
           
 Beoordeling bodemrapport        
2.3.2.3Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.        
           
           
 Planologisch strijdig gebruik waarij tevens sprake is van een bouwactiviteit        
2.3.3Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:        
2.3.3.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) 2.346,50 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.3.2indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) 232,50 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) 232,50 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.3.4indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) 232,50 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.3.5indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) 2.346,50 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.3.6indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) 232,50 tarief 2013 + 2,5%  
           
 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit        
2.3.4Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:        
2.3.4.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) 118,05 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.4.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder 1, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) 118,05 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.4.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) 2.346,50 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.4.4indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) 232,50 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.4.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) 232,50 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.4.6Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de acticiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) 232,50 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.4.7Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de We ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) 232,50 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.4.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) 232,50 tarief 2013 + 2,5%  
           
2.3.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid        
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:        
2.3.5.1bij een gebruiksoppervlakte van 0 tot 500 m² 251,85 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.5.1bij een gebruiksoppervlakte van 500 tot 5.000 m² 1.071,75 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.5.2bij een gebruiksoppervlakte van 5.000 m²en meer 2.143,50 tarief 2013 + 2,5%  
           
2.3.6Activiteiten m.b.t. monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten        
2.3.6.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:        
2.3.6.1.1voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument 118,05 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.6.1.2voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht 118,05 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.6.2Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 118,05 tarief 2013 + 2,5%  
           
2.3.7Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads-of dorpsgezicht        
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1. van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 118,05 tarief 2013 + 2,5%  
           
2.3.8Aanleggen of veranderen weg        
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.4.2 van de APV, een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
           
2.3.9vervallen      
           
 Kappen        
2.3.10Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 2 van de Verordening Boombescherming gemeente Sluis, een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief 118,05 tarief 2013 + 2,5%  
           
2.3.11Opslag van roerende zaken        
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.11.1indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.11.2indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslage, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
           
2.3.12Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998        
2.3.12.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
2.3.12.2indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
           
2.3.13Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet        
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief 38,70 tarief 2013 + 2,5%  
           
2.3.14Omgevingsvergunning in twee fasen        
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:        
2.3.14.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;        
2.3.14.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.        
           
2.3.15Advies        
2.3.15.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.        
2.3.15.2Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aan vraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.        
           
Hoofdstuk 4Vermindering        
           
2.4.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.        
2.4.2Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdeel 2.3.15. De vermindering bedraagt:        
2.4.2.1bij 5 tot 10 activiteiten  2%    
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges        
2.4.2.2bij 10 tot 15 activiteiten  3%    
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges        
2.4.2.3bij 15 of meer activiteiten  5%    
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges        
           
Hoofdstuk 5Teruggaaf        
2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten        
 Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6 en 2.1.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:        
2.5.1.1indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen één maand na het in behandeling nemen ervan  60%    
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges        
2.5.1.2indien de aan vraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan doch voor het verlenen van de vergunning  40%    
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges        
           
2.5.2Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten        
 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt  40%    
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges        
           
2.5.3Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten        
2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6 weigert, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:  40%    
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges        
2.5.3.2Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.        
           
2.5.4Minimumbedrag voor teruggaaf        
 Een bedrag minder dan € 109,25 wordt niet teruggegeven.        
           
2.5.5Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen        
 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.        
           
Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning        
2.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergnning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 4.2 van toepassing is38,70tarief 2013 + 2,5%  
           
Hoofdstuk 7Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project        
2.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project38,70tarief 2013 + 2,5%  
2.7.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening19,60tarief 2013 + 2,5%  
           
Hoofdstuk 8Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten        
2.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening929,15tarief 2013 + 2,5%  
2.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening232,50tarief 2013 + 2,5%  
           
Hoofdstuk 9vervallen        
           
Hoofdstuk 10In deze titel niet benoemde beschikking        
2.10Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking38,70tarief 2013 + 2,5%  
Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn      
           
Hoofdstuk 1Drank- en Horecawet        
3.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:        
3.1.1.1verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet 116,20 tarief 2013 + 2,5%
3.1.1.2het wijzigen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet 58,05 tarief 2013 + 2,5%
3.1.1.3tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de APV (exploitatievergunning horecabedrijf) 77,40 tarief 2013 + 2,5%
3.1.1.4indien voor een vergunning als bedoeld onder 3.1.1.1, 3.1.1.2 en 3.1.1.3 een z.g. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, worden de onder 3.1.1.1 en 3.1.1.2 genoemde bedragen verhoogd met 142,25 tarief 2013 + 2,5%
3.1.1.5indien na de z.g. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de hiervoor genoemde bedragen onder 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 en 3.1.1.4 verhoogd met 568,70 tarief 2013 + 2,5%
3.1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet 19,35 tarief 2013 + 2,5%
3.1.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet 58,05 tarief 2013 + 2,5%
           
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten        
3.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:        
3.2.1.1tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV (voor overige evenementen inclusief circussen, stuntshows, toeristenmarkten, rommelmarkten ed.) 77,40 tarief 2013 + 2,5%
3.2.1.2tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV (voor de navolgende evenementen: - Visserijfeesten Breskens - Jaarmarkt Groede - Folkloristische dag IJzendijke - Avondmarkten Sluis 174,05 tarief 2013 + 2,5%
3.2.1.3tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.23 van de APV (snuffelmarkt) 77,40 tarief 2013 + 2,5%
           
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven        
3.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:        
3.3.1tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de APV (seksinrichting) 155,00 tarief 2013 + 2,5%
3.3.2indien voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld onder 3.3.1 een z.g. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, wordt het onder 3.3.1 genoemde tarief verhoogd met 142,25 tarief 2013 + 2,5%
3.3.3indien na de z.g. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de hiervoor genoemde bedragen onder 3.3.1, en 3.3.2 verhoogd met 568,70 tarief 2013 + 2,5%
           
Hoofdstuk 4Brandveiligheid inrichtingen        
3.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de brandbeveiligingsverordening, met een gebruiksoppervlakte:    nieuw  
34.1.0 tot en met 5.000 m2 251,85    
3.4.2van 5.001 tot en met 100.000 m2 1.071,75    
3.4.3100.001 m2 en meer 2.143,50    
           
Hoofdstuk 5In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking        
3.5.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:        
3.5.1.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 van de APV (vergunning voor voorwerpen, uitstallingenvergunning op wegen enz.) 38,70 tarief 2013 + 2,5%
3.5.1.2tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.15 en 5.18 van de APV (incidentele ventvergunning en incidentele standplaatsvergunning) 38,70 tarief 2013 + 2,5%
3.5.1.3tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 5.15 en 5.18 van de APV (standplaats- c.q. ventvergunning voor één jaar) 77,40 tarief 2013 + 2,5%
3.5.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 38,70 tarief 2013 + 2,5%