Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cromstrijen

Beleidsregels beoordeling agrarische bouwplannen door agrarisch deskundige

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCromstrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels beoordeling agrarische bouwplannen door agrarisch deskundige
CiteertitelBeleidsregels beoordeling agrarische bouwplannen door agrarisch deskundige
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201401-01-2021nieuwe regeling

04-02-2014

Het Kompas, d.d. 14 februari 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels beoordeling agrarische bouwplannen door agrarisch deskundige

 

 

Beleidsregels beoordeling agrarische bouwplannen door agrarisch deskundige.

Aanleiding

In het oude bestemmingsplan Landelijk Gebied was opgenomen dat bij agrarische bedrijven uitsluitend bedrijfsgebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en een dienstwoning mochten worden gerealiseerd, mits dit voor een doelmatige bedrijfsvoering gelet op aard, inrichting, omvang en continuïteit van het bedrijf nodig was.

In de praktijk betekende dit dat alle bouwaanvragen voor bebouwing op agrarische bouwstedes werden voorgelegd aan een agrarisch deskundige, omdat wij niet over de kennis beschikten om deze beoordeling zelf uit te voeren.

In het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied, door de raad vastgesteld op 2 juli 2013, wilden wij wat meer ruimte bieden voor de beoordeling van de agrarische bouwaanvragen. Wij namen daarom op dat nieuwe bebouwing uitsluitend is toegestaan indien deze noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering. Hieraan voegden wij toe dat burgemeester en wethouders ten behoeve van deze toetsing advies in kunnen winnen bij een agrarisch deskundige.

Nu wij met deze bepaling vastlegden dat inwinnen van advies niet altijd noodzakelijk is, is het wenselijk richtlijnen vast te stellen op basis waarvan wij beoordelen of advies moet worden ingewonnen.

Beleidsregels

Deze beleidsregels zijn van toepassing op bouwaanvragen voor agrarische bebouwing die vallen onder de bestemming ‘Agrarisch’, artikel 3.2.1 (gebouwen) van het bestemmingsplan Landelijk Gebied.

Wij winnen geen advies in bij een agrarisch deskundige, indien het een aanvraag betreft:

  • a.

    Voor vervanging van een bestaande eerste bedrijfswoning.

  • b.

    Er sprake is van vervangende nieuwbouw waarbij bestaande bebouwing binnen de bouwstede c.q. het bouwvlak wordt gesloopt en de nieuw te bouwen bebouwing in oppervlakte maximaal 115% bedraagt van de te slopen bebouwing.

Voor overige bouwaanvragen op grond van artikel 3.2.1 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied die niet passen binnen voornoemde bepalingen, winnen wij advies in bij een agrarisch deskundige.

Volledigheidshalve merken wij op dat de regels uit het bestemmingsplan onverminderd van toepassing zijn en blijven.

Overige bouwaanvragen

Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op de overige bepalingen uit het bestemmingsplan, zoals agrarische hulpgebouwen, afwijkingsmogelijkheden en de wijzigingsbevoegheid. In deze gevallen wordt enkel agrarisch advies ingewonnen indien dit concreet in de bestemmingsregels wordt bepaald dan wel in de bestemmingsregels naar noodzakelijkheid en doelmatigheid van bebouwing wordt verwezen.

Afwijkingsmogelijkheid

Het college is bevoegd, gemotiveerd, af te wijken van het advies van de agrarisch deskundige.

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels beoordeling agrarische bouwplannen door agrarisch deskundige” en treden de dag na publicatie in werking.

Numansdorp, 5 februari 2014

de secretaris, de burgemeester,