Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Gemert-Bakel

Verordening starterslening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Gemert-Bakel
Officiële naam regelingVerordening starterslening 2013
CiteertitelVerordening starterslening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpstarterslening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-201317-11-2015nieuwe regeling

02-05-2013

Gemeenteblad, 2013, 11

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening starterslening 2013

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL,

overwegende dat de minister van Wonen en Rijksdienst een rijksbijdrage beschikbaar heeft gesteld voor de Starterslening;

overwegende dat de starterslening een stimulans kan zijn voor de woningmarkt en de lokale economie;

overwegende dat de starterslening een positieve werking kan hebben op de bouwgrondexploitatie;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2013;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Starterslening 2013

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;

 • -

  gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • -

  goedkope koopwoning: een koopwoning met de maximale prijsgrens zoals die jaarlijks door SRE wordt vastgesteld, vermeerderd met het bijkomende kostenpercentage volgens de actuele normen van NHG;

 • -

  goedkope energiezuinige koopwoning: een goedkope koopwoning met de EPC norm en de maximale prijsgrens zoals die jaarlijks door SRE wordt vastgesteld, vermeerderd met het bijkomende kostenpercentage volgens de actuele normen van NHG;

 • -

  inkomensgrens: de inkomensgrens die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hanteert voor de hogere inkomens.

 • -

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • -

  SRE: samenwerkingsverband regio Eindhoven;

 • -

  starter: de aanvrager, waarbij de jongste persoon minimaal 18 jaar is en de oudste maximaal 35 jaar, het bruto jaarinkomen niet meer bedraagt dan de inkomensgrens voor het verkrijgen van een goedkope koopwoning, die geen woning in eigendom heeft of heeft gehad en de aan te kopen woning voor eigen bewoning wenst te bestemmen;

 • -

  starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

 • -

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. De gemeente Gemert-Bakel heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Starterslening kan worden toegekend. De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • a.

   Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde starters;

  • b.

   Voor het verwerven van nieuwe en bestaande goedkope koopwoningen en goedkope energiezuinige koopwoningen in de gemeente Gemert-Bakel waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan de maximale prijsgrens die wordt gehanteerd door SRE, mits deze voldoet aan de meest actuele normen van NHG. Meerwerk en verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.

  • c.

   Voor het verwerven van nieuwbouw met een kaveloppervlakte maximaal 180 m².

 • 3. De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Gemert-Bakel stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Startersleningen.

 • 2. Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Gemert-Bakel en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening toe te kennen.

 • 2. Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de Starterslening, geldende actuele NHG normen.

 • 3. De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ en/of een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling is toegekend.

 • 4. Het college wijst, zonodig op advies van SVn, een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 5. Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met NHG.

 • 6. Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1. Een aanvrager die, op grond van artikel 2 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening valt, kan een SVn-aanvraagformulier Starterslening verkrijgen.

 • 2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

 • 3. Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • d.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’ ‘Productspecificaties Starterslening, ‘Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan (Starterslening)’, zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Gemert-Bakel en SVn.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang op de eerste dag na die waarop deze is bekendgemaakt.

 • 2. Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening wordt de verordening VROM Starterslening vastgesteld bij besluit van 22/26 juli 2010 ingetrokken. [Red: data betreffen de vaststelling van de 1e wijzigingsverordening; datum vaststelling verordening is 3 juni 2009]

 • 3. Op de Startersleningen die verstrekt zijn op de in het tweede lid bedoelde verordening, blijven de bepalingen van die verordening van toepassing.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening 2013’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 2 mei 2013.

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel drs. J. van Zomeren