Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Amersfoort

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Amersfoort 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Amersfoort
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Amersfoort 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Amersfoort 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Oude verordening vervalt van rechtswege

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201406-01-201422-09-2016Nieuwe verordening

28-01-2014

Stadsberichten, 12 februari 2014

#4574480

Tekst van de regeling

Verordening

De raad van de gemeente Amersfoort;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 december 2013, sector MO/PD/BZ (nr. 4574417) gelezen

heeft de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen, artikel 147 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht gelezen, en

besluit vast te stellen:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Amersfoort 2014

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan, zoals bedoeld in artikel 1, onder t, van de Wet basisregistratie personen, gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald in bijlage 1.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om bijlage 1 bij te werken.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan (bijlage 2):

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op dag na vaststelling door de gemeenteraaden werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Amersfoort 2014.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2014.

de griffier,de voorzitter,

PUBLICATIEDATUM:

Bijlage 1

GEGEVENSVERSTREKKING AAN EEN ORGAAN VAN DE GEMEENTE

Aan onderstaande afdelingen worden gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) verstrekt. Welke gegevens zij krijgen alsmede het interval, de wijze van verstrekking en de doelbinding is vastgelegd in een overeenkomst met de betreffende afdeling.

SectorAfdeling
Concern Middelen (CM) Belastingen: heffing & invordering en WOZ
 Financiële en personeelsadministratie (FPA)
 Informatiebeheer (IB): IB.GEO
 Juridische zaken (JZ): JZ.AO
 Onderzoek & statistiek (OS)
 Bestuur- en managementondersteuning (SEC)
Raadsgriffie (GRF)  
Maatschappelijke ontwikkeling (MO)Bedrijfsvoering & Control (BC): BC.FC, BC.PF.PR
 Publieksdiensten (PD): PD.BZ, PD.KCC.KW.
 Sociale zekerheid (SZ): SZ.AD, SZ.AI, SZ.BC.PF.T3, SZ.BE.BB, SZ.BE.BL,
 Veiligheid & Wijken (VW)
 Welzijn & Onderwijs (WO): WO.OLK.
 Servicebureau gemeenten (WMO)
 Zorg,Cultuur & Sport (ZCS).
Stedelijke ontwikkeling & beheer (SOB)Crematorium & begraafplaatsen (CB): CB.KL, CB.BA
 Economie & Wonen (EW)
 Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
 Stedelijk Beheer (SB)
 Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH): VTH.BJZ, VTH.TH, VTH.VG.
 Verkeer & Vervoer (VV)
 Parkeerservice

Bijlage 2

Gegevensverstrekking aan derden

(zie toelichting)

Instelling/instantieGegevenssetFunctionaliteit
     
     
VerhuurdersControle van persoonsgegevensSchriftelijk op verzoek
Meander Medisch CentrumPersoonsgegevens/ verblijfplaatsgegevensSchriftelijk op verzoek
RAVUPersoonsgegevens/ verblijfplaatsgegevensSchriftelijk op verzoek
Kamp AmersfoortPersoonsgegevens/ verblijfplaatsgegevensSchriftelijk op verzoek
Het Rode KruisPersoonsgegevens/ verblijfplaatsgegevensSchriftelijk op verzoek
Leger des HeilsPersoonsgegevens/ verblijfplaatsgegevensSchriftelijk op verzoek
Niet-gemeentelijke begraafplaatsenPersoonsgegevens/ verblijfplaatsgegevensSchriftelijk op verzoek
Stichting 1940-1945 Persoonsgegevens/ verblijfplaatsgegevensSchriftelijk op verzoek
Stichting SJOA Persoonsgegevens/ verblijfplaatsgegevensSchriftelijk op verzoek
Amfors groepControle van persoonsgegevensDigitaal bestand op verzoek

Toelichting

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken; daardoor is bovendien de Verordening gemeentelijke basisadministratie gemeente Amersfoort 2010 vervallen. De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wbrp echter overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan.

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • -

  organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp, zie artikel 2 van deze verordening); en

 • -

  derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van deze verordening).

Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze verordening verstaan onder:

 • -

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wbrp;

 • -

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • -

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • -

  overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • -

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, van de Wbrp over één persoon in de basisregistratie.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college opgedragen gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen, voor zover dat is bepaald in bijlage 1 bij deze verordening. Daarbij geldt de voorwaarde dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp).

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • ·

  als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of

 • ·

  ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid. Bovendien vindt verstrekking op grond van artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het tweede lid).

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt (waarbij het gewichtig maatschappelijk belang samenvalt met

het gemeentelijk belang), en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen (zie het derde lid).

In verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen schrijft de Wbrp in artikel 3.9, tweede lid, voor dat de gemeentelijke verordening de verstrekking van gegevens over hen slechts mag toestaan voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde. Ook is het van belang dat de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene (waaronder ook diens recht op privacy moet worden begrepen) niet aan de verstrekking in de weg staan. Daarnaast kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op een aantal in de Wbrp met name genoemde gegevens (zie artikel 3.9, vierde lid). Bij het aanwijzen van de werkzaamheden en categorieën zal steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen deze belangen en de doeleinden waarvoor verstrekking wordt toegestaan.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014, te weten de datum waarop de Wbrp in werking treedt en de Wgba en de Verordening gemeentelijke basisadministratie gemeente Amersfoort 2010 vervallen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de periode tussen

6 januari 2014 en de inwerkingtreding van deze verordening alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier in voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk (zoals deze voorheen onder de Wgba plaatsvond).