Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening Startersleningen Voerendaal 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Startersleningen Voerendaal 2013
CiteertitelVerordening Startersleningen Voerendaal 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpWonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Verordening VROM Startersleningen Voerendaal 2007 (vastgesteld 16-04-2007) en het besluit tot wijziging van de Verordening VROM Startersleningen Voerendaal 2007 (vastgesteld 22-09-2008)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201413-06-2020Nieuwe regeling

19-12-2013

Weekblad Zondagsnieuws, 29-12-2013

2013 / 10 / 4

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Startersleningen Voerendaal 2013

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Verordening “Startersleningen Voerendaal 2013”

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • 2.

  Gemeenterekening Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

 • 3.

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die wordt verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap ;

 • 4.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beiden te voldoen aan de eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krijgens erfrecht, schenking, recht van gebruik van bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • 5.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeenteraad van Voerendaal heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. en sub c. bedoelde woningen.

 • 2.

  De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1.

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Voerendaal en SVn van toepassing.

 • 2.

  De productspecificaties Starterslening, Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Voerendaal en SVn, zijn van toepassing.

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de productspecificaties Starterslening, Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap,

 • 3.

  De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt € 37.000 (zevenendertigduizend euro).

 • 4.

  De Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  Burgemeester en wethouders wijzen op advies van SVn een aanvraag Starterslening af indien:

  • a.

   een Koopsubsidie BEW+ of een ander koopinstrument is toegekend met betrekking tot dezelfde woning;

  • b.

   een (rente)kortings- of andere financiële regeling van toepassing is op de woning waarbij de maandlasten toenemen of fluctueren;

  • c.

   een (rente)kortings, of andere financiele regeling van toepassing is die strijdig is met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aannvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden, met inachtneming van de provinciale kaders.

Artikel 5
 • 1.

  Uit de Gemeenterekening Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door burgemeester en wethouders vast te stellen toekenningsplafond.

 • 2.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • 1.

  van (een) verblijfsgerechtigde meerderjarige perso(o)n(en), die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn en die op het moment van aanvragen voor de eerste keer een eigen woning wil(len) kopen;

 • 2.

  Voor bestaande koopwoningen in Voerendaal van maximaal € 180.000 kosten koper;

 • 3.

  Voor een nieuwe koopwoning in de gemeente Voerendaal van maximaal €180.000 vrij op naam;

 • 4.

  De hoofdsom van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning.

Artikel 7
 • Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de verordening aan te passen -met inachtneming van de provinciale kaders- op de volgende onderdelen:

  a. het naar beneden bijstellen van de maximale hoogte van de Starterslening (art. 4 lid 3);

 • b. het bijstellen van de maximale koopsom van de woning (art. 6, lid 1 sub b en c).

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 8
 • 1.

  Huishoudens die op grond van artikel 6 in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoeld huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3.

  De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 9
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

 • 1.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • 2.

  De Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4.

  In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 10
 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2.

  Extra aflossing op de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 11

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening met inachtneming van de provinciale kaders.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na publicatie, onder gelijktijdige intrekking van het raadsbesluit van 16 april 2007 (vaststelling Verordening VROM Startersleningen Voerendaal 2007) en het raadsbesluit van 22 september 2008 (besluit tot wijziging van de Verordening VROM Startersleningen Voerendaal 2007).

Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Startersleningen Voerendaal 2013".

Besloten in de openbare vergadering van 19 december 2013.

 

 

De griffier, De voorzitter,