Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Kompanjie

Delegatiebesluit de Kompanjie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Kompanjie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDelegatiebesluit de Kompanjie
CiteertitelDelegatiebesluit De Kompanjie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.2
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 33
 3. Gemeentewet (van voor 7 maart 2002), art. 156
 4. Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-201401-02-2011Onbekend

10-07-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit De Kompanjie

Het Algemeen Bestuur van De Kompanjie;

 

gelet op afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 156 van de Gemeentewet (van vóór 7 maart 2002), alsmede de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam zoals deze luidt na eerste wijziging;

 

b e s l u i t :

 

de hierna genoemde bevoegdheden te delegeren aan het Dagelijks Bestuur:

Artikel 2 Privaatrechtelijke handelingen
 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur heeft de bevoegdheid tot het uitoefenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend voor zover ter zake, gelet op de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting, voldoende financiële middelen beschikbaar zijn gesteld en deze niet zijn uitgeput en voor zover deze bevoegdheden passen binnen door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleidskaders.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 155 van de Gemeentewet zoals deze luidde vóór 7 maart 2002, besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen,vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Het besluit wordt niet genomen dan nadat het Algemeen Bestuur een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het Dagelijks Bestuur te brengen.

Artikel 3 Rechtsgedingen en bezwaar- en beroepsprocedures
 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het voeren van rechtsgedingen, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures, alsmede het instellen van alle rechtsmiddelen en arbitrage in alle instanties zowel eisend als verwerend.

 • 2.

  Voorts oefent het Dagelijks bestuur alle handelingen ter voorbereiding op voornoemde procedures uit, waaronder het nemen van alle conservatoire maatregelen en het doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit, tenzij het Algemeen Bestuur, voor zover het het Algemeen Bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

Artikel 4 Rechtspositionele regels

Het Dagelijks Bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het vaststellen van rechtspositionele regels.

Artikel 5 Voorwaarden

Aan de uitvoering van de gedelegeerde bevoegdheden zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur kan ter zake van de gedelegeerde bevoegdheid beleidsregels stellen.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur dient op verzoek van het Algemeen Bestuur inlichten te verstrekken over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur kan de delegatie beëindigen.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Delegatiebesluit De Kompanjie .

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 februari 2011.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van De Kompanjie van 10 juli 2012.

 

De voorzitter,

 

De secretaris,

 

Toelichting

Algemeen

Met de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam (verder te noemen GR) is er een Openbaar Lichaam als bedoeld in artikel 8 eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, genaamd ”De Kompanjie” in het leven geroepen. Het bestuur van het Openbaar Lichaam bestaat uit: het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter.

 

Op grond van artikel 33 van de Wgr is de verdeling van de bevoegdheden van gemeentelijke bestuursorganen en de uitoefening daarvan, van overeenkomstige toepassing op de bestuursorganen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam. Daarbij dienen de bepalingen van de Gemeentewet van vóór 7 maart 2002 in acht te worden genomen.

 

Een en ander betekent dat gemeenschappelijke regelingen niet gedualiseerd zijn. Het merendeel van de bevoegdheden komt toe aan het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur heeft als taken het voeren van het dagelijks bestuur en het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het Algemeen Bestuur. De GR mag niet afwijken van voornoemde bevoegdheidsverdeling. Dit geldt dus ook voor het openbaar lichaam De Kompanjie.

 

Om de bestuurlijke effectiviteit te bevorderen draagt het Algemeen Bestuur door middel van het onderhavige besluit een aantal van zijn bevoegdheden over aan het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel 1 tot en met 4

Het gaat om het overdragen van de bevoegdheid tot het uitoefenen van privaatrechtelijke handelingen, rechtsgedingen, bezwaar- en beroepsprocedures, het vaststellen van rechtspositionele regels.

 

Artikel 5

In de Algemene wet bestuursrecht is een wettelijke regeling inzake delegatie (afdeling 10.1.2) opgenomen. Hierin is onder meer aangegeven wat onder delegatie dient te worden verstaan. Uit deze bepalingen van de Awb volgt voorts dat het Algemeen Bestuur de gedelegeerde bevoegdheid niet meer zelf kan uitoefenen. Het Algemeen bestuur kan de delegatie echter wel altijd intrekken. Daarnaast kan het Algemeen Bestuur ter zake van de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid beleidsregels stellen en dient het Dagelijks bestuur op het verzoek van het Algemeen bestuur inlichtingen over de uitoefening van deze gedelegeerde bevoegdheid te geven. Een en ander is voor de duidelijkheid opgenomen in het delegatiebesluit.