Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Beleidsregels duurzaamheidsleningen Purmerend 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels duurzaamheidsleningen Purmerend 2013
CiteertitelBeleidsregels duurzaamheidsleningen Purmerend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagemaatregelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De beleidsregels vervallen van rechtswege op 1 februari 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2014nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad 4743

1103331

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels duurzaamheidsleningen Purmerend 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

 

overwegende dat op 21 februari 2012 de gemeenteraad de Woonvisie Samen Wonen Samen Leven heeft vastgesteld. In de Woonvisie is opgenomen dat duurzaamheidsleningen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van koopwoningen;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de Beleidsregels duurzaamheidsleningen Purmerend 2013

Artikel 1 Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  een aanvraag: een schriftelijk verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een duurzaamheidslening;

 • b.

  een aanvrager:een meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar, tevens bewoner is die een verzoek doet;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend;

 • d.

  een duurzaamheidslening: en stimuleringslening, die aan aanvrager, na tussenkomst door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen in/aan de eigen woning ;

 • e.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5;

 • f.

  een EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 bedoelde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • g.

  werkelijke kosten: de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5 eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • h.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn uitsluitend van toepassing op bestaande zelfstandige woonruimte in de gemeente Purmerend die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en door de eigenaar wordt bewoond.

Artikel 3 Budget

Het college stelt jaarlijks het voor duurzaamheidsleningen beschikbare budget vast.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college kan een aanvrager bij SVn voordragen voor een duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3 bedoelde Fondsdeel, met in achtneming van het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden de in Bijlage I genoemde maatregelen gerekend.

 

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt schriftelijk of digitaal bij het college ingediend op een daarvoor beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van:

 • a.

  een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en de totale kosten alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden);

 • b.

  een opgave van een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • c.

  indien aanwezig, een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies.

 • d.

  een kopie paspoort;

 • e.

  een kopie Gemeentelijke Basis Administratie;

 • f.

  een kopie eigendomstitel woning.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing tot voordracht bij de SVn, onder voorbehoud van de door SVn uit te voeren krediettoets.

 • 5.

  Uit overschrijding van de in het vierde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn verzoek voor een duurzaamheidslening met een positief advies van het college zal worden voorgedragen aan de SVn.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het Purmerends fondsdeel van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting niet toereikend is om daaruit de duurzaamheidslening te verstrekken;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- en voor zover zij meer bedragen van €15.000,-;

 • d.

  de aanvrager geen natuurlijke persoon of geen eigenaar tevens bewoner is van de woonruimte waarvoor de duurzaamheidsmaatregelen getroffen worden;

 • e.

  de aanvraag bij het college wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • f.

  met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen niet aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

  1. een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2 uitstoot;

  2. het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;

Artikel 9 Voordracht

 • 1.

  Als geen van de in artikel 8 onder a tot en met f genoemde omstandigheden zich voordoen, draagt het college de aanvraag aan de SVn voor.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde voordracht gebeurt onder voorbehoud van de door de SVn uit te voeren krediettoets.

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  Na ontvangst van de in artikel 9 genoemde voordracht, voert de SVn een krediettoets uit. Voor het aanvragen van de krediettoets dient de aanvrager gebruik te maken van een daarvoor beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  Indien de krediettoets negatief is, laat de SVn dit direct aan het college weten.

 • 3.

  Indien de krediettoets positief is, verstrekt en beheert de SVn de duurzaamheidslening.

Artikel 11 Intrekken voordracht

 • 1.

  Het college trekt een voordracht bij de SVn in indien de krediettoets, zoals bedoeld wordt in artikel 10 eerste lid, negatief is en wijst de aanvraag af.

 • 2.

  Het college kan een toegekende voordracht als bedoeld in artikel 9 geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   niet is voldaan aan de bij of krachtens deze regels gestelde voorwaarden en/of bepalingen.

  • b.

   de duurzaamheidslening is verstrekt op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn-documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Utrecht en SVn.

Artikel 13 Overige kenmerken duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten, verhoogd met de gemaakte kosten van het EPA-maatwerkadvies.

 • 2.

  Van de duurzaamheidslening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning door de aanvrager gedurende de looptijd van de lening, wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost en wordt de duurzaamheidslening ingetrokken.

 • 4.

  Vervroegde aflossing van de duurzaamheidslening is te allen tijde boetevrij toegestaan.

 • 5.

  Binnen 26 weken na het verstrekken van de duurzaamheidslening wordt een aanvang gemaakt met de werkzaamheden.

 • 6.

  Binnen één jaar na het verstrekken van de duurzaamheidslening zijn de werkzaamheden voltooid.

Artikel 14 Naamgeving

Deze regeling wordt aangehaald als 'Beleidsregels Duurzaamheidslening Purmerend 2013'.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is gepubliceerd en eindigt 4 jaar na de datum van inwerkingtreden.

Purmerend, 10 december 2013

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

De secretaris, M.J.H. Smulders

de burgemeester, D. Bijl

Maatregelen aan de bestaande bouw waarvoor duurzaamheidsleningen beschikbaar worden gesteld

maatregelen

TOELICHTING

 

Op 21 februari 2012 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2012-2016 Samen Leven en Wonen vastgesteld. In hoofdstuk 8 (Duurzaam wonen en leven) is opgenomen dat voor koopwoningen duurzaamheidsleningen beschikbaar worden gesteld. Duurzaamheidsleningen bieden de mogelijkheid tegen aantrekkelijke voorwaarden te investeren in de energieprestatie van een woning. Terugbetaling vindt plaats vanaf het moment dat deze investeringen, in de vorm van een lagere energierekening, zijn vruchten reeds heeft afgeworpen. De particulier heeft hierbij zelf de regie wat betreft de maatregelen.

 

Voorwaarden

Aan het verstrekken van duurzaamheidsleningen zitten voorwaarden verbonden:

 • 1.

  de bewoner van de woning waaraan of in de maatregelen worden getroffen, moet tevens eigenaar zijn van de woning;

 • 2.

  De maatregelen die getroffen worden, moeten zijn opgenomen in de bijlage bij de Beleidsregels Duurzaamheidsleningen Purmerend 2013;

 • 3.

  De aanvrager moet voldoende kredietwaardig zijn om een lening te kunnen afsluiten.

 

De gemeente hecht waarde aan een maatwerkadvies, maar dit is niet verplicht. In een maatwerkadvies wordt aangegeven welke maatregelen kunnen worden getroffen in die specieke situatie. Daarnaast wordt aangegeven wat het effect is van het treffen van de energiemaatregelen.

 

Budget

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt jaarlijks een budget vast. Het uitgangspunt is dat de feitelijke lasten niet meer mogen bedragen dan in de woonvisie is vastgelegd.

De aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst, als het budget op is, kunnen dat jaar geen leningen meer worden verstrekt en worden de verzoeken voor duurzaamheidslening afgewezen.

 

Procedure

De aanvraag

Een bewoner (aanvrager) die aanvraag doet voor een duurzaamheidslening kan dit doen door het insturen van het ingevulde aanvraagformulier en het bijvoegen van specificaties van de maatregelen, zoals offertes van aannemers en / of specificaties van de toegepaste materialen. Deze moeten voldoen aan de voorwaarden (zoals isolatiewaarde of het beoogde rendement) zoals omschreven in de bijlage bij de beleidsregels.

 

Beoordeling

De gemeente beoordeelt of de maatregelen voldoen aan de in de bijlage bij de Beleidsregels Duurzaamheidsleningen Purmerend 2013 omschreven maatregels. Wanneer de aanvraag voldoet, ontvangt de aanvrager de voordracht van het college voor een duurzaamheidslening bij de SVn, onder voorbehoud van een positieve krediettoets. De aanvrager kan nu een lening aanvragen bij de SVn.

Voldoet de aanvraag niet of is hij onvolledig, dan stuurt de gemeente een afwijzing cq mogelijkheid tot aanvullen met een toelichting.

 

Aanvragen duurzaamheidslening bij de SVn

Bij de voordracht van het college, ontvangt de aanvrager een informatiepakket, inclusief aanvraagformulier, van de SVn. Door dit formulier in te vullen, en het verstrekken van de gevraagde inkomensgegevens, kan de aanvrager de lening aanvragen.

Na ontvangst, voert de SVn een krediettoets uit. Indien de krediettoets positief is, dat wordt de lening en eventueel het bouwkrediet geregeld tussen de SVn en de aanvrager. Het SVn administreert de lening en zorgt voor de inning van rente en aflossing. Stortingen vanuit het bouwkrediet gaan aan de hand van facturen van de aannemer, deze worden eerst goedgekeurd door de gemeente.

 

Duurzaamheidssubsidie

Bewoners die duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning willen treffen, komen, naast de duurzaamheidslening, ook in aanmerking voor de subsidie. 15% van de investering kan gesubsidieerd worden. Hiertoe dient de bewoner een subsidie aan te vragen via het subsidie-aanvraagformulier Energiebesparing. Deze is te downloaden van de website.

Concreet betekent dit dat een aanvrager van een duurzaamheidslening minder hoeft te lenen wanneer de subsidie wordt toegekend.

 

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Toepassingsbereik

Artikel 3 Budget

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

Artikel 6 De aanvraag

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Artikel 9 Voordracht

Artikel 10 Toekenning

Artikel 11 Intrekken voordracht

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Artikel 13 Overige kenmerken duurzaamheidslening

Artikel 14 Naamgeving

Artikel 15 Inwerkingtreding