Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Verordening winkeltijden gemeente Rheden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Rheden 2014
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Rheden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-201402-02-2014Nieuwe regeling

28-01-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 03-02-2014

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Rheden 2014

De raad van de gemeente Rheden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2013;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Rheden 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden.

Artikel 2 Vrijstelling voor zon- en feestdagen
 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en tweede lid van de wet vervatte verboden geldt voor winkels anders dan genoemd in lid 2 en lid 3 van dit artikel, een algemene vrijstelling van 12.00 uur tot 19.00 uur.

 • 2.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling van 06.00 uur tot 22.00 uur voor zover het betreft een:

  • a.

   winkel waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband worden verkocht;

  • b.

   winkel waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen te koop worden aangeboden of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

 • 3.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en tweede lid van de wet vervatte verboden voor de verkoop van goederen in een gebouw waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden waarbij die goederen rechtstreeks verband houden met de daar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen geldt een algemene vrijstelling vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling, de uitvoering of een evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 4.

  De in lid 1 genoemde vrijstelling geldt niet voor:

  • 1.

   Nieuwjaarsdag;

  • 2.

   eerste Paasdag;

  • 3.

   4 mei na 19.00 uur;

  • 4.

   eerste Pinksterdag;

  • 5.

   24 december na 19.00 uur;

  • 6.

   eerste Kerstdag.

Artikel 3 Ontheffing voor openstelling
 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en tweede lid van de wet op tijden waarop de vrijstelling van artikel 2, eerste lid van deze verordening niet van toepassing is, behalve op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, eerste Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur en eerste Kerstdag.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie, de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 4.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 5.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist.

Artikel 4 Aanvraag om ontheffing

Indien een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in deze verordening wordt ingediend minder dan vier weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 5 Beslistermijn
 • 1.

  Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan de beschikking voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden Rheden 2011 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 2 februari 2014.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Rheden 2014.

 

Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 28 januari 2014, nr. 9.

De Steeg, 28 januari 2014

De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.