Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Werktijdenregeling gemeente Heerhugowaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWerktijdenregeling gemeente Heerhugowaard
CiteertitelWerktijdenregeling gemeente Heerhugowaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:1 van de CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2014Nieuwe regeling

14-01-2014

Publicatie via www.officielebekendmakingen.nl op 3-2-2014

BW14-0006

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijdenregeling gemeente Heerhugowaard

Nr.BW14-0006

 

Het College van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014

 

Gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO

 

Besluit vast te stellen:

 

WERKTIJDENREGELING

WERKTIJDENREGELING

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Flexibele werktijden : Tijden, vallend buiten de overeengekomen aanstellingsuren, waarop de medewerker op vrijwillige basis bereid is plaats- en locatie ongebonden te werken.

Medewerker : De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 van de CAR/UWO, gedetacheerden, ingehuurden en stagiaires tenzij in een specifiek contract anders is afgesproken.

Artikel 2 Werktijden

 • 1.

  De medewerker kan in principe werken op flexibele werktijden. Over de flexibele werktijden vindt overleg plaats met de leidinggevende. De te behalen werkresultaten zijn hierbij leidend.

 • 2.

  Het overleg tussen de medewerker en de leidinggevende over flexibele werktijden vindt plaats op basis van instemming van beide partijen.

 • 3.

  Bij het vaststellen van flexibele werktijden geldt het uitgangspunt dat de flexibiliteit van twee kanten moet komen.

 • 4.

  Zonder overeenstemming valt men terug op de overeengekomen aanstellingsuren per week.

 • 5.

  Het afdelingshoofd bepaalt gemotiveerd of een medewerker (of een groep medewerkers) volgens een rooster of met andere specifieke eisen moet werken.

 • 6.

  De bezetting van de afdelingen tijdens de openingstijden kan door het afdelingshoofd worden vastgesteld, waarbij het dienstbelang leidend is.

 • 7.

  Er kan een verschil ontstaan tussen de overeengekomen aanstellingsuren en de daadwerkelijk gewerkte uren. Het afdelingshoofd staat een maximaal saldo toe gelijk aan het werkrooster per week.

 • 8.

  Voor de ICT medewerkers worden nadere afspraken gemaakt over de invulling van de ondersteuning na openingstijden en thuiswerken.

 • 9.

  Bij geschillen beslist het MT.

Artikel 3 Maaltijdvergoeding

Als een medewerker bij avondopenstelling zowel ‘s middags als ’s avonds werkt, dan kan de medewerker, bij een bedrijf op rekening, een maaltijd bestellen. Het bedrag waarvoor de maaltijd wordt besteld mag niet hoger zijn dan de maximale vergoeding die de belastingdienst hiervoor heeft vastgesteld.

Artikel 4 Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als de Werktijdenregeling. Deze regeling treedt op 1 maart 2014 in werking.