Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Vitaal platteland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingDelegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Vitaal platteland
CiteertitelDelegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Vitaal platteland.
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNatuur en Landschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art 145 en 152

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2014Nieuwe regeling

13-12-2013

Provinciaal Blad, 2014, 17

BLD-129

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Vitaal platteland

De Staten der provincie Zeeland,

 • -

  gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 december 2013, nr. 13026567dg,

 • -

  gezien het advies van de Commissie REW van 22 november 2013,

 • -

  overwegende dat het gewenst is dat Gedeputeerde Staten regels kunnen stellen inzake Natuur en Vitaal platteland,

 • -

  gelet op artikel 152 van de Provinciewet,

 • -

  gelet op de eerdere delegatiebesluiten van PS aan GS van 9 november 2007 inzake het Programma Beheer en Wet inrichting landelijk gebied (Provinciaal Blad 2007 nrs. 41 en 42),

besluiten:

Artikel 1

De verordenende bevoegdheid genoemd in artikel 145 van de Provinciewet wordt, voor zover het betreft het vaststellen c.q. wijzigen van subsidieverordeningen inzake Natuur en Vitaal Platteland, binnen de kaders van het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland en programma Zeeuws Platteland 2.0, op grond van artikel 152 Provinciewet overgedragen aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Vitaal platteland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 13 december 2013.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. P. Joosse, griffier

Uitgegeven, 21 januari 2014

De provinciesecretaris, A.W. Smit