Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden
CiteertitelVerordening marktgelden Halderberge 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Verordening marktgelden 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid , aanhef en onderdelen a en b gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

12-12-2013

Halderbergse Bode van 18 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Halderberge;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2013, nr. 284872;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet,

mede gelet op het advies van de Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN

INVORDERING VAN MARKTGELDEN

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van standplaatsen, als bedoeld in artikel 1 van de ‘Marktverordening gemeente Halderberge 2010”, op het voor het houden van de wekelijkse warenmarkt bestemde terrein.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld is verschuldigd door degene, aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Grondslag en tarief

 • 1.

  Het recht bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan € 1,33 per m¹

 • 2.

  Het recht wordt verhoogd met € 1,56 per marktdag of gedeelte daarvan indien er stroom wordt afgenomen.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld, bedoeld in artikel 3, wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of schriftelijke kennisgeving, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het marktgeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Verordening marktgelden 2013’, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening marktgeldenHalderberge 2014.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 12 december 2013,

de griffier, de voorzitter,

A.Koenen G.A.A.J. Janssen