Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Verordening Winkeltijden 2013 gemeente Ouder-Amstel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden 2013 gemeente Ouder-Amstel
CiteertitelVerordening Winkeltijden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2013Onbekend

14-03-2013

Onbekend

2013/06

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden 2013 gemeente Ouder-Amstel

Verordening Winkeltijden Ouder-Amstel 2013

De raad van de gemeente Ouder-Amstel;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 • ·

  1. In te trekken de "Verordening winkelsluiting voor de gemeente Ouder-Amstel", zoals vastgesteld d.d. 19 september 1996.

 • ·

  2. Vast te stellen de volgende "Verordening winkeltijden Ouder-Amstel 2013".

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  De houder van een ontheffing kan het college verzoeken deze over te schrijven op naam van de rechtverkrijgende onder vermelding van in elk geval de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Regels met betrekking tot ontheffingen

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen, indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel respectievelijk de uitoefening van detailhandel zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloedt;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing gedurende een periode van drie achtereenvolgende maanden geen gebruik is gemaakt;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 5 Ontheffing voor bijzondere situaties

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van bijzondere aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan worden verleend in geval van feeste-lijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 6 Toerisme

De verboden vervat in artikel 2, eerste lid, van de wet om op zon- en feestdagen goederen te verkopen, geldt om reden van op de gemeente gericht toerisme niet voor het gehele grondgebied van de gemeente op zon- en feestdagen gedurende de periode van 1 januari tot en met 31 december tussen 12.00 en 18.00 uur.

Artikel 7 Overgangsbepalingen

Een ontheffing die is verleend op basis van de Verordening Winkelsluiting voor de gemeente Ouder-Amstel wordt geacht te zijn verleend met toepassing van deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • a.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2013.

 • b.

  De Verordening winkelsluiting voor de gemeente Ouder-Amstel 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Winkeltijden Ouder-Amstel 2013.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Artikelsgewijze toelichting Verordening winkeltijden Ouder-Amstel 2013

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar artikel 1 van de Winkeltijdenwet. Daarin is een winkel gedefinieerd als: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

Voor de omschrijving van het begrip feestdag is aansluiting gezocht bij artikel 2, eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet. In de wet is geen definitie opgenomen van feestdag, maar worden de volgende dagen genoemd als dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn (naast de zondag): Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Deze dagen zijn in artikel 1 gedefinieerd als feestdag. Daarnaast noemt artikel 2, eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet nog drie dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn vanaf 19.00 uur: Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december. Deze dagen vallen dus niet onder het begrip feestdag. Koninginnedag en Bevrijdingsdag (5 mei) zijn, voor zover deze dagen niet op zondag vallen, in de wet niet aangemerkt als een dag waarop de winkels gesloten moeten zijn.

Artikel 2. Beslistermijn

Dit artikel geeft aan binnen welke termijn het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt en dat het college de mogelijkheid heeft om die termijn te verlengen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van het college.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van een ontheffing

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is niet aangegeven in welke situaties een besluit ingetrokken kan worden. Dit moet dan ook in de verordening worden bepaald. Op het besluit tot intrekking van een ontheffing is de Awb van toepassing (bezwaar- en beroepmogelijkheden)

Artikel 5 Ontheffing voor bijzondere situaties

In artikel 2, eerste lid onder c Winkeltijdenwet is het verbod opgenomen een winkel geopend te hebben op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur. Van dit verbod kan het college ontheffing verlenen.

Artikel 6. Toerisme

Sinds de wetswijziging van 1 januari 2011 van de Winkeltijdenwet vereist de concrete toepassing van de toerismebepaling een afweging van de daarbij betrokken belangen. De gemeente die de toerismebepaling toepast, wordt verplicht in ieder geval de volgende belangen in zijn afweging te betrekken:

 • a.

  werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente, waaronder mede wordt begrepen het belang van winkeliers met weinig of geen personeel en van winkelpersoneel,

 • b.

  de zondagsrust in de gemeente, en

 • c.

  de leefbaarheid, veiligheid en de openbare orde in de gemeente.

Deze belangen zijn opgenomen in artikel 3, lid 6 van de Winkeltijdenwet.

Verder bepaalt de Winkeltijdenwet dat bij de verordening een toelichting (zie het raadsvoorstel) moet worden gevoegd waarin wordt gemotiveerd dat er sprake is van toeristische aantrekkingskracht van de gemeente of het gebied in kwestie. De toelichting moet verder expliciet de belangen beschrijven die bij de besluitvorming zijn betrokken, in elk geval die belangen die hiervoor onder a, b en c zijn genoemd.

Artikel 7 Overgangsbepalingen

Dit artikel waarborgt de rechten van hen die reeds over een ontheffing beschikken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit artikel regelt het moment van inwerkingtreding onder gelijktijdige intrekking van de Verordening winkelsluiting voor de gemeente Ouder-Amstel 1996.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening winkeltijden Ouder-Amstel 2013.