Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Paracommercieverordening gemeente Ouder-Amstel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParacommercieverordening gemeente Ouder-Amstel
CiteertitelParacommercieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4, lid 1 van de Drank- en Horecawet
 2. Drank- en Horecawet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2013Onbekend

26-09-2013

www.ouder-amstel.nl, weekblad voor Ouder-Amstel

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Paracommercieverordening gemeente Ouder-Amstel

Paracommercie verordening Gemeente Ouder-Amstel 2013

De Raad van de gemeente Ouder-Amstel;

overwegende dat het op grond van artikel 4, lid 1 van de Drank- en Horecawet, noodzakelijk is een paracommercie verordening op te stellen teneinde voorschriften of beperkingen te verbinden aan paracommerciële rechts-personen op het terrein van horeca-activiteiten.

Gelet op het bepaalde in de Drank- en Horecawet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

Besluit

Vast te stellen de volgende verordening ter voorkoming van oneerlijke concurrentie tus-sen paracommerciële rechtspersonen en commerciële horecabedrijven.

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepaling

a.Bijeenkomsten van persoonlijke aard

Bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter die geen direct verband houden met de doelstelling van de para commerciële rechtspersonen, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten, koffietafels en dergelijke.

b.Drank- en Horecawet

Drank- en Horecawet zoals gewijzigd op 1 januari 2013 met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcohol gerelateer-de verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten.

c.Horecabedrijf

De activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet ver-strekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.

d.Paracommerciële rechtspersoon

Een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatie, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.

e.Sterk alcoholhoudende drank

De drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volu-meprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van versterkte wijn (artikel 1 Drank- en Horecawet).

f.Vergunning

De vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

g.Zwak alcoholhoudende drank

Alcoholhoudende drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor minder dan vijftien volumeprocent uit alcohol bestaat, hieronder inbegrepen versterkte wijn.

Artikel 2. Voorschriften en beperkingen

Om oneerlijke mededinging te voorkomen worden de volgende voorschriften en beper-kingen aan de vergunning voor paracommerciële rechtspersonen verbonden:

 • 1.

  Het is verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken in of vanuit de inrichting voor gebruik ter plaatse tijdens bijeenkom-sten van persoonlijke aard.

 • 2.

  Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via Social Media ken-baar te maken.

 • 3.

  Het is in ieder geval verboden, voor paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard, om alcoholhoudende drank te verstrek-ken buiten de volgende tijden:

  • -

   Maandag tot en met donderdag van 14:00 tot 23:00 uur, en;

  • -

   Vrijdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 24:00 uur.

 • 4.

  De Drank- en Horecavergunning geldt slechts voor het verstrekken van zwak al-coholhoudende drank bij sportverenigingen waar jeugdleden actief zijn.

 • 5.

  Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met 1 uur voor aanvang en eindigende met 1 uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelom-schrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 6.

  De burgemeester kan per paracommerciële rechtspersoon maximaal 12 keer per jaar ontheffing verlenen voor de in lid 3 en lid 5 genoemde schenktijden met be-trekking tot het verstrekken van alcoholhoudende drank.

 • 7.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in dit artikel.

Artikel 3. Verbod verstrekken van sterke drank

Het is verboden sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in inrichtingen:

 • a.

  Die uitsluitend of in hoofdzaak worden gebruikt voor het geven van onderwijs;

 • b.

  Die uitsluitend of in hoofdzaak worden gebruikt door jeugdorganisaties;

 • c.

  Die uitsluitend of in hoofdzaak worden gebruikt door sportorganisaties waar jeugd-leden lid zijn.

Artikel 4. Bijeenkomsten

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank tijdens ten hoogste vier bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteit van de rechtspersoon betrokken zijn per kalenderjaar.

 • 2.

  Een aanvraag voor een ontheffing voor het schenken van alcohol tijdens een bij-eenkomst van persoonlijke aard of bijeenkomst die gericht is op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteit van de rechtspersoon betrokken zijn, wordt ui-terlijk zes weken voorafgaand aan de te houden activiteit ingediend bij de burge-meester;

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen voorwaarden verbonden worden.

Artikel 5. Weigeringsgronden

De burgemeester weigert de ontheffing indien:

 • 1.

  In één kalenderjaar reeds vier ontheffingen aan de inrichting zijn verleend;

 • 2.

  De aanvrager niet (meer) beschikt over een geldige vergunning;

 • 3.

  De paracommerciële rechtspersoon geen bestuursreglement heeft vastgesteld;

 • 4.

  Bij een eerdere ontheffing de voorwaarden verbonden aan de ontheffing niet zijn nageleefd.

Artikel 6. Verhuur gebouw

Het is verboden om het clubgebouw van de vereniging te (laten) verhuren voor activitei-ten die niet vallen onder de doelstelling van de vereniging/stichting zonder ontheffing van de burgemeester en waarbij de huurder de mogelijkheid wordt geboden om zelf alcoholische dranken mee te brengen.

Artikel 7. Verbod happy hours

Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Handhaving

Artikel 8. Toezicht en handhaving

 • 1.

  Bevoegd tot het toezicht op naleving van het bepaalde in de Drank- en Horecawet en deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde ambtena-ren.

 • 2.

  Bevoegd tot handhaving van overtredingen van het bepaalde in de Drank- en Hore-cawet en deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde amb-tenaren.

Artikel 9. Handhaving; activiteiten zonder vergunning of strijdige activiteiten

Wanneer een paracommerciële rechtspersoon zonder vergunning horeca activiteiten uitoefent, dan zal het stappenplan Drank- en Horecawet genoemd in het horecahandha-vingsbeleid worden nageleefd.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Paracommercie verordening Ouder-Amstel 2013”.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing of vergunning op grond van de Drank- en Horecawet is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 12. Vervallen bepalingen

Met het van kracht worden van deze verordening vervallen alle tot dat moment geldende nota’s en verordeningen die enige regels omtrent paracommercie regelden.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Ouder-Amstel,

d.d. 26 september 2013,

De raadsgriffier, De voorzitter,

W.van Zanen M.T.J. Blankers-Kasbergen

Toelichting Paracommercie verordening Gemeente Ouder-Amstel 2013

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

Bijeenkomsten van persoonlijke aard

Bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter die geen direct verband houden met de doelstelling van de para commerciële rechtspersonen, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten, koffietafels en dergelijke.

Uit de bewoording ‘zoals’ van de tekst van de verordening valt af te leiden dat het hier niet om een limitatieve opsomming gaat, maar om een opsomming van de meest voorkomende bijeenkomsten. Bovendien moet aan het ‘feestelijk karakter’ niet teveel gewicht worden toegekend omdat bijvoorbeeld ook condoleancebijeenkomsten onder deze begripsbepaling vallen. Bijeenkomsten van persoonlijke aard zijn verder bijeenkomsten die niet onder de doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon vallen. Stichting Coherente of het Dorpshuis Duivendrecht hebben bijvoorbeeld in hun doelstellingen staan dat ze ruimtes tegen een schappelijke prijs verhuren aan lokale maatschappelijke organisaties, dit is bijvoorbeeld een koor of een biljartclub. Het verhuren van de ruimtes aan lokale maatschappelijke organisaties is toegestaan, het verhuren van de ruimte voor een verjaardagsfeest of een niet vereniging gerelateerde bijeenkomst is niet toegestaan als er alcoholhoudende dranken worden genuttigd.

 

Drank- en Horecawet

Drank- en Horecawet zoals gewijzigd op 1 januari 2013 met het oog op de terugdringen van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten.

 

Horecabedrijf

De activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.

 

Dit is een redelijke beperkte omschrijving van een horecabedrijf. Deze definitie heeft dan ook alleen betrekking op horecaondernemingen waarin alcoholhoudende dranken worden verstrekt. In de praktijk is een horecabedrijf veel meer omvattend dan het alleen verstrekken van alcoholhoudende drank. Er zal ook sprake zijn van een horecabedrijf indien er bedrijfsmatig logies, eten en drinken (ook non-alcoholisch) worden aangeboden.

 

Paracommerciële rechtspersoon

Een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatie, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.

 

Zwak alcoholhoudende drank

Alcoholhoudende drank die bij een temperatuur van twintig graden Celcius voor minder dan vijftien procent uit alcohol bestaat, hieronder inbegrepen versterkte wijn.

 

Port, Sherry en Vermouth zijn voorbeelden van wijnen met een alcoholpercentage van meer dan vijftien procent. Dit worden ook wel versterkte wijnen genoemd. Ze zijn volledig op de traditionele methode als wijn gemaakt, maar gedurende het gistingsproces ontstaat er een hoger alcoholgehalte. Deze wijnen voldoen echter aan de begripsomschrijving van wijn en vallen onder zwak alcoholhoudende drank.

 

 

 

 

 

Artikel 2. Voorschriften en beperkingen

Om oneerlijke mededinging te voorkomen worden de volgende voorschriften en beperkingen aan de vergunning voor paracommerciële rechtspersonen verbonden.

 

Lid 1:

Het is verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken in of vanuit de inrichting voor gebruik ter plaatse tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard.

 

Deze beperking verdient enige toelichting gezien het feit dat hier slechts wordt verboden om bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden waarbij alcoholhoudende drank bedrijfsmatig wordt verstrekt. De beperking laat dus onverlet de mogelijkheid om bijeenkomsten van persoonlijke aard te accommoderen waarbij geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt.

 

Wellicht dat de wetgever hier wel de achterliggende bedoeling had om bijeenkomsten van persoonlijke aard bij paracommerciële rechtspersonen vanuit een oogpunt van een ordelijk economisch verkeer zoveel mogelijk te beperken. Tegenwoordig is het haast onmogelijk om een bijeenkomst van persoonlijke aard te bedenken waarbij geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Met andere woorden de optie om bij paracommerciële rechtspersonen bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden is dusdanig onaantrekkelijk gemaakt, dat het in de praktijk haast niet zal voorkomen. Toch is het niet geheel ondenkbaar. Als voorbeeld valt te denken aan een koffietafel (zonder alcoholhoudende drank) na een begrafenis of een crematie.

 

Lid 2

Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via Social Media kenbaar te maken.

 

Hoewel deze bepaling overbodig lijkt als het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard op zichzelf verboden is, is zij dat niet. Vanuit het oogpunt van een proactieve aanpak heeft deze bepaling namelijk wel enige toegevoegde waarde. In de praktijk is het niet ondenkbaar dat een paracommerciële rechtspersoon niet op de hoogte is van de beperkingen, waardoor zij wel bijeenkomsten van persoonlijke aard wil houden of daartoe ruimte of materialen wil verhuren. De gemeentelijke toezichthouders kunnen dan al proactief, dus voordat er sprake is van een bijeenkomst van persoonlijke aard, een para commercieel rechtspersoon aanspreken op de overtreding van dit verbod.

 

Op die manier wordt voorkomen dat er daadwerkelijk een illegale bijeenkomst van persoonlijke aard zal worden gehouden. Dit heeft als positieve bijkomstigheid dat in een vroegtijdig stadium wordt opgetreden zodat de gevolgen voor de paracommerciële rechtspersonen zelf beperkt blijven. Ook voor de gemeente heeft dit voordelen. Zij hoeft niet ter plaatse te gaan controleren. De bewijzen zijn eenvoudig te verzamelen en in de meeste gevallen zal de gemeente kunnen volstaan met een waarschuwing zonder dat aan de rechtspersoon een last onder dwangsom wordt opgelegd, of dat bestuursdwang moet worden toegepast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lid 3

Het is in ieder geval verboden voor paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard om alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de volgende tijden:

 • 1.

  Maandag tot en met donderdag van 14:00 tot 23.00 uur, en;

 • 2.

  Vrijdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 24.00 uur.

 

Dit lid beoogt het mogelijk te maken voor paracommerciële rechtspersonen om aan leden of niet-leden een alcoholische versnapering aan te bieden op de tijden dat de statutaire kernactiviteit van de rechtspersoon wordt bedreven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een voedbalwedstrijd waarbij de toeschouwers een biertje of een wijntje kunnen drinken.

Sportverenigingen die behoefte hebben aan beperktere schenktijden kunnen dat aanvullend op deze bepaling in hun bestuursreglement opnemen.

 

Lid 4

De vergunning geldt slechts voor het strekken van zwak alcoholhoudende drank.

 

Dit lid beoogt alcoholmisbruik tegen te gaan en alcoholmatiging te bevorderen door het verstrekken van alcoholhoudende drank te beperkten tot zwak alcoholhoudende drank. Het verbod op het schenken van sterke drank geldt alleen voor sportverenigingen waar jeugdleden (leden tot 18 jaar) actief zijn.

 

Lid 5

Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met 1 uur voor aanvang en eindigende met 1 uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 

Deze bepaling is bedoeld voor bijvoorbeeld activiteiten die georganiseerd worden door Coherente. Het doel van het organiseren van deze activiteiten is het vervullen van een maatschappelijke functie binnen de gemeente. We hebben het hier bijvoorbeeld over een bingo avond of het organiseren van een activiteit voor ouderen. Het gebruik van een bar is hierbij altijd gerelateerd aan een activiteit zoals cursussen, kaartavonden of vergaderingen. De activiteit is hierdoor beter te bepalen omdat alles opgenomen moet zijn in de statutaire doelomschrijving. Deze bepaling is goed handhaafbaar voor andere paracommerciële rechtspersonen, maar niet voor sportverenigingen.

 

Lid 6

De burgemeester kan per paracommerciële rechtspersoon maximaal 12 keer per jaar ontheffing verlenen voor de in lid 3 en lid 5 genoemde schenktijden met betrekking tot het verstrekken van alcoholhoudende drank.

 

Op de schenktijden kan maximaal 12 keer per jaar per paracommerciële rechtspersoon ontheffing worden aangevraagd. Dat geldt zowel voor de verenigings- en wedstrijd gebonden activiteiten als voor niet vereniging gebonden bijeenkomsten uit artikel 4 van deze verordening.

 

Artikel 3. Verbod verstrekken van sterke drank

Het is verboden sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in inrichtingen:

 • 1.

  Die uitsluitend of in hoofdzaak worden gebruikt voor het geven van onderwijs;

 • 2.

  Die uitsluitend of in hoofdzaak worden gebruikt door jeugdorganisaties;

 • 3.

  Die uitsluitend of in hoofdzaak worden gebruikt door sportorganisaties waar jeugdleden lid zijn.

 

Dit artikel beoogt alcoholmisbruik tegen te gaan en alcoholmatiging te bevorderen door het verstrekken van alcoholhoudende drank te beperkten tot zwak alcoholhoudende drank. Het verbod op het schenken van sterke drank geldt alleen voor sportverenigingen waar jeugdleden (leden tot 18 jaar) actief zijn, bij jeugdorganisaties en bij inrichtingen die gebruikt worden voor het geven van onderwijs. Het uitgangspunt wat hieraan ten grondslag ligt is alcoholmatiging bij jongeren en het niet samengaan van jeugd, sport en drank.

 

Artikel 4. Bijeenkomsten

 

Lid 1

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank tijdens ten hoogste 4 bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteit van de rechtspersoon betrokken zijn per jaar.

 

Het eerste lid beoogt het mogelijk te maken om bij bijzondere gelegenheden een tijdelijke ontheffing te krijgen van de beperkingen die normaliter gelden.

Deze bepaling is bedoeld om oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca tegen te gaan. Het gaat om het maximeren van het aantal persoonlijke of niet verenigingsgebonden bijeenkomsten waarbij alcohol wordt geschonken. Voorbeelden van dergelijke bijeenkomsten zijn bruiloften, feesten en partijen. Deze bepaling geldt dus niet voor vereniging gebonden activiteiten zoals een kampioensfeest of bijvoorbeeld een vrijwilligersavond met bbq en andere bijeenkomsten die direct zijn afgeleid van de doelstelling van de (sport) vereniging, de culturele instelling of het wijkcentrum.

 

Lid 2

Een aanvraag voor een ontheffing wordt uiterlijk zes weken voorafgaand aan de te houden activiteit ingediend bij de burgemeester;

 

Door het verbinden van een aanvraagtermijn aan de ontheffing beoogt dit lid de burgemeester de mogelijkheid te geven om de aanvraag te beoordelen. Ook geeft dit lid de paracommerciële rechtspersoon de mogelijkheid om eventuele gebreken in de aanvraag te repareren. Indien er een situatie ontstaat waarbij de aanvraag voor een ontheffing niet zes weken voorafgaand aan de activiteit kan worden ingediend omdat de activiteit toen nog niet bekend of voorzien was, kan hier in uitzonderingsgevallen, na overleg met de vergunningverlener en de burgemeester, vanaf geweken worden

 

Lid 3

Aan de ontheffing kunnen voorwaarden verbonden worden.

 

Teneinde de ontheffing ordelijk te regelen kunnen er vanuit een oogpunt van openbare orde, sociale hygiëne, of verantwoorde alcoholverstrekking voorwaarden aan de ontheffing worden verboden.

 

Artikel 5. Weigeringsgronden

De burgemeester weigert de tijdelijke ontheffing indien:

 

Lid 1

In één kalenderjaar reeds vier ontheffingen aan de vergunninghouder zijn verleend;

 

Dit lid beoogt om misbruik van de ontheffingsregeling tegen te gaan. Indien meer dan vier keer een ontheffing wordt verleend (dit aantal van vier ontheffing geldt zowel voor de bijeenkomsten van persoonlijke aard en de niet vereniging gebonden activiteiten. In totaal worden er per paracommerciële drank en horecawetvergunninghouder vier ontheffingen per kalenderjaar verleend)

 

Lid 2

De aanvrager niet (meer) beschikt over een geldige vergunning;

Dit lid beoogt te voorkomen dat zonder vergunning alcoholhoudende dranken worden verstrekt.

 

Lid 3

De paracommerciële rechtspersoon geen bestuursreglement heeft vastgesteld;

Dit lid beoogt een verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank te waarborgen.

 

 

Lid 4

Bij een eerdere ontheffing de voorwaarden verbonden aan de ontheffing niet zijn nageleefd.

Dit lid heeft een punitief karakter en zal niet lichtzinnig mogen worden toegepast. De burgemeester heeft hier een ruime discretionaire bevoegdheid bij de beoordeling of de weigeringsgrond moet worden toegepast.

 

 

Artikel 6. Verhuur gebouw

Het is verboden om het clubgebouw van de vereniging te (laten) verhuren voor activiteiten die niet vallen onder de doelstelling van de vereniging/stichting zonder ontheffing van de burgemeester en waarbij de huurder de mogelijkheid wordt geboden om zelf alcoholische dranken mee te brengen.

 

Het verhuren van het clubgebouw is om meerdere redenen niet toegestaan. Het clubgebouw is gerelateerd aan de vereniging/stichting en staat ten doel voor verenigingsactiviteiten. Indien de vereniging het gebouw gaat verhuren voor andere bijeenkomsten dan is er zowel sprake van oneerlijke concurrentie met de commerciële horeca en er is geen toezicht op het schenken van de alcohol terwijl de paracommerciële vereniging tijdens het schenken van alcohol vrijwilligers met een instructie verantwoord alcoholgebruik aanwezig moet hebben.

 

Artikel 7. verbod happy hours

Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

 

Door het verbieden van prijsacties wordt voorkomen dat de prijs van alcohol zo laag is, dat het te verleidelijk is om alcohol te kopen. Dit is contrair aan de doelstelling van de nieuwe wet, die alcoholmatiging wil realiseren voor met name onder jongeren. Door een verbod op happy hours in te zetten, voorkom je dat jongeren onnodig veel gaan drinken omdat ze goedkoop aan alcohol kunnen komen.

 

 

Handhaving

 

Artikel 8. Toezicht en handhaving

 

Lid 1

Bevoegd tot het toezicht op naleving van het bepaalde in de Drank- en Horecawet en deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde ambtenaren.

Waar voorheen de bevoegdheid tot toezicht op naleving van het bepaalde in de Drank en Horecawet bij de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit lag, komt deze nu bij de gemeentelijke bijzondere opsporingsambtenaren te liggen (BOA). Hoewel hier dus de nodige regeldruk voor gemeente ligt, is dit een wettelijke verplichting en kan het ook positieve effecten hebben.

 

 

 

 

Lid 2

Bevoegd tot handhaving van overtredingen van het bepaalde in de Drank- en Horecawet en deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde ambtenaren.

 

De burgemeester benoemt de Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA)

 

Artikel 9. Handhaving; activiteiten zonder vergunning

Wanneer een paracommerciële rechtspersoon zonder vergunning horeca activiteiten uitoefent, dan zal het stappenplan Drank- en Horecawet genoemd in het horecahandhavingsbeleid worden nageleefd.

 

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Paracommercie verordening Ouder-Amstel 2013”.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

 

Artikel 12. Vervallen bepalingen

Met het van kracht worden van deze verordening vervallen alle tot dat moment geldende nota’s en verordeningen die enige regels omtrent paracommercie regelden.