Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilvarenbeek

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilvarenbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2014
CiteertitelVerordening eenmalig rioolaansluitrecht 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Onbekend

19-12-2013

Onbekend

5 november 2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2014

De raad van de gemeente Hilvarenbeek;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder gemeentelijke riolering mede begrepen het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;

 • b.

  onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;

 • c.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om ten behoeve van een eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot vandoor het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directeof indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wiede dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Als een begroting als bedoeld in de onderdelen A.6 en B.l van de bij deze verordening behorende tarieventabel is uitgebracht, vangt de dienstverlening aan op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan degene als bedoeld in artikel 3 ter kennis is gebracht, tenzij deze de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk heeft ingetrokken.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

De aanslag moet worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in dedagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffingen de invordering van het rioolaansluitrecht.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013", vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2014".

Sluiting

Aldus besloten in zijn openbare

vergadering van 19 december 2013.

De raad voornoemd;

de griffier, de voorzitter,

drs. G.J. de Ruiter de heer drs. R.F.I. Palmen

Bijlage Tarieven rioolaansluitingen 2014

 

SOORT AANSLUITING

TARIEF AANSLUITING [incl. btw]

BOVEN 10 M1 MEERPRIJS PER M1 [incl. btw]

 

 

 

 

A

VRIJ VERVAL RIOLERING

 

 

 

Enkelvoudige rioolaansluiting (gemengd stelsel)

 

 

1

Rioolaansluiting diameter 125 mm, afstand aansluitpunt hoofdriolering tot aan perceelsgrens maximaal 10 m1

€ 742,30

€ 40,10

2

Rioolaansluiting diameter 160 mm, afstand aansluitpunt hoofdriolering tot aan perceelsgrens maximaal 10 m1

€ 767,85

€ 45,35

3

Rioolaansluiting diameter 200 mm, afstand aansluitpunt hoofdriolering tot aan perceelsgrens maximaal 10 m1

€ 881,35

€ 53,75

 

 

 

 

 

Dubbele rioolaansluiting (gescheiden stelsel)

 

 

4

Rioolaansluiting 2 x diameter 125 mm, afstand aansluitpunt hoofdriolering tot aan perceelsgrens maximaal 10 m1 (één sleuf)

€ 1.145,20

€ 64,35

5

Rioolaansluiting 2 x diameter 160 mm, afstand aansluitpunt hoofdriolering tot aan perceelsgrens maximaal 10 m1 (één sleuf)

€ 1.296,50

€ 74,85

 

 

 

 

6

Overige aansluitingen op vrij verval riolering

Het voorafgaand aan de dienstverlening aan de aanvrager van de dienst dan wel aan degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

B

DRUKRIOLERING

 

 

1

Aansluiting op drukriolering

Het voorafgaand aan de dienstverlening aan de aanvrager van de dienst dan wel aan degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

Behoort bij het raadsbesluit van 19 december 2013.

de griffier van Hilvarenbeek,

drs. GJ. de Ruiter.