Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2014
CiteertitelVerordening watertoeristenbelasting 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 224

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201305-01-2015nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad 2013, 22

2013/2816

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Korendijk;

 

Gelezen het raadvoorstel van 6 november 2013

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

 

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2014

(Verordening watertoeristenbelasting 2014)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie of andere recreatieve doeleinden;

 • b.

  lengte: de lengte over alles;

 • c.

  vaste ligplaats: een ligplaats die naar plaatselijk gebruik is bestemd voor het regelmatig afmeren of ter anker leggen van een zelfde vaartuig gedurende een periode van ten minste een maand;

 • d.

  etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend om 0.00 uur;

 • e.

  maand: een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen;

 • f.

  kapitein: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt;

 • g.

  passanten: diegenen die verblijf houden in de gemeente, met of op een vaartuig, zonder het hebben van een vaste ligplaats;

 • h.

  historische schepen: schepen die ten minste vijftig jaar oud zijn, in oorspronkelijke staat verkeren, representatief zijn voor het maritiem erfgoed en ingeschreven staan bij het nationaal register van varende monumenten.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “watertoeristenbelasting” worden ter zake van het houden van verblijf op een vaartuig

met een ligplaats in de gemeente waarvoor, in welke vorm dan ook, een vergoeding wordt betaald door

personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn

ingeschreven , een directe belasting geheven.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die tegen vergoeding gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 op aan hem ter beschikking staande ligplaatsen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig de schipper, de kapitein, de eigenaar of de gebruiker van een vaartuig, dan wel degene die als vertegenwoordiger voor een van dezen optreedt, dan wel een andere persoon die werkelijk verblijf houdt aan boord van een vaartuig.

Artikel 4. Vrijstellingen

De belasting, als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel b, wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • 1.

  door degenen aan boord van:

  • a.

   een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden;

  • b.

   kano’s, roei- en volgboten;

  • c.

   historische schepen.

 • 2.

  waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting.

 • 3.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar het aantal etmalen dat verblijf is gehouden.

 • 2.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een etmaal voor een vol etmaal gerekend.

  Artikel 6. Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

  Ter zake van de belasting voor het houden van verblijf op een vaste ligplaats, wordt, indien een

  belastingplichtige als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is aangewezen:

  • a.

   het aantal personen die verblijf hebben gehouden, bepaald op 2,2:

  • b.

   het aantal etmalen dat door de onder a bedoelde personen verblijf is gehouden, bepaald op 18.

   

  Artikel 7. Opteren voor niet forfaitaire maatstaf van heffing

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6, wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal etmalen dat verblijf is gehouden, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op de voet van artikel 6 berekende aantal.

   

  Artikel 8. Belastingtarief

  De belasting bedraagt per persoon per etmaal € 0,75.

   

  Artikel 9. Belastingjaar

  Het belastingjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

   

  Artikel 10. Wijze van belastingheffing

  Belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

   

  Artikel 11. Aanslaggrens

  Belastingaanslagen van minder dan € 9,00 worden niet opgelegd.

   

  Artikel 12. Termijnen van betaling

  • 1.

   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen minder is dan € 2.500,--, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

   

  Artikel 13. Kwijtschelding

  Bij de invordering van watertoeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

   

  Artikel 14. Aanmeldingsplicht

  • 1.

   De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

  • 2.

   De verplichting als bedoeld in het voorgaande lid geldt niet voor de belastingplichtige die met betrekking tot het jaar voorafgaand aan het belastingjaar in de heffing van de watertoeristenbelasting betrokken is.

   

  Artikel 15. Registratieplicht

  • 1.

   De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden verblijfhoudenden te registreren in een daarvoor bestemd en door gemeente verstrekt verblijfregister.

  • 2.

   Het college van burgemeester en wethouders stelt genoemd verblijfregister kosteloos beschikbaar.

  • 3.

   Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven omtrent de inrichting en gebruik van het verblijfregister.

  • 4.

   De verplichting als bedoeld in de voorgaande leden geldt niet voor zover de belastingplichtige gebruik maakt van de forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 7.

   

  Artikel 16. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting.

   

  Artikel 17. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   De ‘Verordening watertoeristenbelasting 2011’ van 14 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

  • 4.

   Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening watertoeristenbelasting 2014’.

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk van 10 december 2013

  de griffier, de voorzitter,

   

   

  A.Goslings drs. S. Stoop