Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening elektronische publicatie gemeente Zederik 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische publicatie gemeente Zederik 2014
CiteertitelVerordening elektronische publicatie gemeente Zederik 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekendmakingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 2:14, eerste lid
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:12, eerste lid
 3. Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:42, tweede lid
 4. Gemeentewet, artikel 139
 5. Gemeentewet, artikel 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201408-01-2019Nieuwe regeling

23-12-2013

Het Kontakt, 24 december 2013

Z.3321

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische publicatie gemeente Zederik 2014

De Raad der gemeente Zederik;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 12 november 2013;

 

gelet op het advies van Informatievergadering I van d.d. 2 december 2013;

 

gelet op de Wet elektronische bekendmaking

 

gelet op artikel 2:14, tweede lid, artikel 3:12, eerste lid en artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht alsmede artikel 139 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening elektronische publicatie gemeente Zederik 2014

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Bestuursorgaan: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zederik.

 • 2.

  Publicatie: de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten alsmede overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen en de kennisgeving van besluiten, mededelingen dan wel aankondigingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • 3.

  Algemeen verbindende voorschriften: algemene, naar buiten werkende en voor betrokkenen bindende rechtsnormen, die krachtens een wetgevende bevoegdheid tot stand zijn gebracht.

 • 4.

  Beleidsregel: een besluit in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5.

  Andere besluiten van algemene strekking: besluiten van algemene strekking niet zijnde algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels.

 • 6.

  Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 7.

  Ontwerpbesluit: een besluit dat op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, dan wel met een andere wettelijk voorgeschreven inspraakprocedure wordt voorbereid.

 • 8.

  Elektronisch Gemeenteblad: een door het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Zederik elektronisch uitgegeven blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Artikel 2. Elektronisch Gemeenteblad

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op de website www.officiëlebekendmakingen.nl en direct doorgelinkt vanaf de website van de gemeente Zederik.

 • 2.

  Het elektronische gemeenteblad wordt telkens wanneer daartoe de aanleiding bestaat gepubliceerd.

Artikel 3. Bekendmaking

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking en berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden uitsluitend bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad.

 • 2.

  De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronische gemeenteblad.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 4.

  Indien het bepaalde in het tweede lid lastig uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronische gemeenteblad. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

 • 5.

  Het vierde lid geldt niet voor algemeen verbindende voorschriften.

Artikel 4. Terinzagelegging

 • 1.

  Ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken waarop de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet van toepassing is, worden uitsluitend in het elektronisch gemeenteblad beschikbaar gesteld, tenzij bij wettelijk voorschrift een andere wijze van terinzagelegging is voorgeschreven.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan in voorkomende gevallen het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken fysiek ter inzage leggen op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

Artikel 5. Kennisgeving

 • 1.

  Kennisgeving van ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken in de zin van artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen en de kennisgeving van besluiten, mededelingen dan wel aankondigingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt, vinden plaats in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in voorkomende gevallen, naast de kennisgeving in het elektronisch gemeenteblad, de kennisgeving in een huis-aan-huis blad plaatsen.

Artikel 6. Afschriften

Een ieder kan op verzoek een afschrift krijgen van de publicatie in het elektronisch gemeenteblad. De Legesverordening Zederik is hierop van toepassing.

Artikel 7. Naam en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening elektronische publicatie gemeente Zederik 2014. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zederik, gehouden op 23 december 2013.

De griffier, De voorzitter,