Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Beleidsregels Selectieve afsluiting Middenweg-Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Selectieve afsluiting Middenweg-Zuid
CiteertitelBeleidsregels Selectieve afsluiting Middenweg-Zuid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpbeleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wegenverkeerswet 1994
  2. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
  3. Algemene wet bestuursrecht
  4. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

17-12-2013

Publicatie in Heerhugowaards Nieuwsblad d.d. 24-12-2013

BW13-0662

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Selectieve afsluiting Middenweg-Zuid

 

 

Beleidsregels Selectieve Afsluiting Middenweg-Zuid

Het College van Burgemeester en Wethouders,

 

gelet op de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels, waarin wordt uiteengezet welke normen ons College hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheid ontheffing te verlenen van de verkeersbesluiten waarmee het passeren van de fysieke afsluitingen op de Middenweg-Zuid wordt gereguleerd.

 

De Middenweg-Zuid is op twee plaatsen gesloten voor alle motorvoertuigen. Dit is geregeld met behulp van verkeersborden C12 en ondersteund door een fysieke maatregelen (beweegbare afsluitingen / piramide). Het College van B&W is bevoegd tot het afgeven van ontheffingen inzake deze verkeersmaatregelen overeenkomstig artikel 87 van het RVV 1990.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a)

    WA1: de wegafsluiting op de Middenweg tussen huisnummer 22 en 24 (even) respectievelijk 9 en 11(oneven)

  • b)

    WA2: de wegafsluiting op de Middenweg tussen huisnummers 6 en 8 (even) respectievelijk 1 en 1a(oneven)

c)Motorvoertuig: een gemotoriseerd voertuig alsmede een brommobiel en een bromfiets, uitgezonderd een gehandicaptenvoertuig (NB: wijkt af van RVV 1990).

d)Ondernemer/instelling: (een exploitant van) een bedrijf dat is gevestigd in het gebied.

e)Ontheffing: de schriftelijke verklaring dat een verkeersmaatregel (gebod of verbod) (als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990) op basis van aan deze schriftelijke verklaring verbonden voorwaarden niet geldt voor de houder van die schriftelijke verklaring.

f)Ontheffinghouder: degene aan wie door het College ontheffing is verleend.

g)Transponder: elektronisch apparaat, aan te schaffen door aanvrager, dat automatisch de afsluiting bedient en toegang verleent tot het gebied.

h)Toegangspas: een elektronische pas die bij de toegang tot het centrumgebied, voor een leesunit gehouden, toegang tot het gebied verschaft.

i)KAR-Systeem: een elektronisch systeem, aan te schaffen door aanvrager, dat via radiocommunicatie de afsluiting bedient en toegang verleent tot het gebied.

j)Deactiveren: het op elektronische wijze onbruikbaar maken van de toegangspas en/of transponder.

k)Het College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard.

Artikel 1.2 Soorten ontheffingen

De door het College verleende ontheffingen betreffen:

1.Permanente ontheffing zonder tijdsduurbeperking: een ontheffing die wordt verleend om de wegafsluitingen WA1 en/of WA2 te mogen passeren met een motorvoertuig en al dan niet te gebruiken in combinatie met een toegangspas en/of transponder.

2.Incidentele ontheffing: een ontheffing die eenmalig en voor de duur van een dag wordt verleend om de wegafsluitingen WA1 en/of WA2 te mogen passeren met een voertuig in uitzonderingsgevallen op andere voorkomende wijze.

Artikel 1.3 Nadere regels

Het College is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen

1.Het College kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de ontheffing is vereist.

2.Degene aan wie ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

3.Aan de ontheffing kunnen, naast specifiek per doelgroep te stellen voorschriften de volgende (algemene) voorschriften en beperkingen worden verbonden:

a)voetgangers en overige verkeersdeelnemers mogen niet zodanig worden gehinderd dat zij in gevaar worden gebracht;

b)er mag slechts 30 km/u worden gereden;

4.Aan het verlenen van een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden inzake de wijze waarop van de ontheffing gebruik mag worden gemaakt. De voorwaarden hebben betrekking op de plaats waar het gebied kan worden binnengereden en de tijdsperiode waarbinnen de wegafsluitingen WA1 en/of WA2 te gepasseerd mag worden met een motorvoertuig.

5.Aan de ontheffinghouder kan de verplichting worden opgelegd gebruik te maken van een toegangspas en/of transponder om fysieke toegang tot het gebied te verkrijgen.

6.Transponders en KAR-Systemen worden aangeschaft door de aanvragers op nader te bepalen wijze en voor nader te bepalen kosten.

Hoofdstuk 2. Aanvragen, verlenen en intrekken van ontheffingen

Artikel 2.1 Toewijzing van een ontheffing

Het College maakt gebruik van zijn bevoegdheid om ontheffing te verlenen zoals bedoeld in artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, conform het in deze beleidsregels bepaalde.

Artikel 2.2 De ontheffingsaanvraag

1.Een aanvraag voor een ontheffing voor het passeren van de wegafsluitingen WA1 en /of WA2 in Heerhugowaard met een motorvoertuig moet schriftelijk worden ingediend bij het College en wordt getoetst aan de vastgestelde beleidsregels en eventueel bijbehorende besluiten en voorschriften.

Artikel 2.3 Beslissingstermijn

1.Het College beslist uiterlijk binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag.

2.Het College kan deze beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. Voor afloop van de onder lid 1 vermelde termijn wordt aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 2.4 Voorwaarden voor ontheffingsverlening

1.Een ontheffing wordt uitsluitend verleend indien alle voor de aanvraag van desbetreffende ontheffing benodigde gegevens of bescheiden zijn overgelegd en door aanvrager wordt voldaan aan alle in deze beleidsregels beschreven omstandigheden om voor een ontheffing in aanmerking te komen.

2.Het College stelt in ieder geval de volgende voorschriften ten aanzien van verlies of diefstal van de toegangspas:

a)De ontheffinghouder doet terstond aangifte bij de politie.

b)Het afschrift van het proces-verbaal wordt terstond overgelegd door de ontheffinghouder aan de gemeente waarna de toegangspas wordt gedeactiveerd.

c)De ontheffinghouder voldoet de kosten die verbonden zijn aan verlies of diefstal van de toegangspas, voordat een nieuwe toegangspas wordt verstrekt.

3.De ontheffing is persoonlijk voor zover verleend aan een persoon, niet overdraagbaar en wordt ingetrokken bij overlijden, waarna de toegangspas wordt gedeactiveerd.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

1.Het College kan de ontheffing weigeren indien een ontheffing van de aanvrager in de twee jaren voorafgaand aan de beslissing op de aanvraag wegens het handelen in strijd met de ontheffingsvoorschriften en -beperkingen is ingetrokken.

Artikel 2.6 Duur van de ontheffing

1.De ontheffing zoals is bedoeld in de artikelen 3.1 tot en met 3.4 wordt afgegeven voor onbepaalde tijd.

2.De ontheffing zoals is bedoeld in artikel 3.5  wordt afgegeven tot en met 31 december 2019.

3.Het College kan te allen tijde de houder van de ontheffing verzoeken te bewijzen dat wordt voldaan aan de vereisten voor het verkrijgen van de ontheffing.

Artikel 2.7 Intrekking van de ontheffing

De ontheffing wordt ingetrokken:

1.Voor zover niet aan de voorwaarden of beperkingen verbonden aan de ontheffing wordt voldaan.

2.Voor zover op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist en verleend.

3.Op verzoek van de aanvrager.

4.Voor zover ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn ingediend.

5.Voor zover sprake is van misbruik van de ontheffing.

6.Bij het in gebreke blijven van de betaling van de leges en de waarborgsom als bedoeld in artikel 2.4 lid 2.

7.Bij verhuizing van een in het gebied woonachtige of gevestigde ontheffinghouder. Het College stelt dienaangaande als voorschift dat de ontheffinghouder terstond melding doet bij de gemeente van verhuizing waarna, indien van toepassing, de toegangspas wordt gedeactiveerd.

8.Na het overlijden van de ontheffinghouder indien de ontheffing is verleend aan een persoon.

Artikel 2.8 Gebruik van de ontheffing

1.De ontheffing dient op eerste vordering van de in artikel 159 Wegenverkeerswet 1994 bedoelde personen behoorlijk ter inzage worden afgegeven.

2.Een ontheffing voor het rijden of laden of lossen geeft geen recht op het parkeren in het gebied.

3.Een ontheffing die is verleend aan een natuurlijk persoon is niet overdraagbaar.

Hoofdstuk 3. Aanvragen van permanente ontheffingen

Artikel 3.1 Permanente ontheffing voor bewoners en bedrijven

1.Een bewoner die staat ingeschreven in de GBA als bewoner aan de Middenweg op huisnummer 1 of tussen de huisnummers 2 en 6, op Zuidpoort of Erf van Odin komt in aanmerking voor een ontheffing voor WA2.

2.Een bedrijf wat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven staat aan de Middenweg op huisnummer 1 of tussen de huisnummers 2 en 6, op Zuidpoort of Erf van Odin komt in aanmerking voor een ontheffing voor WA2, mits aangetoond kan worden dat het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten zonder passage van WA2 geen werkbaar alternatief is. Ontheffing wordt alleen verleend indien het voertuig op naam staan van het bedrijf. Deze ontheffing mag niet gebruikt worden voor woon-werkverkeer.

3.De ontheffing mag alleen worden gebruikt voor het verplaatsen van en naar de woning.

4.De ontheffing mag niet worden gebruikt om de Middenweg-zuid te gebruiken als doorgaande route.

5.De ontheffing is niet overdraagbaar aan een volgende eigenaar.

6.In de tenaamstelling van de ontheffing worden de volgende gegevens geregistreerd: naam, adres, kenteken, rijbewijsnummer, pasnummer van de ontheffing.

7.Voor de aanvraag van een ontheffing als bedoeld het eerste lid moet de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden overleggen:

a)een (kopie van een) geldig rijbewijs kunnen overleggen.

b)in het geval dat voertuig niet op naam van de aanvrager staat:

i.een verklaring van de houder van het voertuig dat de aanvrager het voertuig mag besturen

ii.een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat het om woon-werkverkeer gaat

iii.een (kopie van) een leasecontract

c)Een ondertekend en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier.

8.Tevens dient te worden bijgevoegd:

a)Een bewijs van eigendomsrecht, huurovereenkomst, gebruiksrecht of beschikbaarstelling van het aantal eigen parkeergelegenheden waarvoor ontheffing wordt aangevraagd.

9.Het maximaal aantal ontheffingen dat per adres wordt uitgegeven:

a)bewoner, 1 motorvoertuig (minimaal 2 wielen), 1 ontheffing;

b)1 bewoner, 2 motorvoertuigen of meer (minimaal 2 wielen), 1 ontheffing;

c)2 bewoners of meer, 1 motorvoertuig (minimaal 2 wielen), 1 ontheffing;

d)2 bewoners of meer, 2 motorvoertuigen of meer (minimaal 2 wielen), 2 ontheffingen.

10.Eén toegangspas per ontheffing wordt gratis verstrekt door het College. Bij verlies en/of diefstal gaat artikel 2.4.3 op.

11.Voor de aanvraag van een ontheffing als bedoeld het tweede lid moet de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden overleggen:

a)in het geval dat voertuig niet op naam van het bedrijf staat:

a) een (kopie van) een leasecontract

b)Een ondertekend en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier.

c)Een kopie van een uittreksel van Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

12.De ontheffing voor de in het eerste en tweede lid vermelde aanvragers wordt op (bedrijfs-) naam en adres gesteld.

Artikel 3.2 Permanente ontheffing voor hulpdiensten

1.Een permanente ontheffing met onbeperkte geldigheidsduur voor passeren van WA1 en/of WA2 met een motorvoertuig wordt verleend aan voorrangsvoertuigen zoals bedoeld in artikel 29 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

2.Een permanente ontheffing met onbeperkte geldigheidsduur voor passeren van WA1 en/of WA2 met een motorvoertuig kan worden verleend aan huisartsen en verloskundigen, die houder zijn van een motorvoertuig, voor zover deze nodig is in geval van onverwachte urgentie bij de uitoefening van hun beroep.

3.Een permanente ontheffing met onbeperkte geldigheidsduur voor passeren van WA1 en/of WA2 met een motorvoertuig kan worden verleend aan overheden, (nuts)bedrijven, geldtransportbedrijven, dierenambulance, die houder zijn van een motorvoertuig, voor zover deze ontheffing nodig is in geval van onverwachte urgentie bij de uitoefening van hun (wettelijke) taak, waarbij sprake is van een levensbedreigende situatie en of een calamiteit van algemeen belang, en voor bedrijven , die houder zijn van een motorvoertuig, die een taak hebben, welke een hoog risico met zich meebrengen, waardoor snelheid en korte routes essentieel zijn voor het beperken van het veiligheidrisico;

4.De fysieke toegang van de in lid 1 vermelde gevallen wordt verleend door gebruikmaking van een transponder en/of het KAR-Systeem.

Artikel 3.3 Permanente ontheffing ten behoeve van het beheer openbare ruimte

1.Een permanente ontheffing, al dan niet met tijdsduurbeperking, voor het passeren van de wegafsluitingen met een motorvoertuig ten behoeve van het uitvoeren van een werkzaamheid, mits die aantoonbaar niet zonder passage van één van de wegafsluitingen kan worden verricht, wordt verleend aan een onderneming/instelling die is belast met:

a)het inzamelen van afval;

b)het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte.

2.Voor de aanvraag van deze ontheffing moet de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden overleggen:

a)Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

b)Indien het voertuig niet op naam staat van het bedrijf een kopie van het leasecontract van het desbetreffende motorvoertuig.

c)Een ondertekend en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier.

3.De ontheffing wordt op naam en adres van de onderneming/instelling gesteld.

Artikel 3.4 Permanente ontheffing voor concessiehouders personenvervoer

1.Een permanente ontheffing voor het berijden van bepaalde routes over de Middenweg-Zuid met een motorvoertuig ingericht voor het vervoer van personen kan worden verleend aan concessiehouders.

2.Voor de aanvraag van deze ontheffing moet de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden overleggen:

a)Een kopie van de verleende concessie.

b)Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

c)Een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel of een goedgekeurde accountantsverklaring.

d)Een ondertekend en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier.

3.De fysieke toegang wordt verleend door gebruikmaking van het KAR-systeem of doormiddel van een transponder.

4.De ontheffing wordt op naam en adres van de aanvrager gesteld.

5.Het College kan aan de ontheffing nadere voorschriften en beperkingen stellen.

Artikel 3.5 Permanente ontheffing voor brommobielen

1.een houder van een brommobiel komt in aanmerking voor een permanente ontheffing voor het passerenvan WA2. Voor Brommobielen is immers geen alternatieve route beschikbaar. Ontheffingen voor brommobielen zijn geldig tot en met 31 december 2019.

2.Voor de aanvraag van deze ontheffing moet de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden overleggen:

a)Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

b)Een ondertekend en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier.

3.De fysieke toegang wordt verleend door verstrekking van een toegangspas.

4.De ontheffing wordt op naam en adres van de aanvrager gesteld.

5.Het College kan aan de ontheffing nadere voorschriften en beperkingen stellen.

6.Eén toegangspas per ontheffing wordt gratis verstrekt het College. Bij verlies en/of diefstal gaat artikel 2.4.3 op.

Hoofdstuk 4. Aanvragen van incidentele passage

Artikel 4.1 Incidentele passage voor nader vermelde categorieën

1.Een incidentele passage door gebruikmaking van aanmelding ter plaatse voor het passeren van één van de wegafsluitingen met een motorvoertuig kan worden verleend aan:

a)een bouw-, installatie- en reparatiebedrijf;

b)een uitvaartondernemer met volgauto’s;

c)een bruidsauto met volgauto’s;

d)een anoniem waardetransport;

e)een geldtransport;

f) een evenemententransport;

g)een schoonmaakbedrijf;

h)een storingsdienst;

i) een verhuisbedrijf;

j)een groot voertuig van een persoon of bedrijf die diensten en/of goederen levert of bezorgt bij een bewoner of bedrijf op de Middenweg tussen WA1 en WA2.

k)een bewoner van het gebied voor het door hem zelf uitvoeren van een verhuizing naar zijn eigen woonadres;

l) een zendwagen van radio en tv;

m)hoogwaardigheidsbekleders als daar zijn de koningin, de commissaris van de koningin, ministers en staatssecretarissen;

n)en hiermee gelijk te stellen gevallen.

2.De aanvrager van de ontheffing moet een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel of een goedgekeurde accountantsverklaring kunnen overleggen alsmede een ondertekend en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier.

3.De aanvrager moet voor de aanvraag van deze ontheffing aantonen dat:

a)De uit te voeren werkzaamheid of de uit te voeren activiteit in het centrumgebied absoluut niet kan worden uitgevoerd zonder passage van één van de wegafsluitingen.

b)De goederen, gereedschappen of materialen niet op een andere wijze kunnen worden afgeleverd of afgehaald.

c)Door de politie, gemeente of een door de gemeente aangewezen partij een ontheffing voor de werkzaamheid in het gebied is verleend.

4.In bijzondere omstandigheden zoals het verlenen van ontheffing voor het berijden van het gebied door hoogwaardigheidsbekleders zoals vermeld in artikel 4.11 lid 1 sub l en daaraan gelijkgestelde gevallen kan ontheffing worden verleend zonder een aanvraag en overige procedurele handelingen zoals vermeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel.

5.Het College kan aan de ontheffing nadere voorschriften en beperkingen stellen.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1 Strafgrond

Handelen en/of nalaten in strijd met de voorwaarden van de in dit reglement beschreven ontheffingen is verboden volgens het gestelde in artikel 150 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en strafbaar volgens het gestelde in artikel 177 lid 1 van die wet.

Artikel 5.2 Hardheidsclausule

Het College handelt overeenkomstig de beleidsregels tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 5.3 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel selectieve afsluiting Middenweg-Zuid’.

Artikel 5.4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 5.5 Overgangsbepalingen

Alle eerdere beleidsregels over het onderwerp vastgelegd volgend uit het B&W besluit van 16 maart 1993 (kenmerk 932434) worden ingetrokken. Voor onderstaande groepen benoemd in die eerdere regels wordt een overgangsbepaling ingesteld:

1.Een bewoner die op 1 januari 2014 in de GBA ingeschreven stond als bewoner aan de Middenweg tussen de huisnummers 1a en 9 (oneven) en 8 en 22 (even) komt in aanmerking voor een ontheffing voor WA1 en WA2. Voor deze ontheffing gelden verder de voorwaarden zoals benoemd in artikel 3.1, lid 3 t/m 12.

2.Een bedrijf wat op 1 januari 2014 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven staat aan de Middenweg tussen de huisnummers 1a en 9 (oneven) en 8 en 22 (even) komt in aanmerking voor een ontheffing voor WA1 en WA2, mits aangetoond kan worden dat het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten zonder passage van WA1 en/of WA2 geen werkbaar alternatief is. Ontheffing wordt alleen verleend indien het voertuig op naam staan van het bedrijf. Deze ontheffing mag niet gebruikt worden voor woon-werkverkeer. Voor deze ontheffing gelden verder de voorwaarden zoals benoemd in artikel 3.1, lid 3 t/m 12.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard op 17 december 2013