Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Nadere regels voor aanvraag kleinschalige woningverbeteringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor aanvraag kleinschalige woningverbeteringen
CiteertitelNadere regels voor aanvraag kleinschalige woningverbeteringen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Particuliere Woningverbetering (PWV), art. 14 en binnen de financiele kaders van de PWV
 2. Raadsbesluit Wijziging Verordening Particuliere Woningverbetering van 18-9-2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014PWV, art 14 en binnen de financiele kaders van de PWV, Raadsbesluit Wijziging PWV van 18-9-2013

17-12-2013

Gemeenteblad, 20 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor aanvraag kleinschalige woningverbeteringen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer;

overwegende dat het van belang is de aanzien en de leefbaarheid van de wijk Voorstad Oost te verbeteren;

 

dat zij het wenselijk achten ook stimuleringsleningen beschikbaar te stellen voor kleinschalige woningverbeteringen.

 

gelet op artikel 14 van de Verordening Particuliere Woningverbetering (PWV) en binnen de financiële kaders van de PWV.

 

gelet op het raadsbesluit Wijziging Verordening Particuliere Woningverbetering van 18 september 2013 

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

NADERE REGELS VOOR AANVRAAG KLEINSCHALIGE WONINGVERBETERINGEN

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Voor de toepassing van deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Verordening: Verordening Particuliere Woningverbetering

 • b.

  Bouwkundig advies light: Advies over bouwkundige ingrepen die nodig zijn om de woning op aanvaardbaar peil te krijgen inclusief kostenraming en duurzaamheidadvies.

 • c.

  Kluspanden: Kluspanden zijn panden met duidelijk achterstalling onderhoud en/of langdurige leegstand die een negatieve uitstraling hebben op de wijk en door gemeente zijn betiteld als kluspand. De kopers van een kluspand hebben een renovatieplicht en moeten nadat de woning klaar is een aantal jaar in deze woning blijven wonen in ruil hiervoor worden de woningen 15% onder de marktwaarde aangeboden.

Artikel 2 Categorieën

In deze nadere regels voor aanvraag kleinschalige woningverbeteringen wordt uiteengezet voor welke categorieën de nader regels gelden. Wanneer een aanvraag tot één van de hierna te noemen categorieën behoort, en er geen bijzondere omstandigheden bestaan, beperkt het college het aantal bij de aanvraag in te dienen stukken (zie artikel 3). De categorieën zijn:

 • A.

  Schilderonderhoud (leningen minimaal € 2.500 tot een maximum van € 5.000)

 • B.

  Schilderonderhoud en klein achterstallig onderhoud (leningen minimaal € 2.500 tot een maximum van € 5.000)

 • C.

  Deel renovatie en achterstallig onderhoud (leningen minimaal € 2.500 tot een maximum van € 5.000)

 • D.

  Complete renovatie (leningen minimaal € 2.500 tot een maximum van € 30.000)

 • E.

  Kluspanden (leningen minimaal € 2.500 tot een maximum van € 30.000)

Artikel 3 Indiening aanvraag

 • 1.

  De lijst met in te dienen stukken volgens artikel 6 van de verordening wordt voor de meeste categorieën vereenvoudigd. Voor de in artikel 2 genoemde de categorieën A, B, C en D worden de volgende documenten worden niet meer gevraagd.

  • a.

   een kopie van (de samenvatting) van het bouwkundig advies;

  • b.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden voor het treffen van de duurzaamheidmaatregelen en de onderhoudsmaatregelen.

 • 2.

  De aanvrager van categorie A,B of C kan nu volstaan met een situatiescan en een offerte.

 • 3.

  Het programma van eisen onderhoud, zoals genoemd in artikel 8 onder lid e van de verordening, wordt niet meer als eis opgelegd bij de categorieën A, B, C en D maar wordt gehanteerd als aanbeveling.

 • 4.

  Voor categorie D en E wordt het EPA-maatwerkadvies zoals genoemd in artikel 4 van de verordening, gewijzigd in een ‘Bouwkundig advies light’.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: nadere regels voor aanvraag kleinschalige woningverbetering.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 17 december 2013

 

Burgemeester en wethouders van Deventer,

 

de secretaris,                 de burgemeester

 

 

 

drs. A.L.C.S. Lantain       ir. A.P. Heidema