Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Verordening starterslening gemeente Vlaardingen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening starterslening gemeente Vlaardingen 2013
CiteertitelVerordening starterslening gemeente Vlaardingen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening Starterslening Vlaardingen 2017.

Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de regeling Verordening VROM Startersregeling d.d. 15-03-2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-201314-02-2017nieuwe regeling

10-10-2013

Gemeenteblad 16-10-2013, 2013-75

539055

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening starterslening gemeente Vlaardingen 2013

De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013, R.nr. 47.1 ;

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

b e s l u i t :

1. Vast te stellen de navolgende ‘Verordening Starterslening gemeente Vlaardingen 2013’.

2. Het beschikbare budget in 2013 voor het toekennen van startersleningen vast te stellen op € 224.752.

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

a) aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

b) college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen;

c) Gemeenterekening  Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

d) Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

e) NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd  ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. De gemeente Vlaardingen heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Starterslening kan worden toegekend. De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

a. Van in de gemeente Vlaardingen woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen, dan wel minimaal een jaar inwonend zijn en maximaal 35 jaar zijn op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde leeftijdeis voor één van beide aanvragers. b. Voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Vlaardingen, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan € 160.000. Meerwerk en verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening. 3. De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 

Artikel 3 Budget

1. De raad van de gemeente Vlaardingen stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Startersleningen.

2. Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

 

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Vlaardingen en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

1. Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een  Starterslening toe te kennen.

2. Het college stelt de hoogte van de  Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de  Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 25.000. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de Starterslening, geldende actuele NHG normen.

3. De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW en/of een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling is toegekend.

4. Het college wijst, zonodig op advies van SVn, een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

5. Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met NHG.

6. Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 

Artikel 6 Procedure aanvraag en toekenning

1. Een aanvrager die, op grond van artikel 2 binnen het toepassingsbereik van de  Starterslening valt, kan een SVn-aanvraagformulier Starterslening verkrijgen.

2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

3. Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

 

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

1. Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

a. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

b. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

c. de  Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

d. de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

 

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’ ,‘Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan (Starterslening)’, zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Vlaardingen en SVn.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen. 

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie.

2. Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening wordt de ‘Verordening VROM Startersregeling, vastgesteld op 15 maart 2007, ingetrokken.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening gemeente Vlaardingen 2013’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op

10 oktober 2013

De griffier,   De voorzitter,   drs. E.W.K. Meurs  mr. T.P.J. Bruinsma