Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Opmeer

Verordening winkeltijden Opmeer 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOpmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Opmeer 2013
CiteertitelWinkeltijdenverordening Opmeer 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149; Winkeltijdenwet, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

19-12-2013

Gemeenteblad d.d. 8-1-2014

RVS 8.63 d.d. 9-12-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Opmeer 2013

De raad van de gemeente Opmeer;

 

Gelezen het voorstel van het college van 9 december 2013;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

Gelet op het advies van de commissie Bestuurlijke Zaken en Voorzieningen d.d. 28 november 2013;

 

Overwegende dat artikel 3 van de Winkeltijdenwet de gemeenteraad de mogelijkheid geeft om bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 

Besluit vast te stellen:

 

Verordening Winkeltijden Opmeer 2013

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste

  Kerstdag, tweede Kerstdag, Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december.

Artikel 2. Vrijstelling voor zondagen

Het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a van de wet bedoelde verbod geldt niet op zondagen tussen 09:00 en 18:00 uur.

Artikel 3 Ontheffing verbod openstelling op werkdagen, zon- en feestdagen
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur en op zondagen tussen 18.00 en 06.00 uur en op de feestdagen tussen 19.00 en 06.00 uur.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4 Beslistermijn aanvraag ontheffing
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Vervallen vergunningen en ontheffingen

De bij of krachtens de Winkeltijdenwet verleende en nog van kracht zijnde vergunningen en ontheffingen vervallen op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige Winkeltijdenverordening Opmeer 2013.

Artikel 8 Intrekking oude regeling

De Winkeltijdenverordening 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Opmeer 2013

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2013.

De voorzitter,

de heer G.J.A.M. Nijpels

De griffier,

mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker