Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Verordening voor de toepassing van beeldende kunst in De Ronde Venen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor de toepassing van beeldende kunst in De Ronde Venen
CiteertitelVerordening voor de toepassing van kunst in De Ronde Venen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling blijft na de herindeling van 1 januari 2011 nog uiterlijk twee jaar van toepassing voor het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen

Deze regeling is door de gemeenteraad per 1 januari 2013 geldend verklaard voor het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-2002Nieuwe regeling

11-07-2002

Nieuwe Meerbode, 31-07-2002

0070/02
11-09-200201-01-2013Nieuwe regeling

11-07-2002

Nieuwe Meerbode, 31-07-2002

0070/02

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de toepassing van beeldende kunst in De Ronde Venen

 

 

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ·

  Adviescommissie beeldende kunst: Een commissie van advies uitsluitend aan het college van burgemeester en wethouders ex artikel 84, eerste lid van de Gemeentewet, waarvan de oprichting en samenstelling bij verordening is geregeld.

 • ·

  College: Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen.

 • ·

  Bouwwerk: Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal, of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

 • ·

  Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • ·

  Werk: Een inrichting, geen bouwwerk of gebouw zijnde, zoals bijvoorbeeld een autoweg, parkeerplaats, voetpad, fietspad, plein, trottoir, speelplaatsen, groenvoorzieningen, plantsoenen, parken, bermen, taluds, vijvers en singels.

 • ·

  Beeldende kunst: Ieder vormgevingsproces waarbij een beeldende kunstenaar is betrokken.

 • ·

  Een kunstopdracht: Een door het college verstrekte opdracht aan één of meer beeldende kunstenaars tot de levering c.q. het ontwerpen en / of (doen) vervaardigen van een kunstwerk in samenwerking met interne of externe ruimtelijke vormgevers (stedenbouwkundigen of landschapsarchitecten).

 • ·

  Een kunstwerk: Een product van beeldende kunst of een bijdrage aan beeldende vormgeving

Artikel 2 Objecten

 • 1.

  De verordening is van toepassing op alle nieuwbouw en verbouw van gemeentelijke bouwwerken en gemeentelijke gebouwen, alsmede op de aanleg en herstructurering van gemeentelijke werken, met uitzondering van woningbouwprojecten en werken, die voor rekening van het grondbedrijf van de gemeente De Ronde Venen worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij nieuwbouw en verbouw van bouwwerken en gebouwen, alsmede bij aanleg en herstructurering van werken, zijnde niet gemeentelijke objecten, kan het college, indien het zulks wenselijk acht en wanneer zulks mogelijk is, voorwaarden stellen opdat tot toepassing van beeldende kunst wordt overgegaan.

Artikel 3  

 • 1.

  In de ramingen van de kosten van nieuwbouw, verbouw, aanleg of heraanleg van gemeentelijke objecten wordt een bedrag opgenomen ter hoogte van maximaal 1% ten behoeve van één of meer kunstopdrachten.

 • 2.

  Het in lid 1 genoemde percentage wordt berekend over de aanneemsom van het (bouwkundig) bestek, inclusief de kosten van de basisinstallaties voor warmte, water, ventilatie en licht, een en ander inclusief de belasting op de toegevoegde waarde.

Artikel 4  

De verordening is niet van toepassing indien er sprake is van nieuwbouw, verbouw en herstructurering waarvan de aanneemsom beneden € 250.000 blijft.

Artikel 5 Middelen

Het op de wijze van artikel 3 berekende bedrag wordt direct na goedkeuring van de desbetreffende begrotingspost of begrotingswijziging in de Reserve Partituur voor De Ronde Venen gestort.

Artikel 6  

De Reserve Partituur voor De Ronde Venen wordt gevoed, naast bedragen verkregen door toepassing van de verordening, uit eventuele andere inkomsten aan te wijzen door de gemeenteraad.

Artikel 7 Kunstopdrachten

Het college verstrekt ten laste van de Reserve Partituur voor De Ronde Venen kunstopdrachten nadat daartoe door de ge

meenteraad het benodigde krediet beschikbaar is gesteld dat door gedeputeerde staten is goedgekeurd.

Artikel 8 Verantwoording

De via deze regeling verkregen gelden komen in eerste instantie ten goede aan het project dat de middelen heeft gereserveerd.

Artikel 9  

Jaarlijks doet het college verslag aan de gemeenteraad van stortingen in en bestedingen ten laste van de Reserve Partituur voor De Ronde Venen, gedaan in het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 10 Legitimiteit

 • 1.

  Het college geeft een kunstopdracht eerst na advies te hebben ingewonnen van de adviescommissie beeldende kunst.

 • 2.

  Het college geeft schriftelijk een gemotiveerde beslissing indien zijn standpunt afwijkt van dat van de adviescommissie beeldende kunst.

Artikel 11 Onvoorzien

Voor de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college, gehoord de adviescommissie beeldende kunst.

Artikel 12 Citeerartikel

De verordening treedt in werking zes weken na publicatie en kan worden aangehaald als:” Verordening voor de toepassing van kunst in De Ronde Venen”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente

De Ronde Venen, d.d. 25 april 2002.

De raad voornoemd,

De secretaris, de burgemeester,