Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Smallingerland

Handhavingsverordening Wet Werk en Bijstand,Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) gemeente Smallingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Smallingerland
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Wet Werk en Bijstand,Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) gemeente Smallingerland
CiteertitelHandhavingsverordening  WWB , Ioaw en Ioaz gemeente Smallingerland 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Wet Werk en Bijstand, art. 8a
 3. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35, lid 1
 4. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

10-12-2013

Breeduit, 19-12-2013

10-12-2013, volgnr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

HANDHAVINGSVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND, WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS (IOAW) EN WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) GEMEENTE SMALLINGERLAND

De raad van de gemeente Smallingerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Smallingerland d.d. 7-11-2013;

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet, artikel 8a van de Wet werk en bijstand (WWB) en artikel 35 , eerste lid , onderdeel c van zowel de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) als van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);

overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen aangaande het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB, Ioaw en Ioaz ;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgendeHandhavingsverordening WWB , Ioaw en Ioaz gemeente Smallingerland 2013.

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand , de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers , in de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wetten: de Wet werk en bijstand, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen , Bbz 2004;

 • b.

  uitkering: een uitkering op grond van de WWB , Ioaw en Ioaz , Bbz 2004;

 • c.

  het handhavingsplan : het plan gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik van de wet;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland;

Hoofdstuk 2. Opdracht aan het college

Artikel 2. Opdracht aan het college

Het college draagt zorg voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wetten waaronder de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wetten.

Artikel 3. Opstellen van een handhavingsplan.

In het kader van het voorkomen en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik draagt het college zorg voor het opstellen van een handhavingsplan.

Artikel 4. Inhoud handhavingsplan

In het in artikel 3 genoemde handhavingsplan komt in ieder geval tot uitdrukking de wijze waarop handhaving vorm wordt gegeven gespecificeerd naar:

 • -

  aanpak voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik ( preventie )

 • -

  aanpak controle , opsporing en afhandeling ( repressie )

Hoofdstuk 3. Hoogwaardig handhaven

Artikel 5. Preventie

 • 1.

  Om misbruik en oneigenlijk gebruik van de wetten te voorkomen en tegen te gaan verstrekt het college vroegtijdig informatie over de aan de uitkering verbonden rechten en verplichtingen evenals over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik van de uitkering

 • 2.

  Het college draagt zorg voor een optimale dienstverlening met het doel de nalevingsbereidheid van regels door uitkeringsgerechtigden te vergroten.

Artikel 6. Repressie

 • 1.

  Het college zet in op vroegtijdige opsporing en afhandeling van misbruik en oneigenlijk gebruik van de uitkering

 • 2.

  Het recht op een uitkering en de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering wordt gecontroleerd door middel van signaalcontroles, heronderzoeken en themacontroles.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor het op efficiënte wijze verkrijgen en onderzoeken van relevante informatie van de belanghebbende en derden met betrekking tot de uitkeringsaanvraag of voortzetting van de uitkering. Het college informeert de belanghebbende over de werkwijze van het verkrijgen van informatie en over het resultaat van het onderzoek

 • 4.

  Alle informatie over vermoedelijk misbruik of oneigenlijk gebruik, waaronder begrepen informatie van medewerkers en tips, wordt door de gemeente geregistreerd en onderhouden met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • 5.

  Indien de belanghebbende onjuiste , onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte , de duur of de voortzetting van de uitkering , legt het College een boete op zoals voorgeschreven in de wetten.

 • 6.

  De ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd zoals is voorgeschreven in de wetten en het gemeentelijk beleid

Hoofdstuk 4. Uitvoering

Artikel 7. Uitvoering

De uitvoering van deze verordening rust bij het college.

Hoofdstuk 5. Verantwoording

Artikel 8. Verantwoording

Het college informeert de gemeenteraad jaarlijks over de uitvoering en de resultaten op het gebied van handhaving.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 9. Onvoorzienbare omstandigheden

In gevallen , de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet in voorziet , beslist het college.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening WWB , Ioaw en Ioaz gemeente Smallingerland 2013.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  De handhavingsverordening WWB , Ioaw en Ioaz gemeente Smallingerland 2013 treedt in werking per 1 januari 2014.

 • 2.

  De handhavingsverordening Wet werk en bijstand van 7 december 2004 en de handhavingsverordening Ioaw en Ioaz van 5 oktober 2010 wordt per 1-1-2014 ingetrokken.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 10 december 2013

De griffier, De voorzitter,

Algemene toelichting

Artikel 8a WWB schrift voor dat de gemeenteraad regels dient te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een uitkering , alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB.

Met ingang van 1 januari 2010 is de wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Buig) in werking getreden. Met de invoering van de wet worden de specifieke uitkeringen op grond van de Ioaw ( Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en Bbz ( Bijstandsbesluit zelfstandigen) 2004 aan gemeenten gebundeld.

Op grond van artikel 35 lid 1 c van de Ioaw en de Ioaz dient de gemeenteraad bij verordening regels te stellen met betrekking tot de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet in het kader van het financiële beheer. Deze artikelen zijn op 1 juli 2010 in werking getreden.

De veranderingen in 2013 vragen om aanpassing van het beleid. Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving , de handhavingswet in werking getreden. De belangrijkste verandering is dat bij de schending van de inlichtingenplicht er door de gemeente een boete moet worden opgelegd . Deze verplichting is opgenomen in de WWB , Ioaw en Ioaz.

Voorts moet de ten onrechte ontvangen uitkering worden teruggevorderd en kan worden verrekend met andere uitkeringen bijvoorbeeld uitkeringen van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen

( UWV) zoals de WW , WIA , WAO en IOW en uikeringen van de Sociale Verzekeringsbank ( SVB).

Een schuld ten gevolge van het ten onrechte ontvangen van een uitkering mag niet worden ingebracht bij schuldhulpverlening.

Een andere aanpassing is de Wet Huisbezoeken. De feitelijke woonsituatie van de persoon die een uitkering aanvraagt moet worden aangetoond. Dit kan door toestemming te geven voor een huis-bezoek met specifieke aandacht voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder. Het gaat hierbij om het "feitelijk" aantonen van de gezinssituatie en dat kan eigenlijk niet op een andere manier dan met een huisbezoek. Bij het niet meewerken, geeft de wetgever aan dat er een lagere uitkering verstrekt moet worden en dat er geen rechten zijn voor de alleenstaande ouder zoals de ontheffing van de arbeidsverplichting. Overigens blijft de regel ook van toepassing als het recht helemaal niet kan worden vastgesteld, dan zal er geen uitkering worden toegekend. Deze wetswijziging geeft echter meer mogelijkheden tot het verrichten van een huisbezoek.

De aanpak van misbruik en oneigenlijk gebruik wordt door het Kabinet van groot belang geacht en heeft daarom voor het Kabinet een hoge prioriteit. Naar verwachting zal per 1 juli 2014 of per 1-1-2015 de Wet maatregelen WWB worden ingevoerd. In deze wet zal de naleving van de arbeidsverplichting en de handhaving worden geïntensiveerd. Strengere regels en straffen bij het niet solliciteren en als je geen werk kunt vinden door gedrag , uiterlijk of onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal . Maatregelen worden wettelijk voorgeschreven zodat er geen gemeentelijke verschillen meer zullen zijn. In het handhavingsplan dat onderdeel uitmaakt van deze verordening wordt ook nader ingegaan op de nieuwe en toekomstige wetgeving. In deze verordening wordt overigens voornamelijk gesproken over handhaving in plaats van fraudebestrijding omdat deze term beter past in de visie van de gemeente Smallingerland.

Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen

De begrippen die in de verordening worden gebruikt hebben een gelijkluidende betekenis als in de WWB , Ioaw en Ioaz.

Hoofdstuk 2. Opdracht aan het college

Artikel 2

De verantwoordelijkheid voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de WWB , de Ioaw en Ioaz en ook de Bbz 2004 wordt neergelegd bij het college

Artikel 3

Hoewel de wettelijke bepaling meer gericht lijkt op fraudebestrijding-sec is in deze toch gekozen voor het ruimere begrip handhaving. De term fraudebestrijding roept te veel het beeld op van repressie en genoegdoening, terwijl handhaving meer uit gaat van het bevorderen van de spontane naleving van de wet- en regelgeving. Naast repressie is in deze optie onontbeerlijk. Het is immers altijd nog beter om fraude te voorkomen. Het college heeft de opdracht om een gemeentelijk handhavingsplan op te stellen.

Artikel 4

In het handhavingsplan wordt de wijze waarop de handhaving wordt vormgegeven nader uitgewerkt.

Hoofdstuk 3. Hoogwaardig handhaven

Artikelen 5 en 6

Om het belang van een goede handhaving te onderstrepen is in dit artikel aangegeven welke onderwerpen in een gemeentelijk handhavingsplan op zijn minst aan bod moeten komen. In artikel 5

en 6 wordt dat nader gespecificeerd. De gemeente zet in op het instrument hoogwaardig handhaven.

Dit instrument bestaat uit:

 • a)

  vroegtijdig informeren

 • b)

  optimale dienstverlening

 • c)

  vroegtijdige opsporing en afhandeling van misbruik en oneigen gebruik

 • d)

  consequente sanctionering

Maandelijks worden de signalen van het Inlichtingenbureau gecontroleerd. Dit zijn signalen van inkomsten , vermogen , bankrekeningen , studie , detentie etc. Daarnaast zijner re-integratie-onderzoeken, periodieke heronderzoeken en andere onderzoeken als daar aanleiding voor is.

( bijv. n.a.v. mutaties ). Via de themacontroles wordt er gericht op een bepaald onderwerp gecontroleerd. Uitgangspunt is dat iedere klant minstens 1 keer per jaar persoonlijk contact heeft met een klantmanager/consulent.

Hoofdstuk 4. Uitvoering

Artikel 7

Op grond van de WWB ,Ioaw en Ioaz is de uitvoering een taak van het college.

Hoofdstuk 5. Verantwoording

Artikel 8

In dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan de verplichting om verantwoordelijkheid af te leggen over het gehanteerde beleid op het gebied van handhaving van het college aan de gemeenteraad.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 9

De gemeenteraad geeft de vrijheid aan het college om te beslissen in gevallen waarin de verordening niet voorziet.

Artikel 10

Dit artikel behoeft geen toelichting

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1-1-2014.