Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oegstgeest

VERORDENING ELEKTRONISCHE BEKENDMAKING OEGSTGEEST 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOegstgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING ELEKTRONISCHE BEKENDMAKING OEGSTGEEST 2014
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking Oegstgeest 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 139
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

19-12-2013

www.oegstgeest.nl, 20-12-2013

Onbekend. 

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING ELEKTRONISCHE BEKENDMAKING OEGSTGEEST 2014

De raad van de gemeente Oegstgeest;

 

gelet op artikel 139 en 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en;

de Wet elektronische bekendmaking, het besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, de regeling

 

elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stb 2008, 511, 553, Stcrt 2008, 248);

overwegende dat het noodzakelijk is om regels te stellen voor de verplichte elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften en elektronische bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht;

 

gelezen het initiatiefvoorstel van het presidium van de gemeenteraad van Oegstgeest d.d. 21 november 2013, nr. 126/13;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende:

Verordeningelektronische bekendmaking Oegstgeest 2014

Artikel 1GemeentebladOegstgeest
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit.

 • 2.

  Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres.

 • 3.

  Het elektronische gemeenteblad verschijnt wanneer daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 2Vorm e-Gemeenteblad
 • 1.

  Het elektronisch gemeenteblad bevat de aanduiding:

  Gemeenteblad Oegstgeest, het beeldmerk van de gemeente, de datum van publicatie en een nummer.

 • 2.

  Elke bekendmaking wordt in een afzonderlijke aflevering van het Gemeenteblad Oegstgeest opgenomen.

 • 3.

  Het Gemeenteblad Oegstgeest wordt als volgt aangehaald: Gemeenteblad Oegstgeest, dag in cijfers, maand voluit, jaar in cijfers, nummer in cijfers.

Artikel 3Bekendmaking in e-Gemeenteblad
 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, aanwijzingsbesluiten en besluiten die niet tot een of meer anderen zijn gericht, worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde besluiten, worden in hun geheel opgenomen in het elektronische gemeenteblad.

 • 3.

  Indien omvang of complexiteit volgens burgemeester en wethouders gehele opname van het besluit in de weg staan, kan in afwijking van het tweede lid worden volstaan met opname van de zakelijke inhoud van een besluit in het elektronisch gemeenteblad en ter inzagelegging van het gehele besluit op een door burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

Artikel 4Uitzondering op e-bekendmakingsplicht

Het bepaalde in artikel 3 is niet van toepassing op:

 • a.

  besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening of andere bijzondere wetgeving waarin voorschriften zijn opgenomen over elektronische bekendmaking van besluiten,

 • b.

  door de burgemeester gegeven algemeen verbindende voorschriften op grond van artikel 176 van de Gemeentewet, die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn.

Artikel 5Afschriften

Eenieder kan op verzoek een papieren afschrift verkrijgen van de bekendmaking van een besluit in het Gemeenteblad Oegstgeest.

Artikel 6Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische bekendmaking Oegstgeest 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2013.

, voorzitter

, griffier

Toelichting op de Verordening elektronische bekendmaking Oegstgeest 2014

1. Aanleiding elektronisch bekendmaken

 Op 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in werking getreden, waarbij o.a. de bekendmakingsartikelen in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht zijn gewijzigd. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking elektronisch bekend te maken.

Op 28 juni 2012 is door het Rijk de datum vastgesteld waarop gemeenten verplicht zijn om algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend te maken. Dat is vanaf 1 januari 2014.

Het elektronisch bekendmaken is een voorwaarde voor de inwerkingtreding van regelgeving. Vanaf 1 januari 2014 wordt de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften in een elektronisch gemeenteblad verplicht. De voorgeschreven papieren bekendmaking vervalt daarmee als vereiste voor het inwerkingtreden van verordeningen.

 

Meer informatie over de verplichte elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften per 1 januari 2014 is opgenomen in de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juni 2013, kenmerk 2012-0000753713

 

2.  Overzicht verplicht e-bekendmaken

In het overzicht hieronder is weergegeven welke soorten gemeentelijke officiële publicaties verplicht elektronisch bekend gemaakt moeten worden als voorwaarde voor de inwerkingtreding.

 

Soort bekendmaking

Verplicht vanaf 2014

Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)

Ja. In de Verordening e-bekendmaken opgenomen, art. 3, lid 1

Andere besluiten van algemene strekking:

aanwijzingsbesluiten en beleidsregels.

Mag, hoeft (nog) niet. Wel in de Verordening e-bekendmaken opgenomen, art.3, lid 1

Aanvragen en geven van beschikkingen (vergunningen, handhavingsbesluiten, subsidies),

voorbereidings- en behandelingsprocedures

Nee, is nog niet verplicht, maar mag wel. Niet in de Verordening e-bekendmaken opgenomen, omdat bij uitsluitend e-publiceren, verplichting op papier publiceren niet vervalt.

Besluiten waarvoor een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven (zoals bestemmingsplannen, besluiten die volgens de openbare voorbereidingsprocedure worden genomen.

 

Nee, een andere wijze van bekendmaken is wettelijk voorgeschreven.

In de Verordening e-bekendmaken uitgezonderd van opname in e-gemeenteblad, art. 4.

 

 

 

 

 

 

Overige informatie (openingstijden van het gemeentehuis, informatie over evenementen/ activiteiten, of agenda’s van raadsvergaderingen)

Nee, is niet verplicht, maar mag wel. Niet in de Verordening e-bekendmaken opgenomen. Zou niets toevoegen aan de bestaande informatie verstrekking via de gemeente website.

 

3.1  Technische realisatie e-bekendmaken.

Op dit moment is een beproefde standaardvoorziening beschikbaar. Dat is de Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP). Via deze voorziening kunnen decentrale overheden ( gemeenten, provincies en waterschappen) hun bekendmakingen volledig rechtsgeldig, conform de technische eisen en beveiligingseisen die beschreven zijn in de Bekendmakingsregeling, publiceren op

De GVOP wordt via de werkmaatschappij KOOP van het Ministerie van BZK aangeboden.

( Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties )

 

3.2  Licentie GVOP/KOOP

De GVOP werkt met een licentiemodel. De kosten per jaar staan hieronder in de tabel. Deelnemende partijen committeren zich aan een overeenkomst die doorloopt tot en met 2016. De kosten nemen af naarmate meer overheden aansluiten; de kosten kunnen niet toenemen.

De gebruikersraad (dat is een gebruikersoverleg) bepaalt voor een belangrijk deel welke functionaliteit in de GVOP in welke vorm zal worden doorontwikkeld. Alle overheden die een licentie voor de GVOP afnemen, mogen zitting nemen in de gebruikersraad.

 

Het overzicht bevat de nieuwe licentiekosten die sinds juli 2013 gelden. Door het aansluiten van een toenemend aantal gemeenten dalen de licentiekosten. Het overzicht toont dat dit voor Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude voordeliger uitpakt.

 

Gemeente

# Inwoners 1-1-2012

licentie

oud

licentie nieuw, juli 2013

verschil

Leiden

119.747

€ 25.000

€ 25.000

€ 0

Leiderdorp

26.692

€ 15.000

€  6.000

-€ 9.000

Oegstgeest

23.156

€ 15.000

€ 6.000

-€ 9.000

Zoeterwoude

8.125

€ 5.000

€ 2.000

-€ 3.000

 

  

toelichting verordening bepalingen

 

Op grond van artikel 139 Gemeentewet kunnen algemeen verbindende voorschriften

(verordeningen, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels) elektronisch bekendgemaakt worden in een elektronisch gemeenteblad. In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch gemeenteblad moet voldoen.

 

Op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de andere besluiten van algemene strekking (beleidsregels, aanwijzingsbesluiten etc.) elektronisch worden bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad. Dit kan het gemeenteblad zijn. Met deze verordening wordt geregeld dat ook deze besluiten in het elektronisch gemeenteblad worden bekendgemaakt. (art. 3, lid 1)

 

Het e-bekendmaken als voorwaarde voor inwerkingtreden geldt uitsluitend voor besluiten met een algemene strekking

Het e-publiceren is niet van toepassing op aanvragen, behandelingsprocedures van aanvragen en beschikkingen. Dat is een volgende fase in de e- dienstverlening van het rechtsverkeer tussen bestuursorgaan en aanvrager. Die fase, het volledig elektronische doen van een aanvraag en het nemen van beschikkingen vereist nog wettelijke voorschriften om de positie van aanvrager of aangeschrevene, en van het behandelende en beschikkende bestuursorgaan in het rechtsverkeer te borgen. De Algemene wet bestuursrecht geeft dwingende regels voor behandeling van aanvragen en het verkrijgen van rechtskracht van beschikkingen. Nu geldt voor het berichtenverkeer tussen bestuursorgaan en burger dat uitsluitend elektronisch gehandeld kan worden als de burger daarmee instemt of het wettelijk is voorgeschreven. Bovendien gelden bij de voorbereiding en het nemen van beschikkingen strikte termijnen die niet gehinderd moeten worden door verwarring over wel of niet gebruiken van elektronisch berichten verkeer. Door de Algemene wet bestuursrecht te volgen wordt de positie van de burger en de gemeente op dit moment met voldoende rechtszekerheid bepaald.  

 

In de verordening is ervoor gekozen de bekend te maken besluiten in hun geheel op te nemen in het Gemeenteblad. (art. 3, lid 2)

Daarmee wordt voorkomen dat naast de uitgifte van het Gemeenteblad ook gezorgd moet worden voor een systeem van ter inzage leggen. Dat is wel nodig wanneer in het gemeenteblad alleen een samenvatting van het besluit opgenomen zou worden.

 

Indien omvang of complexiteit gehele opname van het besluit in de weg staan, kunnen burgemeester en wethouders volstaan met opname van de zakelijke inhoud van een besluit in het elektronisch gemeenteblad en ter inzagelegging van het gehele besluit op een door burgemeester en wethouders te bepalen plaats. (art. 3, lid 3)

 

Uitzonderingen op de e-bekenmakingsplicht zijn opgenomen is art. 4. Het gaat om in bijzondere wetten voorgeschreven afzonderlijke bekendmakingsverplichtingen. Ook de noodverordeningen van de burgemeester worden op een door de burgemeester te bepalen wijze bekend gemaakt.

 

De vastgestelde en bekend gemaakte algemeen verbindende voorschriften worden op het moment van bekendmaken in het Gemeenteblad tevens opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving. (CVDR/ Overheid.nl )

 

 

Artikel 139 Gemeentewet

 

1. Besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, verbinden niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt.

2. De bekendmaking geschiedt:

a. door plaatsing in het op een algemeen toegankelijke wijze uit te geven gemeenteblad;

b. bij gebreke van een gemeenteblad, door terinzagelegging voor de tijd van twaalf weken op het gemeentehuis of op een andere door het college te bepalen plaats en door het doen van mededeling daarvan in een plaatselijk verschijnend dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

3. Het gemeenteblad kan elektronisch worden uitgegeven. Na de uitgifte blijft het gemeenteblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar. Indien elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het gemeentebestuur in een vervangende uitgave. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent het bepaalde in de eerste en tweede volzin nadere regels gesteld.

4. Voor het inzien van een overeenkomstig het tweede lid bekendgemaakt besluit worden geen kosten in rekening gebracht.

5. Bij de bekendmaking van een besluit dat aan goedkeuring is onderworpen, wordt de dagtekening vermeld van het besluit waarbij die goedkeuring is verleend of wordt de mededeling gedaan van de omstandigheid dat ingevolge artikel 10:31, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht een besluit tot goedkeuring wordt geacht te zijn genomen.

 

Artikel 149 Gemeentewet

De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.

 

Artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht

1. De bekendmaking van besluiten van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in de Staatscourant, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

2. De bekendmaking van besluiten van een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. Elektronische bekendmaking vindt uitsluitend plaats in een van overheidswege uitgegeven blad, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

3. Indien alleen van de zakelijke inhoud wordt kennisgegeven, wordt het besluit tegelijkertijd ter inzage gelegd. In de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer het besluit ter inzage ligt.

 

Artikel 2:14  Algemene wet bestuursrecht

1. Een bestuursorgaan kan een bericht dat tot één of meer geadresseerden is gericht, elektronisch verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is.

-2. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch.

-3. Indien een bestuursorgaan een bericht elektronisch verzendt, geschiedt dit op een voldoende betrouwbare en vertrouwelijke manier, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.